Lyrics & Swaram for Jothumu Thodipaye

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Please.Can any one give the lyrics and swaram for JOTHUMU THODIPAYE IN RAAGAM CHAKRAVAKAM IN ADI TAALAM. Please give the Lyrics atleast.

-- JHCHMK (JHCHMK@YAHOO.COM), September 25, 2004

Answers

who is the composer?

-- meena (123@yahoo.com), September 25, 2004.

Never mind found the composer- meera bajan!

jO tum tODO

jO tum tODO piyA main nAhi tODU rE tOri prIt tODi krSna kaun sang jODU tum bhayE taruvara main bhAyI pankhiyA tum bhayE sarOvara main tErI manchiyA tum bhayE girivar main bhayI cArA tum bhayE candA ham bhayI cakOrA tum bhayE mOtI prabhu ham bhayI dhAgA tum bhayE sOnA ham bhayI khAgA bAyI mIrA kE prabhu brij kE vAsi tum mErE ThAkur main tEri dAsI

-- meena (123@yahoo.com), September 25, 2004.


Moderation questions? read the FAQ