De nghi nen co them chuc nang de post hinh len forum

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Than chao anh VAS va cac Mod, toi co de nghi nay, neu duoc thi cac anh hay them cac chuc nang de nguoi dung co the post image len tren forum nay duoc khong? vi co rat nhieu canh "chuong tai gai mat " muon cho cac ban thay ve Viet Nam hien tai duoi che do cong san nhu the nao. Than Chao. Tuan Anh Pham

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), September 24, 2004

Answers

duoc chu'.sao lai khong ? ban dung mail nao toi goi ban biet cach goi ok ....phai dung mail tren thi senam lai mail toi biet...

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), September 24, 2004.

day la email cua tui.

than chao. Tuan Anh Pham

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), September 24, 2004.


Cứ email hình ảnh cho các anh VAS phụ trách forum này thì xong ngay. Mong được xem mấy cái cảnh "chướng tai gai mắt" lắm.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ