Khi post những bi viết hoặc bi bo .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Để trch hiểu lầm nhau v đưa đến chỗ cng kch lẫn nhau mất tnh ho kh .

Xin qu vị đừng post những bi m chưa đọc kỹ ,những bi nhổ một liếm hai ,những bi của bọn con bun phản chiến ,ho hợp ho giải . . . V bọn VC rất giỏi bp mo sự thật v phản tuyn truyền .

Mỗi người một tay chng ta đồng đng gp cho dn Việt ta những sụ thật m bọn sn lải cộng sản đ ,đang v tiếp tục che dấu .

Xin cm ơn .

Thch Đủ Thứ

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 20, 2004

Answers

Response to Khi post những bài viết hoặc bài báo .

Toi dong y''...

Quy Ma hien gio lan lon ,,,Giet lam con Hon tha Lam ...

Ma thanh Quy ,,Quy THanh Ma...

Khong dung thi dut lien ...Thang Congsan La thang Mat Day...

Noi Nguoc Noi xuoi ...NHo Roi liem len chieu nao cung duoc ....Phai manh tay giet no chet khong duong thoat''....

-- Ho Chi minh Dam tac (nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), September 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ