... KUNGFU Hochi MInh , BLACK BELT

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Here is the Hochi Minh's show (Kungfu) :)

Hochi Minh play FUNGFU

-- Uncle Ho never DIE... :) He was only in Coma ... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), September 24, 2004

Answers

Anh Vee ???

hehehehehe, bớ ngời ta !!!!! Thằng Nguyễn Sinh Cung nh con nt :-)

Sng M16

****************

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), September 25, 2004.


Bc Hồ đi d con nt .

Phải chi c hnh bc Hồ ở truồng tắm mưa th hay biết mấy !

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 25, 2004.


Hồ Chủ Dịt lại cn muốn nm Bru Sờ Ni nữa cơ , th ra cả cuộc đời nm Kch mệng n tr đng phim kiểu b thuc sức dầu c n mi v sơn đng ma gậy vườn hoang thế thảo no sau 60 năm lm phim m cả nu8ớc dn đi gi họng v họ khng biết đng phim như đảng ta.

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), September 25, 2004.

HAY QUA'.... HAY QUA'....

NOI' DUNG' QUA'....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 01, 2005.


ê,tụi bây là ai mà ăn nói mất dạy quá vậy?nếu như không thích một ai đó thì cung phải thể hiện sự tôn trọng chứ,đồ vô học,thí dụ một đứa con nít mới 6 tuổi kêu ba má tụi bây bằng mày tao thì sao?chắc hồi nhỏ ba má tụi bây kêu tổ itên tụi bây bằng mày tao nên bây giờ tụi bây mới có cách nói chuyện mất dạy như vậy?hay ở mỹ bú đích mỹ nhiều quá nên lú lẩn rùi à,hay ở bên mỹ tụi bây kêu ba má tụi bây bằng mày tao hả?xã hội mỹ không biết vô tình hay vô ý tạo ra lũ chò nói tiếng người do đó đã bị lệch lạc về tiếng việt quá trùi luôn...

-- (nguoivnxhcn@yahoo.com), January 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ