Tô? Quốc Dân Tộc để m.y dân

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thôi đi mấy chú Vẹm... đừng dùng từ "Tô? Quốc" "Dân Tộc" để m.y dân nữa!

Dđảng & Nhà Nước của mấy anh hết bán nước cho Nga Cộng, Taù Cộng, bây giờ c̣n bán luôn mấy cô gaí cho đàiLoan! Các anh có đầu óc mà sao không biết suy nghĩ, đảng là ai ? chỉ là một nhóm thất học, một chử bẻ làm hai không biết, tại sao mấy anh có thể nhắm mắt tin caí ǵ đảng noí là đúng, c̣n ư kiến người khác là saỉ đầu óc mấy anh đâu, không biết đem ra dùng?

Thử suy nghĩ xem: Chủ trương của Cộng Sản là ǵ? Chuyên Chính Vô Sản là ǵ? Mấy cán (ngố) bộ nhà anh làm lương mỗi tháng bao nhiêu mà thằng nào cũng có xe hơi nhà lầu, của ch́m của nổỉ. Các anh ngồi ở nhà tung hô chủ nghĩa, có biết những người mà mấy anh đang ca tụng đều cho con cháu của h.o mang tiền của vơ vét của nhân dân ra nước ngoá, nước mà h.o vẩn cho là kẻ thù, là tư bản, không? Các anh vẫn khoe khoang nào độc Lập, nào la Tự Dọ.

Có không? Bán đất--Làm nhục Tô? Tiên (Trường Sa Hoàng Sa, Ai Nam Quan) bán dân đi lao đông (hết đông Âu, bây giờ bán luông cho cựu thù Tư Bản! Ngày trước mấy anh b.i chiêu bài "Yêu Nước" nên theo Công Sản. bây giờ mấy anh theo Cọng Sản v́ mấy anh có quyền có thế ăn trên ngồi trước trên đầu dân đen, tham nhũng... các anh đâu đành bỏ, chứ yêu nước cái cốc khô ǵ mà bày đa (.c! đến ngay như Nga Sô và cả khối đông Âu, nước Cọng Sản Anh Em của các anh cũng đă từ bơ caí thiên đàng aơ từ lâu. Các anh v́ miếng ăn, v́ danh lợi ôm lấy chủ nghiă làm hại cả một dân tộc.

Tội này sẻ được ghi sách sử ngàn thu! Cách anh đừng làm b.ô đánh lận con đen. đừng tự cho ḿnh là người yêu nước (sic!) T.ư Do? T.ư Do ǵ mà cac' cưư cán bộ (thức tỉnh, biêt ḿnh chỉ là cán ngố) xin lập h.ôi "Nhân Dân giúp Nhà Nước Chông Tham Nhũng" th́ b.i ba (t'... có le? NHÀ NƯỚC biết làm ǵ c̣n có tay sai Mỹ Ngụy nào tham nhũng nữa đâu!

Chỉ có nhà nước ḿnh là tham nhũng thôi! Giúp nhà nước chống tham nhũng tức là chông' lại nhà nước rồi! Không bắt đem đi bắn đă là may! phải không mấy---cán ngô kia ơiii! Về lại VN thấy dân sông' nghèo khổ, rơi nước mắt, trong khi mấy cán b.ô cán ngố mâư anh an( chơi phè phởn khắp vũ trường, bia ôm, gaí điếm. Bây giờ các anh c̣n định xây khu giải trí "cao cấp" (thuí chết m.e, chứ cao với thấp ǵ..) ơ? Nha Trang để đưa gaí Việt bán thân cho ngoại quốc!

Chủ nghỉa công sản của mấy anh đă chết lâu rồi! Hiện thân của nó là con ma dọt lốt chủ nghỉa để ḅn rut' tài nguyên của ông cha, tiền bạc của nhân dân mà thôi! Các anh haỹ noi gương: Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Thanh Giang, Trần đ.ộ.. H.o đều là những ngướ yêu nước thật s.ư, dù một lần họ cũng đă là ngưo8`i cộng sản (và h.o cũng là BẮc Kỳ như các anh...)

CÓ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, THEO CỘNG SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THEO CỘNG SẢN YÊU NƯỚC!

-- quangphucnonsong (VNquangphuc@yahoọcom), March 23, 2004.-- quangphucnonsong (VNquangphuc@yahoo.com), September 22, 2004


Moderation questions? read the FAQ