4,000 năm văn hiến

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

4,000 năm văn hiến

Dân tộc Việt-Nam mình thích được đề cao và nhất là tự hào về 4 ngàn năm văn hiến, sự thực lấy calculator tân thời, tính ra thì chỉ có 2,700 năm thôi, tự nhiên chả hiểu ai thấy 2,700 ít quá bèn cộng thêm "số lẻ" 1,300 vào tăng lên thành 4,000 năm cho nó chẵn.

Tôn Ngộ tôi nghe 4 ngàn năm văn hiến này lâu lắm rồi, ít nhất cũng trên 50 năm nay. Nhiều vị bô lão năm nay đến 90, 100 tuổi cũng nghe 4,000 năm từ lâu rồi.

Chả lẽ từ hồi đó đến giờ không tính thêm thành 4,100 hay 4,050 năm sao? Văn hiến 4 ngàn năm có khác thành ra người mình thích câu giờ lắm 2,700 năm câu thành 4,000, rồi đi dự tiệc mời 6 giờ chiều lai rai câu giờ đến 8 giờ tối mới tới cho "nó oai".

Còn nhiều văn hiến 4 ngàn tại hải ngoại lắm như băng đảng, tổ hợp gian lận tiền của Chính Phủ, ngụy tạo hồ sơ Medical, giả tạo tai nạn để moi tiền của các hãng bảo hiểm...

Trong nước thì bán đàn bà con gái sang Đài Loan, sang Campuchia, dân Hi-Tech thì copy không thiếu một nhu liệu nào của ngoại quốc đển kiếm tiền...

Trên đây chỉ một vài đơn cử, nói nhiều quá sợ lại bị chụp mũ, nghẹt thở và nóng đầu ...

Cũng không hiểu cái văn hiến 4,000 ngàn năm về trước nó oai phong lẫm liệt đến cỡ nào mà cho đến bây giờ nước Việt-Nam ta vẫn còn "vô hiến", "thiếu văn minh", còn quá nghèo so với thế giới, nhất là so với Hoa Kỳ mới có chừng 200 năm văn hiến thôi.

Nói đến đây chắc ông tướng Văn Tiến Dũng tác giả "Đại Thắng Mùa Xuân" phải nhảy nhổm lên nói rằng: "thấy chưa mình có 4,000 năm có khác, đánh đuổi Mỹ chạy có cờ. "

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 22, 2004

Answers

Response to 4,000 năm văn hiến

4,000 năm văn hiến

Dn tộc Việt-Nam mnh thch được đề cao v nhất l tự ho về 4 ngn năm văn hiến, sự thực lấy calculator tn thời, tnh ra th chỉ c 2,700 năm thi, tự nhin chả hiểu ai thấy 2,700 t qu bn cộng thm "số lẻ" 1,300 vo tăng ln thnh 4,000 năm cho n chẵn.

Tn Ngộ ti nghe 4 ngn năm văn hiến ny lu lắm rồi, t nhất cũng trn 50 năm nay. Nhiều vị b lo năm nay đến 90, 100 tuổi cũng nghe 4,000 năm từ lu rồi.

Chả lẽ từ hồi đ đến giờ khng tnh thm thnh 4,100 hay 4,050 năm sao? Văn hiến 4 ngn năm c khc thnh ra người mnh thch cu giờ lắm 2,700 năm cu thnh 4,000, rồi đi dự tiệc mời 6 giờ chiều lai rai cu giờ đến 8 giờ tối mới tới cho "n oai".

Cn nhiều văn hiến 4 ngn tại hải ngoại lắm như băng đảng, tổ hợp gian lận tiền của Chnh Phủ, ngụy tạo hồ sơ Medical, giả tạo tai nạn để moi tiền của cc hng bảo hiểm...

Trong nước th bn đn b con gi sang Đi Loan, sang Campuchia, dn Hi-Tech th copy khng thiếu một nhu liệu no của ngoại quốc đển kiếm tiền... Trn đy chỉ một vi đơn cử, ni nhiều qu sợ lại bị chụp mũ, nghẹt thở v nng đầu ...

Cũng khng hiểu ci văn hiến 4,000 ngn năm về trước n oai phong lẫm liệt đến cỡ no m cho đến by giờ nước Việt-Nam ta vẫn cn "v hiến", "thiếu văn minh", cn qu ngho so với thế giới, nhất l so với Hoa Kỳ mới c chừng 200 năm văn hiến thi.

Ni đến đy chắc ng tướng Văn Tiến Dũng tc giả "Đại Thắng Ma Xun" phải nhảy nhổm ln ni rằng: "thấy chưa mnh c 4,000 năm c khc, đnh đuổi Mỹ chạy c cờ. "

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), September 22, 2004.


Response to 4,000 năm văn hiến

Nước Việt c 4000 năm văn hiến .

Nước CHXHCN c khoảng 70 năm văn hiến .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 22, 2004.


Response to 4,000 năm văn hiến

Bon Viet Kieu Phan Dong chi co 29 nam Van Hien !

Pho nhut !

-- (vanhien@yahoo.com), September 23, 2004.


Response to 4,000 năm văn hiến

Chuyện "mất gốc" là chuyện rất tế nhị và cũng rất đương nhiên. Một người Nga, một người Tiệp Khắc từ bỏ thiên đường CS, một người Tây di dân sang Mỹ, đời con cháu họ sẽ thành người Mỹ vì vấn để học vấn, hoàn cảnh chung đụng hằng ngày. Đối lại, một người Mỹ sang Đức, Phi Châu làm ăn sinh sống, con cái họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nơi mình sinh sống. Có muốn duy trì tập tục văn hoá thì cũng chỉ là tượng trưng thôi, rồi nó cũng mai một theo thời gian. Người Trung Hoa nổi tiếng là có mặt ở khắp nơi trên thế giới, cộng đồng rất chặt chẻ, nhưng thực sự đến đời thứ ba thứ tư là số người còn giử được phong tục tập quán tiếng nói của mình rất hiếm (Chí Bựa là một ví dụ điển hình). Người Việt tị nạn CS không ai muốn rời bỏ quê cha đất tổ, họ bất đắc dĩ vì bọn CS hung ác phải sống nhờ ở các nước Tự Do Dân Chủ, chuyện ngoài ý muốn, cười chê họ chỉ chứng tỏ kiến thức mình còn rất thấp kém. Ngay trong quốc nội, có nhiều người nói tiếng Việt, ăn mặc suy nghĩ như người Việt, nhưng họ có biết đâu ông cha tổ tiên họ là người Tàu (như một số chóp bu trong đảng CSVN), người Miên, Chàm, Nùng, Thái, Thượng ... Lại có những người tự nhận mình là người Việt, mà viết chử mình còn sai chính tả, không dấu, dùng từ lệch lạc (như Dalat NamNao), lại còn dám nghênh ngang chỉ trích người khác thì mới đáng chê cười. Tóm lại, chuyện mất gốc ở đâu cũng có, thời nào cũng có dù có, không đáng trách. Cái đáng trách là lương tri liêm sĩ của một con người, mình có giữ được không mà thôi.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), September 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ