PHẢI TRIỆT DÊ? BÀI TRỪ Giáo Hội QUỐC DOANH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thưa Dồng Bào Phật Tư? Hải Ngoại:

Bất cứ cái ǵ của Giáo Hội Quốc Doanh (tức của VC)

cần dược bài trừ triệt dể tại Hải Ngoại, không nên phổ biến, v́ như thế là công nhận Quốc Doanh và làm lợi cho VC.

Xin Dồng Bào Phật Tử khắp nơi tại Hải Ngoại chỉ công nhận Dức Tăng Thống THÍCH HUYỀN QUANG và Giáo Hội PGVNTN thôi,

không công nhận hoặc làm bất cứ diều ǵ có lợi cho Giáo Hội PGVN (tức Quốc Doanh).

Sự bài trừ triệt dê? Quốc Doanh tại Hải Ngoại sẽ thúc dẩy làn sóng tẩy chay Quốc Doanh trong nước, phục hồi các Giáo Hội Truyền Thống.

Chúng ta tại Hải Ngoại chỉ công nhận các Giáo Hội có lập trường không CS mà thôi,

không chấp nhận và triệt dể bài trừ Quốc Doanh do VC gửi ra phá dạo hại dời,

như GS Nguyễn Phúc Liên dă từng nói dối với dám ngợm Quốc Doanh bên Công Giáo.

Bên Phật Giáo cũng không ngoại lệ/

PHẢI TRIỆT DÊ? BÀI TRỪ QUỐC DOANH mới làm sống lại các GIÁO HỘI TRUYỀN THỐNG dược.

Xin d-ồng bào chú ư không bao giờ cho Quốc Doanh một dồng xu cũng như nghe tuyên truyền CS láo khoét của các tu sĩ Quốc Doanh do VC dào tạo/

Dôi lời góp ư cùng qúy vị thiện tri thức và Dồng Bào Phật Tử/ Diễn D-àn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chu? VN (vietmarketing2@eol.ca)

-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 25, 2004


Moderation questions? read the FAQ