HN LM VIỆN NỮU ƯỚC Đ TẶNG CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỘT QUẢ ĐẤM NẶNG K

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vo lc 6 giờ 30, ngy 13/9/2004. Đại hội thường nin của "HN LM VIỆN KHOA HỌC NỮU ƯỚC". Một buổi lễ trang nghim v long trọng đ trao giải thưởng NHN QUYỀN HEINZ R. PAGELS của Hn Lm Viện Nữu Ước cho bc sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ.

Quả thực Hn Lm Viện Nữu Ước đ cho Đảng Cộng Sản V iết Nam một quả đấm nậng k m Chnh Phủ Cộng San Việt Nam đang giam cầm Bc Sĩ QU. Mở đầu buổi lễ trao giải thưởng, ng chủ tịch Hn Lm Viện (Board of Governors) Bc Học Torsten Wiesel. Khi nguyn giải Nobel về Y Khoa 1985 đ ln tiếng cho mừng quan khch, đặc biệt ng nhấn mạnh v vui mừng l HN LM VIỆN đ được tiếp đn gia đnh Bc sĩ Quế...... Tiếp theo Bc Học Wiesel đọc tiểu sử của Bc Sĩ Nguyễn Đan Quế, sau Bc học Birmen tuyn đọc l do : BC SĨ QUẾ Đ ĐƯỢC HN LM VIỆN VINH DANH VỚI GIẢI THƯƠNG NHN QUYỀN HEINZ R. PAGELS 2004. Để ghi nhận v tuyn dương sự can đcam/ v tinh thần trch nhiệm đặc biệt của một Bc Sĩ y khoa quyết tam phục vụ cho phc lợi v sc khoẻ của dn chng Việt Nam v đ tranh đấu bất bạo động để cải thiện NHN QUYỀN , Hn lm Viện đ vinh danh Bc Sĩ Quế ở vị tr ngang hng với nh Bc Học Andre Sakharow của Nga, Fang Li - Zhi của Trung Hoa. Nước Việt Nam hnh diện c một người con như Bc Sĩ Quế. Hn Lm Viện rất vinh dự được tn BS Quế vo trong danh sch 25 người cng dn gương mẫu của thế giới đ được trao tặng giải ny........... Cuối cng Tổ Chức NHn Quyền KENNEDY, ni đ đến lc khng tr hon, hoặc tương nhượng được nữa v cần đẩy mạnh cng cuộc tranh đấu đi hỏi nhn quyền cho VIỆT NAM.

HN LM VIỆN NỮU ƯỚC Đ TẶNG CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỘT QUẢ ĐẤM NẶNG K "QU ĐAU"

-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), September 18, 2004

Answers

Response to HÀN LÂM VIỆN NỮU ƯỚC ĐÃ TẶNG CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỘT QUẢ ĐẤM NẶNG KÝ

Lũ việt cộng phản quốc xem bài này cho sáng mắt ra.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 28, 2004.

Response to HÀN LÂM VIỆN NỮU ƯỚC ĐÃ TẶNG CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỘT QUẢ ĐẤM NẶNG KÝ

***

Chibua my son, why dont U take Madam Jube go to vacation in Iraq :)))

-- Otherwise, U need to read this thread word by word :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ