Tinh tha^'n dan chu , tu do va hanh phuc cho nhan dan - MUO^N NA(M .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin cha'o va' Hoan ho^ ca'c Ba'c trong Forum .

DDa ddao ddoc tai , ddoc ddang , mi. da^n , ngu da^n .

Tinh tha^'n dan chu , tu do va hanh phuc cho nhan dan - MUO^N NA(M .

-- NguyenLatDoDocTai (doctaicongsansechet@vnn.com.vn), September 17, 2004

Answers

Chừng nào bọn sán lải cộng sản bị tiệu diệt th́ Việt Nam ta mới có tương lai sáng lạng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 17, 2004.

Su no, tu dung giong thang thich du thu lai tro nen nha que nhu giong thang Ke-Sy-Bac-Ha ! Hehe, ro cai mat mat day roi nhe ! Tien su thang nha quê Ke sy Bac Ha !

-- (haha30-04-1975@yahoo.com), September 17, 2004.

Hahaha...Huhuhư nói rất đúng. Tui là thằng nhà quê số một, ngu si số một. Có sao đâu chứ.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 17, 2004.

Su no,thang -- (haha30-04-1975@yahoo.com), September 17, 2004. Sao mi dám chửi bác Hồ dĩ đại ? Mi không biết là bác Hồ chiếm được MBVN là nhờ đám nhà quê bần cố nông sao ? Hèn ǵ tụi VC nó đă biến bọn 30- 4 thành 31-4 ,cũng như bọn giải phóng thành phỏng giái nên thằng Nguyễn hữu Thọ chết ân hận ,thằng Trưng như Tăng điếu c̣n nghe thấy .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ