Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Kháng Thư của Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới (WAN)

và Diễn Đàn các nhà Tổng Biên Tập Thế Giới (WEF)

gởi Trần Đức Lương, chủ tịch CHXHCNVN

Ngày 28 tháng 9 năm 2004, thay mặt 18.000 nhựt báo và tạp chí ấn hành tại 100 nước, ông Seok Hyun Hong, chủ tịch Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới và ông George Brock, chủ tịch Diễn Đàn các Nhà Tổng Biên Tập Thế Giới đồng kư tên dưới một Kháng Thư gởi đến người cầm đầu nhà nước CHXHCHVN, qua phái bộ chế độ Hà nội tại trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Trong Kháng Thư, hai vị chủ tịch Seok Hyun Hong và George Brock lập lại một lần nữa lời phản kháng mạnh mẽ đối với sự tiếp tục giam nhốt ít nhứt bốn nhà văn Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu hủy bỏ các bản án tù và phóng thích bốn tù nhân đó v́ họ chỉ hành sử quyền tự do phát biểu.

Trong mấy tháng gần đây, ba nhà cầm bút đă bị phạt tù v́ tội danh "lợi dụng các quyền dân chủ làm thiệt hại đến lợi ích nhà nuớc". Đó là trường hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Trần Khuê và nhà viết quân sử Phạm Quế Dương.

Ngày 29 tháng 7 năm 2004, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đă bị phạt 30 tháng tù v́ cho phổ biến trên mạng lưới Internet một "Thông cáo về Tự do Thông tin tại Việt Nam" để lên án chế độ kiểm duyệt gắt gao và kiểm soát tuyệt đối các nguồn tin tức mà công chúng có thể tiếp nhận được. Cũng trong tháng 7 năm nay, hai ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương bị phạt mỗi người 19 tháng tù v́ những tội danh tương tợ. Tuy nhiên hai ông đă rời trại giam sau khi ở hết hạn tù.

Hai ông Seok Hyun Hong và George Brock lưu ư chủ tịch nhà nước cộng sản rằng sự giam nhốt các nhà báo v́ những bài viết của họ là rơ ràng vi phạm quyền tự do phát biểu. Quyền này được bảo đảm bởi nhiều thỏa ước quốc tế, gồm cả bản Tuyên Ngôn Toàn Thế Giới về Nhân Quyền. Điều 19 của bản Tuyên Ngôn minh định rằng:"Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp v́ những quan niệm của ḿnh, và quyền t́m kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ư kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia".

Kết thúc Kháng Thư, hai vị chủ tịch Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới và Diễn Đàn các Nhà Tổng Biên Tập Thế Giới yêu cầu lănh tụ cộng sản phóng thích ngay tất cả những nhà văn bị cầm tù ở Việt Nam và băi bỏ tất cả những tội danh cáo buộc áp đặt đối với họ. Đồng thời, thúc giục chủ tịch nhà nước CHXHCNVN áp dụng mọi biện pháp khả dĩ bảo đảm rằng trong tương lai, nhà cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn tôn trọng những tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do phát biểu.

Genève 28.9.2004 Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

Vietnamse League for Human Rights in Switzerland

*******************************************************************************************************-- Ho Chi minh Dam tac (webmaster@VnExpress.net), September 30, 2004

Answers

Response to Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Nguyên văn Anh ngữ của Kháng Thư WAN / WEF do tổ chức IFEX chuyển tiếp trên mạng lưới Internet.

--Message d'origine-----

De : IFEX Action Alert Network [mailto:alerts@ifex.org]

Envoyé : mardi, 28. septembre 2004 22:40

À : alerts@ifex.org

Cc : IFEX Auto List; IFEX Asia-Pacific

Objet : IFEX Autolist - Vietnam (WAN protests writers' continued imprisonment)

To: IFEX Autolist (other news of interest)

From: World Association of Newspapers (WAN), peterawhitehead@yahoo.co.uk

His Excellency Tran Duc Luong

President, Socialist Republic of Vietnam

C/o Permanent Representative to UN

E-mail: vietnam@un.int 28 September 2004

Your Excellency,

We are writing on behalf of the World Association of Newspapers and the World Editors Forum, which represent 18,000 publications in 100 countries, to renew our vigorous protest at the continued imprisonment of at least four Vietnamese writers and to appeal to you to annul these sentences and release them.

According to reports, at least four men are currently in prison for exercising their right to freedom of _expression. In recent months, three writers have been sentenced to between 19 and 30 months in prison for "taking advantage of democratic rights to infringe upon the interests of the state".

On 29 July, Nguyen Dan Que was sentenced to 30 months in prison by the Ho Chi Minh City People's Court for publishing online an essay entitled "Communiqué on Freedom of Information in Vietnam". The commentary condemned the government's strict censorship policies and "absolutist control over what information the public can receive".

Tran Khue and Pham Que Duong were also sentenced in July to 19 months in jail on similar grounds but were released as they had already served their jail terms.

We remind you that the jailing of journalists for their writing is a clear violation of the right to freedom of _expression, which is guaranteed by numerous international agreements, including the Universal Declaration of Human Rights. Article 19 of the Declaration states: "Everyone has the right to freedom of opinion and _expression; this right includes the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers."

We respectfully call on you to ensure that all writers jailed in Vietnam are immediately released and that all charges against them are dropped. We urge you to do everything possible to ensure that in future your country fully respects international standards of freedom of _expression.

We look forward to hearing from you at your earliest convenience.

Yours sincerely,

Seok Hyun Hong

President

World Association of Newspapers

George Brock

President

World Editors Forum

-- Vo Ao giap' (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), September 30, 2004.


Response to Bản Tin LiĂªn Hội NhĂ¢n Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

hic..hic... nha nuoc ta sao nhieu ke thu qua´.bao nhieu the luc thu ddich ,khap noi tren the gioi ...... hoi nha van ma cung ghet nha nuoc CSVN ,cai nay la toi loi cua may thang phan ddong ...... chung no chi loi dung .....

nha nuoc moi may ong PHAM QUE DUONG ,TRAN KHUE ,NGUYEN DAN QUE ddi nghi? ma´t la tai vi nha nuoc so may ong o ngoai bi o nhiem moi truong ,hai dden suc khoe .chung no ti toe lam bao cao ngay cho khap noi tren the gioi biet

....... hic ...hic may ong phan ddong oi .....xin ddung nhin que huong VN bang lang kinh dden thui thui` lui`...ddung lam bao cao´ gi nua toi qua´ .....ddat nuoc VN ddang phat trien trong van dde xuat khau LAO DDONG ,,, GAI TO* ddang an khach ma qui vi cu pha hoai ..thi lam sao ddat nuoc ddat dduoc chi tieu do ddang ddua ra a´ ???

thoi thi thay mat nha nuoc CSVN ....toi co dde nghi nhu sau :tat ca may anh phan ddong hay dden toa ddai su VN o noi cac anh o ddang ky ho khau ......

moi 1 anh phan ddong se dduoc nhan 5 lao ddong Nam dde phuc vu : rua chen ,quet nha ,cat co? ,lai xe cho vo may anh ddi shopping ....... va 3 em lao ddong Nu dde phuc vu : ddam lung ,sua mong tay , ma cat toc thu gian dde thoai mai khi can thiet .....

nhu the 2 ben ddeu co loi ...chi tieu nha nuoc dde ra se ddat dduoc

VN se ddo dduoc ca trieu mieng an ....... va chi tieu xuat khau gao se len cao ........

chuong trinh khuyen mai nay se chi keo dai dden ngay 31 / 12/2004 mai dzo ,mai dzo hay cung nhau ddi ddang ky PHAN DDONG .......

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ