CS ga^y tang to'c o+? Mie^`n Nam, co`n ha.i ddo+`i the^' he^. mo+'i tru+o+?ng tha`nh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

* So^' pha^.n ddo+'n ddau cu?a nhu+~ng co^ ga'i bi. ba'n qua bie^n gio+'i

NV, 16/9/04

VN - "Chi. N.T. Hue^., thi. xa~ Cao La~nh, ti?nh DDo^`ng Tha'p, vie^'t thu+ gu+?i ca'c co+ quan chu+'c na(ng ho^`i Tha'ng Ta'm vu+`a qua, nho+` can thie^.p cu+u` co^ con ga'i te^n Le^.. Le^. bi. ga.t ba'n sang Campuchia tu+` hai na(m nay, lu'c chi? mo+'i 17 tuo^?i. Kho^ng hie^?u tro^i gia.t the^' na`o ma` gio+` dda^y Le^. ddang bi. ke.t o+? Malaysia" - Ba'o Tuo^?i Tre? ho^m 15 Tha'ng Chi'n cho bie^'t.

Theo to+` ba'o na`y, tho^ng tin duy nha^'t cu?a Le^. ma` gia ddi`nh co' ddu+o+.c la` bu+'c thu+ gu+?i ve^` nha` ca'ch nay ba?y tha'ng. Bi` thu+ co`n ghi ro~ da^'u bu+u ddie^.n Malaysia, nhu+ng ddi.a chi? cu. the^? thi` kho^ng tha^'y. Trong thu+ Le^. vie^'t: "Con bi. ba('t dda~ ga^`n 11 tha'ng nay ro^`i. Con ddang o+? trong mo^.t ca'i tra.i na`o ddo' xa la('m. Ba ma' o+i, cu+u` con..."

Chi. Hue^. nghe.n nga`o: "Ta^'t ca? dde^`u ba('t nguo^`n tu+` o^ng Tha.nh (mo^.t tay mo^i gio+'i o+? xa~ Ta^n Thua^.n Ta^y, thi. xa~ Cao La~nh, DDo^`ng Tha'p). Ho^`i Tha'ng Mu+o+`i 2002 o^?ng ke^u to^i ddu+a con ddi ba'n qua'n ca` phe^ o+? Co^`n Tie^n (Cha^u DDo^'c, An Giang). Nghe lo+`i ngon ngo.t, to^i ddu+a cha'u ddi. To+'i no+i, kho^ng bie^'t to^i bi. ho. cho uo^'ng thuo^'c gi` trong ly ca` phe^ ma` ngu+o+`i me^ me^ ti?nh ti?nh. Ho. no'i gi` to^i cu~ng nghe. Ho. da^~n cha'u Le^. qua Campuchia ho^`i na`o to^i cu~ng kho^ng bie^'t. DDe^'n chie^`u to^'i Tha.nh ddu+a to^i ve^` DDo^`ng Tha'p ro^`i cho to^i 1 trie^.u ddo^`ng. Tha.nh no'i cu+' ye^n ta^m, cha'u ddi la`m va`i tha'ng ro^`i ve^`".

Chi. kho^ng ngo+` sau ddo' Le^. bi. ddu+a va`o mo^.t o^? chu+'a o+? ga^`n tha`nh pho^' Phnom Penh. Co' mo^.t la^`n Le^. go.i ddie^.n ve^` nha` va`o lu'c nu+?a dde^m, gio.ng dda^`y lo so+.. Co^ kho'c va` no'i ra(`ng bi. ba('t pha?i tie^'p kha'ch. Ne^'u cho^'ng cu+. la` bi. dda'nh dda^.p ta`n nha^~n. Chi. Hue^. chu+a ki.p no'i gi` vo+'i con thi` nghe trong ddie^.n thoa.i co' tie^'ng la, na.t no^.. Le^. chi? ki.p ke^u: "Ma' o+i, cu+u` con...", ro^`i bi. cu'p ddie^.n thoa.i. Tu+` ddo' chi. Hue^. ba(.t tin con.

Chu+`ng sa'u tha'ng sau, mo^.t ngu+o+`i ba.n so^'ng chung vo+'i Le^. la` Son tro^'n ve^` ddu+o+.c. Son no'i hai ddu+'a bi. ddu+a va`o "ca^y so^' 11", mo^.t xo'm nha` tho^? o+? Svay Pak, ca'ch Phnom Penh chu+`ng 11 km. Ma^'y ngu+o+`i la. ma(.t no'i vo+'i nhau gi` ddo' ro^`i giao ca? hai cho mo^.t ba` ma^.p co' te^n la` Phi?. Ba` Phi? ddu+a tie^`n cho nhu+~ng ngu+o+`i la. ma(.t ro^`i da^~n hai ddu+'a va`o mo^.t pho`ng nho? cho o+? ddo'.

Co^ng vie^.c lu'c dda^`u la` bu+ng nu+o+'c, do.n de.p, ru+?a che'n, lau nha`. DDu+o+.c chu+`ng hai tua^`n thi` ba` Phi? ba('t ma(.c qua^`n a'o dde.p mang mo'n nha^.u cho kha'ch. Hai tua^`n sau nu+~a ba` ba('t pha?i tie^'p kha'ch. Hai ddu+'a kho^ng chi.u bi. ba` dda'nh dda^.p su+ng ca? ma(.t ma`y. Va`o mo^.t dde^m to^'i tro+`i, Son bo? tro^'n, lo^.i ru+`ng vu+o+.t suo^'i ve^` to+'i VN va` to^' ca'o Tha.nh vo+'i co^ng an. Tu+` ddo' to+'i nay Son cu~ng kho^ng bie^'t Le^. so^'ng ra sao.

Em L.T. Duye^n, o+? huye^.n Thanh Bi`nh, ke^? la.i trong nu+o+'c ma('t: "Me. ba'n em tu+` na(m 13 tuo^?i vo+'i gia' 300 USD. Em bi. ddu+a va`o nha` chu+'a Svay Pak. O+? ddo' co`n co' nhie^`u con ga'i VN cu~ng nho? nhu+ em ma` dda~ bi. tie^'p kha'ch. Tie^`n tie^'p kha'ch chu'ng em kho^ng ddu+o+.c la~nh. Ba` chu? no'i tru+` no+. me. em he^'t ro^`i. Chu'ng em chi? ddu+o+.c cho ddi la^?n qua^?n trong khu vu+.c nha` chu+'a. Lu'c na`o cu~ng co' ngu+o+`i kie^?m soa't, theo do~i". Trong mo^.t la^`n truy que't, co^ng an Campuchia ddo^.t nha^.p o^? ma.i da^m na`y va` ddu+a ca'c em ra tra.i xa~ ho^.i. Mo.i vie^.c ddu+o+.c ba'o ve^` To^? Chu+'c Di Da^n Quo^'c Te^' VN (IOM Vietnam), no+i dda^y ke^'t ho+.p vo+'i ddi.a phu+o+ng la`m thu? tu.c ddo'n ca'c em ve^`.

Svay Pak la` mo^.t ngo^i la`ng nho? o+? ca'ch thu? ddo^ Phnom Penh (Campuchia) chu+`ng 20 phu't ddi xe ve^` phi'a Ba('c. No+i ddo' co`n ddu+o+.c go.i la` "Sa`i Go`n nho?" hay "ca^y so^' 11". Ba` Nguye^~n Thi. Kim Ho^`ng, Pho' Chu? Nhie^.m u?y Ban Da^n So^' Gia DDi`nh Va` Tre? Em ti?nh DDo^`ng Tha'p - ngu+o+`i tu+`ng "ddo^.t nha^.p" no+i dda^y - cho bie^'t, ta.i Svay Pak co' ga^`n 20 nha` chu+'a hoa.t ddo^.ng du+o+'i da.ng qua'n ca` phe^ vo+'i tre^n 300 phu. nu+~ va` tre? em VN ddang ha`nh nghe^`. Trong ddo' 80% co' ddo^. tuo^?i tu+` 12 dde^'n 16. Co' to+'i 40% tre? em la`m ga'i ma.i da^m o+? Svay Pak la` ngu+o+`i DDo^`ng Tha'p, 50% tu+` An Giang, 10% tu+` ca'c ti?nh kha'c o+? DDo^`ng Ba(`ng So^ng Cu+?u Long. Mo^~i nga`y ca'c em ga'i pha?i tie^'p tu+` 5 dde^'n 10 kha'ch vo+'i gia' 5 USD mo^~i kha'ch hoa(.c 20 USD mo^~i dde^m.

So^' tie^`n na`y chu? nha^.n 50%, co`n la.i bi. tru+` da^`n va`o tie^`n no+. ma` gia ddi`nh dda~ nha^.n tru+o+'c cu?a chu? va` chi tra? ca'c khoa?n no+. kha'c nhu+ my~ pha^ ?m, qua^`n a'o... DDe^? tra? no+., ca'c em pha?i la`m vie^.c nhie^`u gio+` trong nga`y, bi. la.m du.ng tha^n the^?, bi. cu+o+~ng hie^'p, bi. chu? lu+`a ga.t...

Tru+o+`ng ho+.p cu?a chi. DDo^~ o+? huye^.n Bi`nh Minh (Vi~nh Long) la.i kha'c. Na(m 2003, nghe lo+`i ba` Ha.nh - ngu+o+`i cu`ng xo'm - ru? ddi Qua?ng Ninh la`m nghe^` ha'i tra`, lu+o+ng 1.5 trie^.u ddo^`ng mo^.t tha'ng. Du+. ti'nh la`m mo^.t na(m kie^'m vo^'n ro^`i ve^`, chi. ddo^`ng y' le^n ddu+o+`ng.

Ra dda^'t Ba('c, trong khung ca?nh vu`ng nu'i la. la^~m, sau khi uo^'ng ly ca` phe^ ba` Ha.nh ddu+a, chi. ngu? thie^'p ddi. Lu'c ti?nh da^.y thi` tha^'y mi`nh ddang o+? mo^.t khu la`ng mie^`n nu'i he?o la'nh. Ro^`i ba` Ha.nh no'i vo+'i chi.: "Tra` tha^'t mu`a kho^ng co`n dde^? ha'i, to^i ddu+a chi. qua Trung Quo^'c kie^'m vie^.c la`m". Bie^'t mi`nh bi. lu+`a, chi. DDo^~ ddo`i ve^` nhu+ng ba` Ha.nh no'i chi. co`n no+. chu+a tra?, pha?i la`m tru+` no+. mo+'i ddu+o+.c ve^`. Kho^ng tie^`n ba.c, cu~ng cha(?ng bie^'t ddu+o+`ng ddi nu+o+'c bu+o+'c, chi. dda`nh nha('m ma('t ddu+a cha^n.

Ba` Ha.nh da^~n chi. va`o mo^.t khu cho+. nho?, sau na`y chi. bie^'t la` cho+. Sa` Kha thuo^.c mo^.t ti?nh mie^`n nu'i Trung Quo^'c. O+? ddo' co' mo^.t nha` chu+'a, va`o ddo' chi. mo+'i bie^'t ngoa`i chi. co`n co' chu+`ng 15 ngu+o+`i nu+~a ddang cho+` ngu+o+`i to+'i "coi ma('t". Ho?i tha(m thi` ho'a ra toa`n ngu+o+`i mie^`n Ta^y Nam Bo^.. Qua nga`y sau co' ma^'y ngu+o+`i dda`n o^ng Trung Quo^'c to+'i do`m do`m ngo' ngo' ca'c chi..

Ba` chu? nha` no'i gi` ddo' ro^`i da^~n chi. giao cho mo^.t ngu+o+`i tuo^?i chu+`ng 50, da'ng ve? kha('c kho^?, ga^n guo^'c. O^ng ga^.t dda^`u cha`o chi. ro^`i ra da^'u ddi theo, y' no'i hai ngu+o+`i dda~ la` vo+. cho^`ng. Nghi~ mi`nh tuo^?i cu~ng dda~ 38, la.i chu+a co' gia ddi`nh, tho^i thi` chi.u la^'y o^ng cho^`ng na`y cho xong. Bie^'t dda^u duye^n so^'... Hai ngu+o+`i ddi bo^. chu+`ng mo^.t nga`y ddu+o+`ng, qua kho^ng bie^'t bao nhie^u da~y nu'i cao nga^'t, o^ng ddu+a chi. to+'i mo^.t ca(n nha` o+? lu+ng chu+`ng nu'i. O^ng chi? o+? mo^.t mi`nh. Xung quanh ha`ng xo'm ha^`u nhu+ cha(?ng co' ai.

Buo^?i sa'ng o^ng go.i chi. da^.y so+'m. Hai ngu+o+`i ra ddo^`ng tro^`ng ba('p. Xung quanh la` ca'c ddo^`i tra` lu+a thu+a. Cuo^.c so^'ng cu+' va^.y tro^i ddi. O^ng cho^`ng chi. na('m he^'t tie^`n ba.c trong nha` va` giu+~ cha(.t chi. DDo^~ be^n mi`nh. Chi. chi? co' nhie^.m vu. ra ddo^`ng, na^'u co+m, gia(.t giu~ ro^`i la^?n qua^?n trong nha`.

Mo^.t dde^m to^'i tro+`i, cho+` o^ng cho^`ng ngu? say, chi. le?n ra kho?i nha` va` la^`n ti`m ddu+o+`ng xuo^'ng nu'i. Chi. cu+' ddi, ddi ma~i cho to+'i sa'ng. Lu'c chi. me^.t la? nga^'t ddi cu~ng la` lu'c ga(.p mo^.t co^ng an VN ddi tua^`n tra bie^n gio+'i. Anh ddu+a chi. ve^` ddo^`n va` cho chi. tie^`n ddi xe ve^` nha`. Ke^'t thu'c chuye^'n phie^u lu+u ga^`n mo^.t na(m tro+`i no+i xu+' la..

-- (hytran@yahoo.com), September 17, 2004

Answers

* Số phận đớn đau của những cô gái bị bán qua biên giới NV, 16/9/04

VN - "Chi. N.T. Huệ, thị xă Cao Lănh, tỉnh Đồng Tháp, viết thư gửi các cơ quan chức năng hồi Tháng Tám vừa qua, nhờ can thiệp cưù cô con gái tên Lệ. Lệ bị gạt bán sang Campuchia từ hai năm nay, lúc chỉ mới 17 tuổi. Không hiểu trôi giạt thế nào mà giờ đây Lệ đang bị kẹt ơ? Malaysia" - Báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Chín cho biết.

Theo tờ báo này, thông tin duy nhất của Lệ mà gia đ́nh có được là bức thư gửi về nhà cách nay bảy tháng. B́ thư c̣n ghi rơ dấu bưu điện Malaysia, nhưng địa chỉ cụ thể th́ không thấy. Trong thư Lệ viết: "Con bị bắt đă gần 11 tháng nay rồi. Con đang ở trong một cái trại nào đó xa lắm. Ba má ơi, cưù con..."

Chi. Huệ nghẹn ngào: "Tất cả đều bắt nguồn từ ông Thạnh (một tay môi giới ở xă Tân Thuận Tây, thị xă Cao Lănh, Đồng Tháp). Hồi Tháng Mười 2002 ổng kêu tôi đưa con đi bán quán cà phê ơ? Cồn Tiên (Châu Đốc, An Giang). Nghe lời ngon ngọt, tôi đưa cháu đi. Tới nơi, không biết tôi bị họ cho uống thuốc ǵ trong ly cà phê mà người mê mê tỉnh tỉnh. Họ nói ǵ tôi cũng nghe. Họ dẫn cháu Lệ qua Campuchia hồi nào tôi cũng không biết. Đến chiều tối Thạnh đưa tôi về Đồng Tháp rồi cho tôi 1 triệu đồng. Thạnh nói cứ yên tâm, cháu đi làm vài tháng rồi về".

Chị không ngờ sau đó Lệ bị đưa vào một ổ chứa ở gần thành phố Phnom Penh. Có một lần Lệ gọi điện về nhà vào lúc nửa đêm, giọng đầy lo sợ. Cô khóc và nói rằng bị bắt phải tiếp khách. Nếu chống cự là bị đánh đập tàn nhẫn. Chi. Huệ chưa kịp nói ǵ với con th́ nghe trong điện thoại có tiếng la, nạt nộ. Lệ chỉ kịp kêu: "Má ơi, cưù con...", rồi bị cúp điện thoại. Từ đó chi. Huệ bặt tin con.

Chừng sáu tháng sau, một người bạn sống chung với Lệ là Son trốn về được. Son nói hai đứa bị đưa vào "cây số 11", một xóm nhà thổ ơ? Svay Pak, cách Phnom Penh chừng 11 km. Mấy người lạ mặt nói với nhau ǵ đó rồi giao cả hai cho một bà mập có tên là Phỉ. Bà Phỉ đưa tiền cho những người lạ mặt rồi dẫn hai đứa vào một pḥng nhỏ cho ở đó.

Công việc lúc đầu là bưng nước, dọn dẹp, rửa chén, lau nhà. Được chừng hai tuần th́ bà Phỉ bắt mặc quần áo đẹp mang món nhậu cho khách. Hai tuần sau nữa bà bắt phải tiếp khách. Hai đứa không chịu bị bà đánh đập sưng cả mặt mày. Vào một đêm tối trời, Son bỏ trốn, lội rừng vượt suối về tới VN và tố cáo Thạnh với công an. Từ đó tới nay Son cũng không biết Lệ sống ra sao.

Em L.T. Duyên, ở huyện Thanh B́nh, kể lại trong nước mắt: "Mẹ bán em từ năm 13 tuổi với giá 300 USD. Em bị đưa vào nhà chứa Svay Pak. Ở đó c̣n có nhiều con gái VN cũng nhỏ như em mà đă bị tiếp khách. Tiền tiếp khách chúng em không được lănh. Bà chủ nói trừ nợ mẹ em hết rồi. Chúng em chỉ được cho đi lẩn quẩn trong khu vực nhà chứa. Lúc nào cũng có người kiểm soát, theo dơi". Trong một lần truy quét, công an Campuchia đột nhập ổ mại dâm này và đưa các em ra trại xă hội. Mọi việc được báo về Tô? Chức Di Dân Quốc Tế VN (IOM Vietnam), nơi đây kết hợp với địa phương làm thủ tục đón các em về.

Svay Pak là một ngôi làng nhỏ ở cách thủ đô Phnom Penh (Campuchia) chừng 20 phút đi xe về phía Bắc. Nơi đó c̣n được gọi là "Sài G̣n nhỏ" hay "cây số 11". Bà Nguyễn Thi. Kim Hồng, Phó Chu? Nhiệm ủy Ban Dân Số Gia Đ́nh Và Tre? Em tỉnh Đồng Tháp - người từng "đột nhập" nơi đây - cho biết, tại Svay Pak có gần 20 nhà chứa hoạt động dưới dạng quán cà phê với trên 300 phụ nữ và trẻ em VN đang hành nghề. Trong đó 80% có độ tuổi từ 12 đến 16. Có tới 40% trẻ em làm gái mại dâm ơ? Svay Pak là người Đồng Tháp, 50% từ An Giang, 10% từ các tỉnh khác ơ? Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mỗi ngày các em gái phải tiếp từ 5 đến 10 khách với giá 5 USD mỗi khách hoặc 20 USD mỗi đêm.

Số tiền này chủ nhận 50%, c̣n lại bị trừ dần vào tiền nợ mà gia đ́nh đă nhận trước của chủ và chi trả các khoản nợ khác như mỹ phâ ?m, quần áọ.. Để trả nợ, các em phải làm việc nhiều giờ trong ngày, bị lạm dụng thân thể, bị cưỡng hiếp, bị chủ lừa gạt...

Trường hợp của chi. Đỗ ở huyện B́nh Minh (Vĩnh Long) lại khác. Năm 2003, nghe lời bà Hạnh - người cùng xóm - rủ đi Quảng Ninh làm nghề hái trà, lương 1.5 triệu đồng một tháng. Dự tính làm một năm kiếm vốn rồi về, chị đồng ư lên đường.

Ra đất Bắc, trong khung cảnh vùng núi lạ lẫm, sau khi uống ly cà phê bà Hạnh đưa, chị ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy th́ thấy ḿnh đang ở một khu làng miền núi hẻo lánh. Rồi bà Hạnh nói với chị: "Trà thất mùa không c̣n để hái, tôi đưa chị qua Trung Quốc kiếm việc làm". Biết ḿnh bị lừa, chi. Đỗ đ̣i về nhưng bà Hạnh nói chị c̣n nợ chưa trả, phải làm trừ nợ mới được về. Không tiền bạc, cũng chẳng biết đường đi nước bước, chị đành nhắm mắt đưa chân.

Bà Hạnh dẫn chị vào một khu chợ nhỏ, sau này chị biết là chơ. Sà Kha thuộc một tỉnh miền núi Trung Quốc. Ở đó có một nhà chứa, vào đó chị mới biết ngoài chị c̣n có chừng 15 người nữa đang chờ người tới "coi mắt". Hỏi thăm th́ hóa ra toàn người miền Tây Nam Bộ. Qua ngày sau có mấy người đàn ông Trung Quốc tới ḍm ḍm ngó ngó các chị.

Bà chủ nhà nói ǵ đó rồi dẫn chị giao cho một người tuổi chừng 50, dáng vẻ khắc khổ, gân guốc. Ông gật đầu chào chị rồi ra dấu đi theo, ư nói hai người đă là vợ chồng. Nghĩ ḿnh tuổi cũng đă 38, lại chưa có gia đ́nh, thôi th́ chịu lấy ông chồng này cho xong. Biết đâu duyên số... Hai người đi bộ chừng một ngày đường, qua không biết bao nhiêu dăy núi cao ngất, ông đưa chị tới một căn nhà ở lưng chừng núi. Ông chỉ ở một ḿnh. Xung quanh hàng xóm hầu như chẳng có ai.

Buổi sáng ông gọi chị dậy sớm. Hai người ra đồng trồng bắp. Xung quanh là các đồi trà lưa thưa. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Ông chồng chị nắm hết tiền bạc trong nhà và giữ chặt chi. Đỗ bên ḿnh. Chị chỉ có nhiệm vụ ra đồng, nấu cơm, giặt giũ rồi lẩn quẩn trong nhà.

Một đêm tối trời, chờ ông chồng ngủ say, chị lẻn ra khỏi nhà và lần t́m đường xuống núi. Chị cứ đi, đi măi cho tới sáng. Lúc chị mệt lả ngất đi cũng là lúc gặp một công an VN đi tuần tra biên giới. Anh đưa chị về đồn và cho chị tiền đi xe về nhà. Kết thúc chuyến phiêu lưu gần một năm trời nơi xứ lạ.

-- (hytran@yahoọcom), September 17, 2004-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ