Su+. ti'ch Con ye^u ra^u xanh o+? VN (3)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vie^.t Thu+o+`ng

Nhu+~ng chuye^.n nhu+ tre^n kho^ng pha?i chi? o+? ca'i thuo+? 1950-51 gi` ddo', ma` ta^.n sau 1960, mo^.t ti?nh u?y vie^n mafia ddo? o+? Thanh-ho'a co`n tu+. ha`o pha't bie^?u trong mo^.t ho^.i nghi. no^ng da^n ti?nh (tu+'c no^ng ho^.i) ra(`ng: "Ti?nh ta ra^'t tu+. ha`o vi` la` no+i cho^n nhau ca('t "nho^'n" cu?a la~nh tu. Le^-nin vi~ dda.i. Ngu+o+`i la` do`ng do~i cu?a Le^ Lo+.i, anh hu`ng gia?i pho'ng da^n to^.c.- Hay o+? Nghe^.-an, que^ no^.i, que^ ngoa.i cu?a Ho^`, cu~ng mo^.t pho' ban tuye^n hua^'n ti?nh u?y dda~ hu`ng ho^? gia?ng ve^` "chu? nghi~a quo^'c te^' vo^ sa?n cao ca?", co' ddoa.n no'i: "Kho^?ng tu+? la` ngu+o+`i "du-ma-ni" (tu+'c Rumanie) vi` VN di.ch Rou-manie la` nu+o+'c Lo^~-ma-ni, dda~ dde? ra thuye^'t "trung qua^n" la`m cho^~ du+.a trie^'t ho.c cho phong kie^'n pha?n ddo^.ng".

O+? nhu+~ng ca^'p cao ho+n cu~ng the^', cha(?ng bie^'t ho. ngu tha^.t hay gia? vo+` ngu dde^? ddu+o+.c lo`ng Ho^`, vi` tha^'y Ho^` ca ngo+.i loa.i dda?ng vie^n "hai o^ng ra^.m ra^u, mo^.t o^ng sa^u ma('t, mo^.t o^ng ra^u cho^?i o+? me'p", cho ne^n cu~ng pha't bie^?u va(ng ma.ng. Thi' du. cu. the^? nhu+, ca? nga`n ngu+o+`i du+. lo+'p nghie^n cu+'u chi'nh tri. kho'a 1 cu?a tru+o+`ng dda.i ho.c nha^n da^n o+? Ha`-no^.i na(m 1955, cha('c kho^ng the^? na`o que^n "ddo^`ng chi'" Nguye^~n va(n Tra^'n (ta'c gia? cuo^'n "Gu+?i Me. va` Quo^'c ho^.i"), khi gia?i dda'p tha('c ma('c cu?a ho.c vie^n dda~ ba.o mo^`m no'i:

"Nhu+~ng ddo^i gia`y cu?a tu+ ba?n ma` ca'c anh cho ra(`ng dde.p ho+n ha`ng cu?a phe xa~ ho^.i chu? nghi~a la` sai. Vi` gia`y cu?a tu+ ba?n du`ng dde^? dda' ddi't cha o^ng ca'c anh, dde^? da^~m le^n mo^` ma? to^? tie^n ca'c anh!!! Co`n gia`y cu?a phe ta (tu+'c DDo^ng-a^u khi ddo') ma` ca'c anh che^ xa^'u vi` gia`y ddo' phu.c vu. giai ca^'p co^ng nha^n nha(`m sa?n xua^'t ra nhie^`u cu?a ca?i cho xa~ ho^.i!!!"

Xin lu+u y' ra(`ng ca'i o^ng Nguye^~n va(n Tra^'n na`y dda~ tu+`ng giu+~ chu+'c pho' bi' thu+ xu+' u?y Nam-ky` cu?a mafia ddo?. Sau ca'i ca^u pha't bie^?u kie^?u "ddie^'c kho^ng so+. su'ng" a^'y, o^ng ta ve^` ban tuye^n hua^'n trung u+o+ng cu?a mafia ddo?, chie^'m ddo'ng ta.i tru+o+`ng Albert Sarraut cu~, giu+~ chu+'c vu. tru+o+?ng vu. gia'o du.c.

Nhie^`u vi. qua^n, da^n, chi'nh o+? mie^`n Nam, sau nga`y mafia ddo? dda(.t a'ch thu+.c da^n ddo?, bi. ddu+a ddi ca?i ta.o co' the^? la`m nha^n chu+'ng ra(`ng nhie^`u te^n ngu.y qua^n mafia ddo?, vai ddeo qua^n ha`m trung ta' tro+? le^n ma` co`n pha't bie^?u theo kie^?u "hai o^ng ra^.m ra^u" ra(`ng:

"Ma'y bay cu?a ta (tu+'c ngu.y qua^n co^.ng sa?n) ddu+'ng nu'p tro^'n trong ca'c dda'm ma^y cho+` ma'y bay gia(.c My~ ne'm bom tro+? ve^`, ba^'t tha^`n xo^ng ra ba('n ro+i chu'ng."

Kie^?u pha't bie^?u na`y ha^`u nhu+ xa?y ra o+? kha('p ca? tra(m tra.i ca?i ta.o, cho ta nghi~ ra(`ng: bo.n chu'ng dda~ ddu+o+.c cho ho.c ta^.p tru+o+'c khi la`m cai tu`. Va` ke? gia?ng cho chu'ng ca'i ca^u no'i no^?i tie^'ng ngu a^'y cha('c cha('n pha?i o+? ca^'p chi' i't la` dda.i ta' tro+? le^n.

Co' the^? Lu+~ Phu+o+ng cho ra(`ng Du+o+ng thu Hu+o+ng dda~ kho^ng co^ng ba(`ng khi trong ta'c pha^?m cu?a mi`nh, Du+o+ng thu Hu+o+ng ke^? ve^` mo^.t nha^n va^.t giu+~ chu+'c "tru+o+?ng ban tuye^n hua^'n ti?nh u?y" tu+'c la` ha('n la~nh dda.o ca? ba nga`nh: va(n ho'a, y te^' va` gia'o du.c cu?a toa`n ti?nh, khi ddu+o+.c ca^'p du+o+'i xin cho nga^m tho+ cu?a cu. DDo^` Chie^?u, ha('n dda~ ho?i: "DDo^` Chie^?u la` tha(`ng na`o?" Khi ddu+o+.c ca^'p du+o+'i gia?i thi'ch, ha('n dda~ no'i, dda.i y' la` chi? nga^m tho+ "anh La`nh" (tu+'c To^' Hu+~u) tho^i, cho cha('c a(n!

Du+o+ng thu Hu+o+ng dda~ vie^'t thu+.c ra co`n chu+a ddu'ng he^'t. Bo+?i vi` ngay te^n bo^`i bu't ha.ng na(.ng ky' cu?a ngu.y quye^`n co^.ng sa?n Ha`-no^.i la` Cu` huy Ca^.n, giu+~ chu+'c thu+' tru+o+?ng va(n ho'a, nghe dda`i pha't thanh cu?a chi'nh bo.n chu'ng pha't ba`i "Goan-ta-na-me^-ra" - ba`i ha't ddo' la` cu?a Cu-ba co^.ng sa?n - Cu` huy Ca^.n go.i Ngo^ si~ Hie^?n ho?i gia^.t gio.ng:

"Ai cho phe'p ha't ba`i nha.c gia^.t ga^n da^m da^.t a^'y. Ba`i ddo' xua^'t xu+' tu+` dda^u?"

Khi nghe Ngo^ si~ Hie^?n ba'o ca'o ba`i ddo' la` cu?a Cu-ba, cha`o mu+`ng chie^'n tha('ng cu?a "ca'ch ma.ng" o+? Goan-ta-na-mo^; Cu` huy Ca^.n li.m ngu+o+`i, gia? bo^. la('ng nghe ro^`i cu+o+`i cu+o+`i mu+`ng ro+~: "U+`, u+`, nghe ky~ thi` qua? la` ha`o hu`ng tha^.t!(?)" Nghe chuye^.n na`y ma` cu+' tu+o+?ng nhu+ truye^.n tie^'u la^m cu?a nha^n da^n ta: "... ba^?m quan lo+'n dda~... dda~ tho^'i ro^`i a.."

Ngay ca? Tru+o+`ng Chinh cu~ng va^.y. Ha('n hu`ng ho^? ba(`ng ca'i gio.ng "ra ve? ta dda^y la` tu+o+'ng cu+o+'p" le^n a'n ddie^.u mu'a "hu-la-hu'p" la` ddo^`i tru.y, la` ddu? thu+' to+?m lo+.m nha^'t. Na`o hay, mo^.t dde^m sau khi xem ddoa`n ta.p ky? cu?a DDo^ng DDu+'c, vo+'i ddie^.u mu'a "hu-la-hu'p" a^'y, nhu+ng thuye^'t minh vie^n go.i ddo' la` "ddie^.u mu'a la('c vo`ng", Tru+o+`ng Chinh vo^~ tay ta'n thu+o+?ng va` khen he^'t lo+`i, na`o la` "nghe^. thua^.t", na`o la` ddu? thu+' to^'t dde.p.

Bo.n mafia co^.ng sa?n ha^`u nhu+ tro.n ve.n la` lu~ ma(.t da^`y, no'i la'o kho^ng bie^'t ngu+o+.ng, no'i ca`n, ca('n ca`n. Va`, ca`n ba^.y nha^'t la` chu'ng tu+. ddo^.i chu'ng le^n la` "ddi?nh cao tri' tue^."! Nghe kinh bo? me.! Xin no'i tie^'p ve^` hoa.t ddo^.ng cu?a "o^ng tie^n" cu?a Lu+~ Phu+o+ng.

Sau khi dda~ na('m tro.n ve.n quye^`n la~nh dda.o ve^` lu+.c lu+o+.ng vu~ trang va` to^? chu+'c ddu+o+.c ddo^.i ngu~ ngu.y quye^`n co^.ng sa?n o+? ha. ta^`ng co+ so+?, cuo^'i na(m 1951, Ho^` cho co^ng khai ho'a ca'i ta^.p ddoa`n "Nga go^'c Vie^.t" cu?a ha('n, du+o+'i ca'i te^n hie^`n la`nh la` "dda?ng Lao ddo^.ng VN".

Ne^'u ca'i dda^`u cu?a Lu+~ Phu+o+ng cu~ng nhu+ ca'c tri' thu+'c, ho.c gia?, nha` nghie^n cu+'u (kie^?u muo^'n bie^'t sa?n phu. khi dde? ddau ra sao, kho^ng ho?i sa?n phu. - la` ngu+o+`i tru+.c tie^'p chi.u su+. ddau ddo+'n khi dde? - ma` ddi ho?i ngu+o+`i ga'c cu+?a be^.nh vie^.n) ve^` ngu.y quye^`n co^.ng sa?n Ho^` chi' Minh, co' chu't o'c ba(`ng ngo'n cha^n ca'i tho^i, thi` se~ tha^'y ca'i go.i la` "dda?ng Lao ddo^.ng" cu?a Ho^` cha(?ng lao ddo^.ng sa?n xua^'t ca'i me. gi` ca?. No' la` co^ng cu. cu?a thu+.c da^n ddo?, tho^ng qua Ho^` va` tay cha^n, chi? ra co^ng pha' hoa.i dda^'t nu+o+'c va` xa~ ho^.i VN, mo^.t ca'ch co' ke^' hoa.ch, co' mu.c tie^u tru+o+'c ma('t, co' mu.c tie^u la^u da`i. The^' tho^i!

Cu~ng may tro+`i co' ma('t, ne^n chu? nghi~a thu+.c da^n ddo? che^'t kho^ng ki.p nga'p. Ne^'u kho^ng, xa~ ho^.i VN va` dda^'t nu+o+'c VN bi. Ho^` va` ta^.p ddoa`n mafia ddo? pha' tanh ba`nh nhu+ the^' thi` chi? co' lo+.i cho thu+.c da^n ddo? ma` tho^i. Ti`nh hi`nh o+? phi'a Ba('c cha('c Lu+~ Phu+o+ng kho^ng bie^'t, nhu+ng o+? mie^`n Nam sau tha'ng 4/1975, sau ca'i ma` dda`n em cu?a Ho^` long tro.ng tuye^n bo^' la` "gia?i pho'ng da^n to^.c" va` "tho^'ng nha^'t dda^'t nu+o+'c" (la` ddie^`u Lu+~ Phu+o+ng nha('m ma('t, bi.t tai ma` tin) thi` bao trie^.u ngu+o+`i da^n o+? mie^`n Nam bi. va`o tu`; bao trie^.u ngu+o+`i bi. cu+o+'p nha` cu+?a va` dduo^?i ddi mie^`n nu'i cho che^'t ddo'i va` be^.nh ta^.t; bao trie^.u ngu+o+`i pha?i vu+o+.t bie^?n ddi ti`m su+. so^'ng, va` va`i tra(m nga`n ngu+o+`i dda~ che^'t chi`m o+? Bie^?n DDo^ng; ca'c tha`nh pho^' o+? mie^`n Nam bi. ta`n pha' nhu+ the^' na`o vi` lu~ ngu.y qua^n co^.ng sa?n vu+`a ngu, vu+`a ta`n ba.o a^'y! Sa^n bay Ta^n So+n Nha^'t thi` pha' ca'c ddu+o+`ng ba(ng dde^? tro^`ng sa?. DDa^'t ddai quanh Ta^n So+n Nha^'t, ma` chi'nh quye^`n mie^`n Nam xu+a du+. tru` mo+? ro^.ng sa^n bay khi na.n co^.ng sa?n xa^m la(ng kho^ng co`n, ddu+o+.c chia lo^ da`nh cho ngu.y qua^n co^.ng sa?n. Ca'c ao o^'c, ca'c bie^.t thu+. ddu+o+.c chia cho mafia ddo?. Ngu.y qua^n mafia ddo? ddo'ng o+? dda^u thi` chu'ng tha'o cu+?a so^? la`m cu?i ddun, nhu+ to`a cao o^'c cu?a o^ng DDu+'c A^m, chu? DDa.i Nam nga^n ha`ng o+? tru+o+'c dinh ddo^.c la^.p la` mo^.t thi' du..

Li.ch su+? VN cu~ng nhu+ li.ch su+? ca'c nu+o+'c tre^n the^' gio+'i, dda~ tu+`ng co' bao cuo^.c go.i la` "gia?i pho'ng da^n to^.c". Co' ddo^.i qua^n gia?i pho'ng na`o ta`n pha' la`ng ma.c, gie^'t ha.i nha^n da^n kho^ng? Nha` Tra^`n va`o Tha(ng Long sau khi dduo^?i gia(.c Nguye^n; nha` Le^ dduo^?i qua^n Minh; Quang Trung dduo^?i qua^n Thanh co' ddo^.i qua^n na`o gie^'t da^n, ta`n pha' kinh tha`nh kho^ng? Hay la` giu'p da^n o^?n ddi.nh no+i a(n, cho^'n o+?, nha` vua tuye^n bo^' mie^~n thue^' cho da^n chi' i't cu~ng 3 na(m, co' khi to+'i 10 na(m, va` ngay tu+'c kha('c chu+' dda^u co' "hu+'a le`o" nhu+ Ho^` va` ddo^`ng bo.n ngu.y quye^`n co^.ng sa?n cu?a ha('n tu+` ddo' dde^'n nay la` Ma.nh, Lu+o+ng, Kha?i, An cu`ng anh "co^' va^'n" hoa.n lo+.n DDo^~ Mu+o+`i va` anh "dda.i tu+o+'ng cu+.u chu? ti.ch" cai a'c o^n ddo^`n ddie^`n cao-su cu?a Pha'p la` Le^ ddu+'c Anh!

Ha`nh ddo^.ng ngu.y qua^n co^.ng sa?n he^.t nhu+ cu?a To^ DDi.nh, Ma~ Chi'nh, To^n si~ Nghi. nhu+ng co`n khu?ng khie^'p ho+n ca? bo.n xa^m lu+o+.c phu+o+ng Ba('c no'i tre^n.

Tha^.t kho' hie^?u khi ca'i loa.i tu+. khoe co' ho.c, co' chu+'c vu. v.v... nhu+ Lu+~ Phu+o+ng, dda^u co' mu` ma` kho^ng nha^.n ddi.nh ddu+o+.c nhu+~ng ca?nh cu. the^?, so+` mo' ddu+o+.c cu?a nha` cu+?a tan hoang, ma'u xu+o+ng dda^`y ddo^`ng, nha` tu`, tra.i lao ddo^.ng kho^? sai mo.c nhu+ na^'m, bao con em da^n la`nh pha?i la`m ddie^'m; tre? em a(n xin, chui ga^`m ba`n ga(.m xu+o+ng o+? ca'c nha` ha`ng hoa(.c bo+'i ra'c; ca'c thu+o+ng phe^' binh cu?a qua^n lu+.c mie^`n Nam ddo'i nghe`o. DDo' la` nhu+~ng ngu+o+`i dda~ co^'ng hie^'n, cha^n, tay, ma'u thi.t, ha.nh phu'c gia ddi`nh ba?n tha^n dde^? ba?o ve^. mie^`n Nam cho^'ng su+. xa^m lu+o+.c cu?a thu+.c da^n ddo?, tho^ng qua ngu.y qua^n co^.ng sa?n Ho^` chi' Minh; dda~ ki`m cha^n chu'ng ne^n nhu+~ng loa.i nhu+ Lu+~ Phu+o+ng, Hoa`ng phu? Ngo.c Tu+o+`ng, Tri.nh co^ng So+n va` mo^.t so^' ddang ca^`m bu't o+? ha?i ngoa.i, ddu+o+.c a(n ho.c dde^? tha`nh "tri' thu+'c", ba(`ng na`y ba(`ng no. nhu+: DDoa`n vie^'t Hoa.t, hay ye^n ta^m tu luye^.n (chu+' kho^ng pha?i tu ru+o+.u) nhu+ Thi'ch nha^'t Ha.nh v.v... A^'y, the^' ma` ro^`i ke? thi` va`o bu+ng tu+. nguye^.n la`m con ro^'i, ke? nga^'m nga^`m la^.p "lu+.c lu+o+.ng thu+' ba", ke? thi` soa.n nha.c pha?n chie^'n, ke? na(`m vu`ng chi? ddie^?m cho gia(.c co^.ng ta`n sa't ddo^`ng ba`o o+? Hue^' v.v... va` ra dde^'n ha?i ngoa.i co`n tu+` cho^'i ddu+'ng du+o+'i la' Quo^'c Ky` (Va`ng Ba So.c DDo?) cu?a VN. Tha^.m chi' co' ke? co`n vie^'t sa'ch "nu+o+'c ddu.c" dde^? cu+o+`ng ddie^.u va` ta^'n co^ng va`o co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t o+? ha?i ngoa.i. Ca'i "nu+o+'c ddu.c" ddo' dda~ lo^. ro~ bo^. o'c ba~ dda^.u va` do`ng ma'u ddu.c cu?a ta'c gia?. DDo' la` te^n he^` tu+` ga^'u va'y con me. co+ ho^.i buo^n va(n ho'a pha^?m, ddu+a tha^n hi`nh con ga^'u lo+.n va` ca'i ma(.t tho+'t ra a'nh dde`n dde^? cho ga'i tre? la`m tro` cu+o+`i. Ha('n dda~ que^n vo+. con ha('n vi` ai ma` la`m mo^`i cho ca' dde^? go'p tay vo+'i mafia ddo?, ddu+a "va(n ho'a mafia ddo?" tu+` tu+` tha^m nha^.p va`o co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t o+? ha?i ngoa.i, nha^'t la` gio+'i tre?! Sau khi ca'i ho^.i ddoa`n "ngu+o+`i Vie^.t quo^'c ti.ch Nga-xo^" ddo' ra ddo+`i (du+o+'i te^n dda?ng Lao ddo^.ng VN), Ho^` dda~ du`ng no' la`m co^ng cu. la^.t ddo^? Chi'nh phu? Lie^n hie^.p dda dda?ng. Ho^` kho^ng lo^. lie^~u la`m dda?o chi'nh nhu+ nhu+~ng cuo^.c dda?o chi'nh tho^ng thu+o+`ng la` du`ng qua^n ddo^.i ba('t giu+~ tha`nh vie^n chi'nh phu? kha'c chi'nh kie^'n vo+'i Ho^`. Vi` nhu+ the^' thi` quo^'c te^' va` nha^n da^n VN dde^`u bie^'t va` se~ co' pha?n u+'ng, ha^.u qua? se~ la` ha.i nhie^`u, lo+.i i't.

Vo+'i tu+ ca'ch chu? ti.ch dda?ng, Ho^` ddo.c ca'i go.i la` "ba'o ca'o chi'nh tri." trong dda.i ho^.i 2 to^? chu+'c mafia ddo?, trong ddo' co' pha^`n quan tro.ng no'i ve^` "chi'nh sa'ch gia?m to^ va` ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t". Sau ddo', Ho^` - vo+'i tu+ ca'ch chu? ti.ch Chi'nh phu? Lie^n hie^.p - tri`nh vo+'i quo^'c ho^.i kho'a 1 (dda dda?ng) dde^? bie^'n tha`nh "lua^.t ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t". Hoa`n ca?nh chie^'n tranh, ne^n Quo^'c ho^.i 1, chu? ye^'u la` ban thu+o+`ng vu. dda~ tho^ng qua ngay. "Ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t" kho^ng pha?i ddie^`u mo+'i me? trong li.ch su+? chi'nh tri. cu?a loa`i ngu+o+`i. Vi` mu.c ddi'ch cu?a ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t tru+o+'c ddo' (cu~ng nhu+ sau na`y o+? mie^`n Nam VN, tru+o+'c khi bi. a'ch ddo^ ho^. cu?a chu? nghi~a thu+.c da^n ddo?) hoa`n toa`n nha(`m ki'ch thi'ch sa?n xua^'t no^ng nghie^.p, xo'a da^`n su+. nghe`o kho^? cu?a no^ng da^n dde^? ho. co' the^? ddi theo hu+o+'ng hie^.n dda.i trong sa?n xua^'t v.v... Cho ne^n Ho^` dda~ tie^n ddoa'n la` Quo^'c ho^.i kho'a 1 trie^.t dde^? u?ng ho^. chi'nh sa'ch ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t. Thuo+? a^'y, ngoa`i Ho^` va` tay cha^n ke^' ca^.n, i't ai tha^'y ddu+o+.c a^m mu+u cu?a Ho^` la`:

"La`m tie^`n dde^` cho vie^.c ho^.i ddoa`n "ngu+o+`i Vie^.t quo^'c ti.ch Nga-xo^" (tu+'c dda?ng mafia co^.ng sa?n) la` no+i sa?n xua^'t ddu+o+`ng lo^'i, chi'nh sa'ch; co`n Quo^'c ho^.i chi? la`m ca'i vie^.c "lua^.t ho'a" nhu+~ng ddu+o+`ng lo^'i, chi'nh sa'ch ddo'. Tu+'c la` nhen nho'm kha'i nie^.m "dda?ng la~nh dda.o". DDa?ng dda^y tu+'c la` ca'i ho^.i ddoa`n ngu+o+`i Vie^.t quo^'c ti.ch Nga-xo^ ddo', co^ng cu. cu?a thu+.c da^n ddo? thu+.c thi ddu+o+`ng lo^'i ma` ca'c cu. nha` ta no'i la` "du`ng khi? va(.t lo^ng khi?", hay no'i ro~ ho+n la` du`ng lu~ Vie^.t gian dde^? cai tri. ngu+o+`i Vie^.t va` o^ng chu? thu+.c su+. o+? VN la` thu+.c da^n ddo? "trong danh xu+ng mo+'i dda.i su+' dda(.c me^.nh toa`n quye^`n".

"DDe^? cho co+ quan da^n cu+? to^'i cao na`y tu+. ky' a'n tu+? hi`nh cho mi`nh va` ca'c tha`nh vie^n chi'nh quye^`n ca'c ca^'p, kho^ng pha?i la` tha`nh vie^n "ho^.i ddoa`n Vie^.t gian".

"Va`, the^' la` song song vo+'i ca'i go.i la` re`n ca'n, chi?nh qua^n trong ca'c lu+.c lu+o+.ng vu~ trang ma` no^.i dung la` "mafia ho'a", hay no'i huy.ch toe.t ra la` "Vie^.t gian ho'a" lu+.c lu+o+.ng vu~ trang, dde^? bo^. pha^.n na`y tro+? tha`nh lu+.c lu+o+.ng ma` Ho^` va` be` lu~ go.i la` "chuye^n chi'nh", huy.ch toe.t ra la` "lu+.c lu+o+.ng tra^'n a'p", "tuye^.t ddo^'i" trung tha`nh vo+'i Ho^` va` la` co^ng cu. thu+.c thi chie^'n lu+o+.c ba`nh tru+o+'ng cu?a thu+.c da^n ddo? (hay dde^' quo^'c ddo? cu~ng va^.y). Ho^` cho thu+.c thi "lua^.t ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t". Co' ddie^`u la`, co+ quan chi? dda.o to^'i cao cu~ng nhu+ nha^n su+. co' quye^`n o+? ca'c to^? ddo^.i ve^` ta^.n tu+`ng xo'm, la`ng dde^`u pha?i la` tha`nh vie^n mafia ddo?, chu+' kho^ng pha?i la` nha^n vie^n cu?a Chi'nh phu? Lie^n hie^.p.

Ta.i sao Ho^` la`m nhu+ va^.y?

DDo' la` Ho^` nha(`m mu.c ddi'ch chung (tu+'c quye^`n lo+.i cu?a ho^.i ddoa`n Vie^.t gian hay mafia co^.ng sa?n) va` mu.c ddi'ch rie^ng (cu?ng co^' quye^`n lu+.c ca' nha^n, ta.o ra lo+'p nha^n su+. mo+'i i't chi.u a?nh hu+o+?ng cu?a bo.n Tru+o+`ng Chinh). Xin ddu+o+.c no'i ro~ ho+n ve^` hai mu.c ddi'ch no'i tre^n cu?a Ho^`.

1- Mu.c ddi'ch chung:

- Tie^u die^.t ca'c ca' nha^n, ca'c to^? chu+'c cu?a ca'c dda?ng pha'i kho^ng co^.ng sa?n; ca'c ho^.i ddoa`n to^n gia'o;

- Bu+o+'c thu+' nha^'t cu?a vie^.c ba^`n cu`ng ho'a toa`n da^n, nghi~a la` bie^'n nha^n da^n VN tha`nh "vo^ sa?n" he^'t, dde^? tro+? tha`nh no^ le^. kie^?u mo+'i cu?a chu? nghi~a thu+.c da^n ddo?. Vi` khi toa`n da^n kho^ng co`n ta`i sa?n, mo^~i mie^'ng a(n ha`ng nga`y dde^`u tro^ng va`o ba`n tay bo^' thi' cu?a Ho^` va` ca'i ta^.p ddoa`n mafia ddo? cu?a ha('n, thi` ha('n ba?o la`m gi` ma` cha(?ng pha?i la`m. Chu+'ng minh cu. the^? cu?a vie^.c na`y la` sau ca'i go.i "gia?m to^, ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t", thi` ba('t dda^`u mo^.t lo^ cu.m tu+` mo+'i ra ddo+`i nhu+: "co+m cu. Ho^`", "dda^'t cu. Ho^`", "da^n cu. Ho^`", "bo^. ddo^.i cu. Ho^`", va` ba^'t cu+' no'i gi`, a(n gi`, la`m gi` cu~ng pha?i mo+? dda^`u ba(`ng: "o+n dda?ng o+n ba'c", ke^? ca? bi. bo? tu`, bi. tu+o+'c ddoa.t ta`i sa?n cho dde^'n ca? bi. gie^'t che^'t;

- DDu+a Ho^` cu`ng vo+'i ca'c dda^`u dda`, ho^. pha'p cu?a chu? nghi~a thu+.c da^n ddo? tha`nh mo^.t thu+' "to^n gia'o dda tha^`n" kie^?u "lie^n hie^.p dde^? tho^n ti'nh". Nghi~a la` a?nh Ho^` ddu+o+.c treo dde^? tho+` o+? kha('p ca'c co+ so+? to^n gia'o truye^`n tho^'ng nhu+ dde^`n, chu`a, nha` tho+`, mie^'u, co^?ng la`ng, co^?ng cho+., ca'c co^ng so+? va` Ho^` co`n cho^`m cho^~m tre^n ba`n tho+` To^? tie^n cu?a tu+`ng gia ddi`nh, cho^~ to^n nghie^m nha^'t!

Tha^`n tha'nh ho'a Ho^` cu`ng vo+'i tu.i dda^`u la~nh cho'p bu cu?a chu? nghi~a thu+.c da^n ddo? va` sau na`y co`n ddo^.c quye^`n tu+ tu+o+?ng cu~ng nhu+ qua?n ly' tro.n ve.n hoa.t ddo^.ng va(n ho'a, va(n nghe^., truye^`n tho^ng, dde? ra ne^'p sinh hoa.t xa~ ho^.i kie^?u mo+'i vo+'i nhu+~ng tu.c le^. mo+'i nhu+ ba^'t cu+' hoa.t ddo^.ng cu?a dda'm ddo^ng na`o tu+` ho.p o+? lo+'p ho.c, lao ddo^.ng, vui cho+i ho^.i he` v.v... dde^`u co' ca'i tro` ha't "dda?ng ca" (ba`i "ca ngo+.i dda?ng Lao ddo^.ng VN), "la~nh tu. ca" (ca ngo+.i Ho^`), ho^ ca'c kha^?u hie^.u nhu+ "Ho^` chu? ti.ch muo^n na(m", "dda?ng Lao ddo^.ng VN muo^n na(m" cu`ng vo+'i ca'c kha^?u hie^.u phu` ho+.p vo+'i no^.i dung cuo^.c ho.p cu?a dda'm ddo^ng, nhu+ng nha^'t thie^'t pha?i ke^'t thu'c ba(`ng kha^?u hie^.u tro.ng ta^m la` "Lie^n-xo^ tha`nh tri` ca'ch ma.ng the^' gio+'i muo^n na(m" (tu+'c la` ca'ch ma.ng cu?a thu+.c da^n ddo? hay dde^' quo^'c ddo? cu~ng va^.y).

2- Mu.c ddi'ch rie^ng:

La`m sao Ho^` co' the^? que^n ddu+o+.c vie^.c Tru+o+`ng Chinh nga`y dda^`u ga(.p Ho^` o+? bie^n gio+'i Vie^.t-Hoa, lu'c Ho^` ra kho?i nha` tu` cu?a Tru+o+ng pha't Khue^, dda~ ba?o Hoa`ng quo^'c Vie^.t go.i Ho^` la` "ba'c". Nghi~a la` nha('c nhu? Ho^` ne^n giu+~ mo^.t khoa?ng ca'ch, ddu+`ng co' la^'n chie^'m quye^`n lu+.c cu?a Tru+o+`ng Chinh. Vi` the^' Ho^` mo+'i va`o o+? Pa('c-bo' di.ch sa'ch cho qua nga`y, bi. ddo'i re't, be^.nh ta^.t. Ta^'t ca? su+. ca(m pha^~n a^'y Ho^` dda~ tru't va`o bu.ng co^ ga'i Ta`y nga^y tho+, ngu+o+`i ddu+a co+m cho Ho^`. Ca'i thu' tra? thu` ddo' cu?a Ho^` dda~ cho ra ddo+`i mo^.t tha(`ng nho'c va` ho+n nu+?a the^' ky? sau, cha(?ng bie^'t "cho^'ng My~ cu+'u nu+o+'c" la` gi`, ngoa`i ca'i nghe^` tro^`ng ru+`ng, dde^? ro^`i tro+? tha`nh nha^n va^.t so^' mo^.t cu?a "ho^.i ddoa`n Vie^.t gian". Mo^.t so^' nha` bi`nh lua^.n cu?a VN o+? ha?i ngoa.i cu~ng co' ca'i nhi`n "vo^.i va`ng" ve^` nha^n va^.t na`y (vi` nghie^n cu+'u co^.ng sa?n theo kie^?u chuye^.n sa?n phu. thi' du. o+? tre^n) gio^'ng ma^'y anh la`m ba'o phu+o+ng Ta^y dde^? "ho^` ho+?i" mu+`ng ra(`ng ha('n: "co' ho.c va` o^n ho`a". Mo+? mo? bi`nh lua^.n, mo^i tre^n co`n chu+a ki.p ddo'ng xuo^'ng mo^i du+o+'i; ba`i vie^'t mu+.c co`n chu+a kho^ thi`... ca'i nha^n va^.t "co' ho.c va` o^n ho`a" ddo', tu+'c No^ng ddu+'c Ma.nh dda~ chu+'ng minh ca'i "co' ho.c va` o^n ho`a" ba(`ng: cho Cha Nguye^~n va(n Ly' va`o tu`, ke^? ca? tha^n nha^n; dda`n a'p gia'o da^n An-truye^`n va` Nguye^.t-bie^?u theo kie^?u cho mo^.t a? ni-co^ trong ca'i to^? chu+'c ma` xin phe'p ddu+o+.c dda(.t te^n la.i la` "Su+, Sa~i Mo^.c To^`n" (thay cho su+, sa~i quo^'c doanh; vi` kho^ng ne^n du`ng chu+~ Quo^'c, co' y' nghi~a thie^ng lie^ng) to^' ra(`ng co' tu+. do to^n gia'o (que^n ma^'t chu+~ "ma'c" cho ddu'ng la` tu+. do gia'o ma'c); qua?n thu'c ca'c ho`a thu+o+.ng Thi'ch qua?ng DDo^.; to^'ng co^? da^n bie^?u Quo^'c ho^.i A^u-cha^u dde^'n tha(m ho`a thu+o+.ng; tie^'p tu.c qua?n thu'c cu. Le^ quang Lie^m va` khu?ng bo^' tha^n nha^n cu?a cu.; dda`n a'p ddo^`ng ba`o Ta^y-nguye^n va` ti'n ddo^` Tin La`nh; ba('t giam ca'c anh Nguye^~n vu~ Bi`nh, Le^ chi' Quang v.v... Ne^n nho+', nga`y dda^`u nha^.m chu+'c, Ma.nh vo^.i dde^'n ca?ng Nha` Ro^`ng (Sa`i-go`n) da^ng hu+o+ng cho Ho^`, ro^`i ddi Nghe^.-an tha(m nha` cu?a Ho^` va` da^ng hu+o+ng nu+~a, ro^`i ddi Pa('c-bo' ti`m ky? nie^.m cu?a Ho^` cu~ng la.i da^ng hu+o+ng. DDu'ng la` cha na`o, con na^'y: te^n ba que dde? ra tha(`ng con xo? la'. Tu+` Pa('c-bo', Ma.nh ca?m ddo^.ng nghe.n nga`o, tuye^n bo^' ti`m tha^'y quye^?n Karl Marx, ta^.p 3. O^'i tro+`i, DDa^'t, Tha'nh, Tha^`n o^i!!! Mo^.t quye^?n sa'ch du` bi`a ba(`ng sa('t va` ca'c to+` o+? trong ba(`ng ddo^`ng thi` cu~ng mu?n me. no' he^'t ro^`i chu+' co`n gi` nu+~a. Na(`m trong hang dda' a^?m u+o+'t, kho^ng ba?o qua?n ddu'ng 60 na(m ma` va^~n nguye^n ve.n. DDu'ng la` Kinh Ta`y ddi`nh!

Ho^` ddu+o+.c ca'i la'u va(.t, do la`m nghe^` gia'n ddie^.p pha?i so^'ng la^~n lo^.n ba^'t ho+.p pha'p ne^n ha('n do ddo' the^m nha.y be'n pha?n u+'ng dde^? sinh to^`n. DDu'ng nhu+ sau na`y ha('n hay no'i la`: "pha?i gia`nh chu? ddo^.ng trong bi. ddo^.ng", Ho^` dda~ a'p du.ng chu+~ "ba'c" cu?a Tru+o+`ng Chinh tha`nh su+. ddo^.c quye^`n cu?a Ho^`, tha`nh vi. tri' cao ho+n ddo^`ng bo.n mo^.t ca'i dda^`u. Nhie^`u anh mu'a bu't - ca? ta, ca? ta^y - dde^`u hu+ ca^'u ra(`ng "nha^n da^n to^n su`ng" Ho^` ne^n dda~ go.i ha('n la` "ba'c". Kho^? qua'! The^' la` anh na`y anh no. bi.a ra, va` ma^'y ngu+o+`i sau tin va`o sa'ch ma` tri'ch da^~n - nha^'t la` cu?a Ta^y - dda~ la`m gio+'i tre? bi. nuo^'t pha?i cu?a gia? ma` kho^ng bie^'t.

Ho^` cu~ng kho^ng que^n vie^.c khi ho.p dde^? ba^`u ra ca'i go.i la` "u?y ban ca'ch ma.ng la^m tho+`i", Tru+o+`ng Chinh va` dda`n em la` Tra^`n huy Lie^.u dda~ da'm cu`ng ra tranh ca'i chu+'c ddo'. Cu~ng nho+` Ho^` ki.p tho+`i khue^'ch tru+o+ng ca'i vu. giu'p phi co^ng My~ bi. Nha^.t ha. ro+i ma'y bay, ddu+a tra? ve^` cho tu+ le^.nh My~ o+? Hoa Nam, ddu+o+.c My~ giu'p cho vu~ khi', ddie^.n dda`i va` ngu+o+`i hua^'n luye^.n, ne^n Ho^` mo+'i ta.m tha('ng o+? "trung u+o+ng", co`n o+? ha. ta^`ng thi` a?nh hu+o+?ng cu?a nho'm Tru+o+`ng Chinh, Le^ va(n Lu+o+ng, Hoa`ng quo^'c Vie^.t va^~n o+? thu+o+.ng phong.

The^m nu+~a, pha?i no'i ra(`ng trong to^? chu+'c mafia ddo? tru+o+'c ddo', cu~ng nhu+ trong tho+`i ky` go.i la` "mo+? cu+?a dda?ng" cu?a Ho^`, nhie^`u ngu+o+`i gia nha^.p chi'nh vi` ca'i ba'nh ve~ "ddo^.c la^.p, tu+. do, tho^'ng nha^'t, bi`nh dda(?ng kho^ng co' ca?nh ngu+o+`i bo'c lo^.t ngu+o+`i". Pha^`n lo+'n nhu+~ng ngu+o+`i ddo' dda~ hy sinh, tie^'c ra(`ng cha(?ng giu'p gi` ddu+o+.c nha^n da^n va` To^? quo^'c, ma` tha`nh nhu+~ng vie^n ga.ch lo't ddu+o+`ng cho Ho^` cu~ng nhu+ bo.n Tru+o+`ng Chinh xa^y ne^n xa-lo^. thu+.c da^n ddo? tre^n ba?n ddo^` cu?a chu? nghi~a ba`nh tru+o+'ng. So^' co`n la.i dda~ co' uy ti'n vo+'i da^n va` ga('n bo' vo+'i quye^`n lo+.i cu?a da^n. Tu+` cho^~ ho. la` co^ng cu. cu?a Ho^`, nay tro+? tha`nh chu+o+'ng nga.i mo^.t khi hi`nh a?nh chu? nghi~a thu+.c da^n ddo? bi. lo`i dduo^i. DDa^y co' the^? no'i la` nhu+~ng ngu+o+`i co' ly' tu+o+?ng nhu+ng tie^'c ra(`ng cho.n la^`m to^? chu+'c. He^.t nhu+ ca?nh ca'c co^ con ga'i nha` la`nh muo^'n ddi lao ddo^.ng cha^n chi'nh dda~ bi. ca'i bo^. lao ddo^.ng cu?a ngu.y quye^`n Ha`-no^.i, do Nguye^~n thi. Ha(`ng - co^ bo^` nhi' cu?a te^n lang ba(m Xua^n Thu?y - la`m bo^. tru+o+?ng lu+`a dda?o ba'n ddi la`m no^ le^.. Ngu+o+`i Vie^.t o+? Hoa-ky` pha?i go'p tay gia?i cu+'u va` giu'p ddo+~ mo+'i ngay na(m 2000 na`y tho^i.

Vi` the^', mu+o+.n danh nghi~a "ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t", Ho^` bi' ma^.t chi? dda.o cho la`m co? sa.ch nhu+~ng pha^`n tu+? no'i tre^n.

Bo+?i va^.y nhie^`u ngu+o+`i chu+'ng kie^'n cuo^.c ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t cu?a Ho^`, tha^'y bie^'t bao tru+o+`ng ho+.p, ne^'u kho^ng no'i la` ga^`n nhu+ mo.i tru+o+`ng ho+.p xa?y ra dde^`u sai so vo+'i no^.i dung va` tinh tha^`n cu?a "Lua^.t ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t".

To^i xin ve~ la.i bu+'c tranh cu?a vie^.c thu+.c thi "lua^.t ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t" do Ho^` chi? dda.o. Nhu+ng, tru+o+'c ddo', xin ddie^?m la.i nha^n su+. cho'p bu cu?a mafia ddo?, sau ca'i go.i la` dda.i ho^.i 2 cu?a chu'ng:

1. Ho^` chi' Minh: chu? ti.ch dda?ng, u?y vie^n chi'nh tri. bo^.

2. Tru+o+`ng Chinh: to^?ng bi' thu+, u?y vie^n chi'nh tri. bo^.

3. Le^ Dua^?n: u?y vie^n chi'nh tri. bo^. kie^m bi' thu+ xu+' u?y Nam bo^.

4. Pha.m va(n DDo^`ng: u?y vie^n chi'nh tri. bo^., pho' thu? tu+o+'ng kie^m bo^. tru+o+?ng ngoa.i giao (Ho^` la` chu? ti.ch nu+o+'c kie^m thu? tu+o+'ng)

5. Vo~ nguye^n Gia'p: u?y vie^n chi'nh tri. bo^., bo^. tru+o+?ng quo^'c pho`ng kie^m dda.i tu+o+'ng to^?ng tu+ le^.nh

6. Nguye^~n chi' Thanh: u?y vie^n chi'nh tri. bo^., pho' bi' thu+ qua^n u?y kie^m chu? nhie^.m to^?ng cu.c chi'nh tri., dda.i tu+o+'ng ngu.y qua^n co^.ng sa?n

7. Le^ va(n Lu+o+ng: du+. khuye^'t chi'nh tri. bo^. kie^m u?y vie^n thu+o+`ng tru+.c ban bi' thu+, phu. tra'ch tru+o+?ng ban to^? chu+'c trung u+o+ng

8. Hoa`ng quo^'c Vie^.t: du+. khuye^'t chi'nh tri. bo^., tru+o+?ng ban da^n va^.n trung u+o+ng.

DDa^'y la` 8 te^n dda^`u xo? cu?a mafia co^.ng sa?n, hay co`n go.i la` ta^.p ddoa`n co^ng da^n bu'a lie^`m" v.v...

Ngoa`i 8 te^n no'i tre^n, co`n 29 te^n nu+~a ddu+o+.c trong ban cha^'p ha`nh trung u+o+ng. Bo.n chu'ng chia nhau giu+~ ca'c chu+'c vu. do Ho^` chi? ddi.nh vo+'i su+. ta'n ddo^`ng cu?a Tru+o+`ng Chinh, thi' du. nhu+: Nguye^~n Lam: bi' thu+ thu+' nha^'t ddoa`n thanh nie^n cu+'u quo^'c (thanh nie^n mie^`n Ba('c tu+` tru+o+'c 1975 va^~n go.i la` "ddoa`n thanh nie^n qua? thu.i"); Nguye^~n lu+o+ng Ba(`ng: dda.i su+' ta.i Nga-xo^; Hoa`ng va(n Hoan: dda.i su+' ta.i Trung co^.ng; Nguye^~n Khang: bo^. tru+o+?ng phu? thu? tu+o+'ng; Ung va(n Khie^m: thu+' tru+o+?ng bo^. ngoa.i giao; Le^ ddu+'c Tho.: pho' ban to^? chu+'c trung u+o+ng (tu+'c pho' cu?a Le^ va(n Lu+o+ng); Nguye^~n thi. Tha^.p: chu? ti.ch phu. nu+~; thie^'u tu+o+'ng Tra^`n dda(ng Ninh: chu? nhie^.m to^?ng cu.c ha^.u ca^`n - Ninh la` ngu+o+`i du. do^~ ddu+a co^ No^ng thi. Xua^n da^ng cho Ho^` la`m ha^.u cung; Tra^`n quo^'c Hoa`n: bi' thu+ Ha`-no^.i; Le^ thanh Nghi.: cha'nh va(n pho`ng trung u+o+ng; Nguye^~n duy Trinh: bi' thu+ khu 5. Phu. ta' cho Le^ Dua^?n o+? phi'a Nam co' Nguye^~n va(n Linh, Nguye^~n va(n Xo^, Vo~ chi' Co^ng.

To^' Hu+~u khi ddo' mo+'i chi? la` du+. khuye^'t trung u+o+ng, phu. ta' cho Tru+o+`ng Chinh ve^` co^ng ta'c va(n nghe^..

Mo^.t u?y vie^n trung u+o+ng la` Ho^` vie^'t Tha('ng ddu+o+.c Ho^` chi? ddi.nh la` ngu+o+`i chi? dda.o thu+o+`ng tru+.c ca'i go.i la` "ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t", va` pho' cho ha('n la` Nguye^~n ddu+'c Ta^m, du+. khuye^'t trung u+o+ng.

Ve^` to^? chu+'c, ban chi? huy ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t o+? ti?nh go.i la` "ddoa`n u?y", o+? huye^.n go.i la` "ddo^.i", xuo^'ng dde^'n la`ng xa~ la` "to^?".

Phu+o+ng pha'p cu?a chu'ng, thi' du. o+? mo^.t xa~ la`: ca'n bo^. "ddo^.i ca?i ca'ch" ve^` xa~ ddi kha('p xo'm, xem nha` ai nghe`o ta? to+i nha^'t thi` va`o dde^? la`m ca'i vie^.c go.i la` "ba cu`ng" (tu+'c: cu`ng a(n, cu`ng o+?, cu`ng la`m). Mu.c ddi'ch la` la`m "co^ng ta'c ddie^`u tra". Sau ddo' bo.n na`y ve^` "ddo^.i" ho.p, ba`n tha?o dde^? quye^'t ddi.nh cho.n mo^.t ddo^'i tu+o+.ng mo+? dda^`u, go.i la` "ba('t re^~". Tu+` ca'i "re^~" na`y, chu'ng pha't trie^?n the^m mo^.t va`i ddu+'a nu+~a, go.i la` "sa^u chuo^~i". DDe^'n dda^y thi` "ca'n bo^. ddo^.i" cu`ng nhu+~ng "re^~" ho.p vo+'i nhau dde^? le^n danh sa'ch ca'c tha`nh pha^`n xa~ ho^.i cu?a la`ng xa~ nhu+ ai la` chu? ti.ch; co^ng an xa~; la` bi' thu+ dda?ng u?y co^.ng sa?n xa~; la` ca'c dda?ng pha'i kha'c kho^ng co^.ng sa?n nhu+ "Da^n chu?"; "Xa~ ho^.i", ai la` "DDa.i Vie^.t", la` "VNQDDD"; la` ca'c gia'o da^n, pha^.t tu+? v.v...; ai co' ruo^.ng, gia`u co' hay nghe`o, co' quan he^. tre^n huye^.n hay ti?nh, co' con ddi chie^'n dda^'u hay kho^ng v.v... Nghi~a la`, tu+` bo^. nho+' pha^`n lo+'n la` chu? quan, u+o+'c lu+o+.ng, ddo^i khi la` chi? nghe no'i chu+' kho^ng ma('t tha^'y, tai nghe cu?a bo.n ddu+o+.c go.i la` "re^~" a^'y (hay co`n go.i la` co^'t ca'n), ca'n bo^. ddo^.i ca?i ca'ch na^ng le^n tha`nh ta`i lie^.u co+ ba?n du`ng cho vie^.c pha^n ddi.nh u+'ng du.ng cho ca?i ca'ch.

Kha^?u hie^.u cu?a chu'ng la`: "Du+.a ha(?n va`o ba^`n co^' no^ng va` trung no^ng lo+'p du+o+'i; ddoa`n ke^'t vo+'i trung no^ng lo+'p tre^n; lie^n hie^.p vo+'i phu' no^ng, dda'nh ddo^? toa`n bo^. giai ca^'p ddi.a chu? phong kie^'n va` cu+o+`ng ha`o a'c ba' co' no+. ma'u vo+'i nha^n da^n".

Ca'i kha^?u hie^.u nghe nhu+'c tai a^'y, nhu+ng ne^'u cu+' la`m tha^.t ddu'ng vo+'i no^.i dung qui ddi.nh tha`nh pha^`n xa~ ho^.i, qui ddi.nh co' sa?n xua^'t hay co' bo'c lo^.t; co' no+. ma'u hay co' co^ng qua?n ly' la`ng xa~ v.v... thi` cha('c cu~ng thua^.n buo^`m xuo^i gio', vi` ddang trong khi' the^' "ddoa`n ke^'t, hy sinh cho ddo^.c la^.p da^n to^.c va` tho^'ng nha^'t dda^'t nu+o+'c".

Lu+~ Phu+o+ng vie^'t ra(`ng Ho^` co' co^ng, nhu+ng ca'i sai cu?a Ho^` la` ba('t chu+o+'c chi'nh sa'ch ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t cu?a Trung co^.ng ma` Lu+~ Phu+o+ng go.i la` "tha^'t ddu+'c". Co' le~ Lu+~ Phu+o+ng kho^ng the^? na`o du`ng hai ba`n tay e^'ch dde^? che to^.i a'c cu?a Ho^` dda~ gie^'t no^ng da^n VN, ne^n coi sai la^`m cu?a Ho^` la` "la^`m lo+~" theo Trung co^.ng ma` ro+i va`o ca'i vie^.c la`m "tha^'t ddu+'c" a^'y.

Ca'ch dda^y ddo^. 40 na(m ma` hie^?u theo kie^?u Lu+~ Phu+o+ng co`n ta.m tha thu+' ddu+o+.c. Nhu+ng o+? tho+`i ddie^?m na`y, nhie^`u ta`i lie^.u bi' ma^.t dda~ bi. "ba^.t mi'" vi` su+. su.p ddo^? cu?a chu? nghi~a dde^' quo^'c ddo?; nhie^`u chi'nh sa'ch do ta^.p ddoa`n mafia co^.ng sa?n dda~ va` ddang tie^'p tu.c thi ha`nh, thi` ca'ch nhi`n cu?a Lu+~ Phu+o+ng hoa(.c la` do^'t ve^` ly' lua^.n, nghe`o na`n ve^` tho^ng tin; hoa(.c muo^'n la`m ddo+n xin ngu.y quye^`n Ha`-no^.i khu'c xu+o+ng thu+`a cho con cha'u, vi` nay dda^`u dda~ tra('ng ro^`i ma` va^~n tra('ng tay!

Ca^`n nho+' ra(`ng mo.i vie^.c la`m cu?a Ho^` la` cho^~ ngo^`i cu?a ha('n va` cho^~ du+.a cu?a ha('n la` ma^~u quo^'c Nga-xo^. DDo^'i vo+'i Trung co^.ng, anh ha`ng xo'm kho^?ng lo^`, ha('n chi? lo+.i du.ng ma` tho^i. Va? cha(ng, chi'nh nhie^.m vu. cu?a ha('n ma` Nga-xo^ giao cho cu~ng la` nha(`m ddo^'i pho' vo+'i Trung co^.ng: "Xa^y du+.ng phong tra`o co^.ng sa?n o+? DDo^ng-nam-a'". Thu+? ho?i: "Co^.ng sa?n VN hoa.t ddo^.ng cu~ng pha?i du+.a va`o su+. giu'p ddo+~ cu?a co^.ng sa?n Ta`u, the^' ta.i sao quo^'c te^' 3 ma` tru+.c tie^'p la` Cu.c Phu+o+ng DDo^ng kho^ng giao cho co^.ng sa?n Ta`u la`m ca'i vie^.c "xa^y du+.ng phong tra`o co^.ng sa?n o+? DDo^ng-nam-a'", ma` la.i giao cho Ho^`?" Bo+?i vi` muo^'n bao va^y co^.ng sa?n Ta`u thi` la`m sao co' the^? giao cho co^.ng sa?n Ta`u ddu+o+.c.

Vi` the^' sau na`y, khi dda~ tie^'m ddu+o+.c quye^`n o+? VN, ngu.y quye^`n co^.ng sa?n Ho^` chi' Minh co^' ti`nh a'p du.ng nhu+~ng ca'ch la`m cu?a Trung co^.ng (ma` Lu+~ Phu+o+ng go.i la` "tha^'t ddu+'c") ddu+o+.c cu+.c ta? ho+n nu+~a. La`m nhu+ the^' Ho^` dda.t ddu+o+.c hai ye^u ca^`u:

1. cu?ng co^' mo^.t ca'ch nhanh cho'ng quye^`n lu+.c cu?a Ho^` va` ca'i ho^.i ddoa`n Vie^.t gian cu?a ha('n;

2. ba(`ng tuye^n truye^`n ri? tai dde^? nha^n da^n cha'n ghe't va` thu` ha^.n Trung co^.ng.

(Thi' du. cu. the^? la` dde^'n ta^.n na(m 2001 na`y ma` Lu+~ Phu+o+ng co`n cho la` lo^~i ta.i ba('t chu+o+'c Trung co^.ng, nghi~a la` nhu+ Lu+~ Phu+o+ng vie^'t: "Ta^'t ca? dde^`u la` nhu+~ng y' ddi.nh to^'t dde.p, nhu+ng ta^'t ca? dde^`u thie^'u ca'i chie^`u sa^u cu?a su+. pha?n ti?nh trie^'t ho.c. La` su+. cho.n lu+.a vo^.i va`ng tu+` dda^`u va` cu~ng la` su+. trung tha`nh mu` qua'ng ve^` sau.")

DDie^?m la.i ddu+o+`ng ddi nu+o+'c bu+o+'c cu?a Ho^`, tu+` lu'c va`o ho.c o+? Quo^'c Ho.c Hue^' dde^'n khi la(.n lo^.i sang Pha'p dde^? xin va`o ho.c tru+o+`ng thuo^.c ddi.a, ro^`i theo quo^'c te^' 3 ma` chu+a hie^?u ly' lua^.n, trie^'t ho.c la` ca'i gi`, va` bu+o+'c dda^`u hoa.t ddo^.ng la` ba'n cu. Phan Bo^.i Cha^u v.v... the^' ma` Lu+~ Phu+o+ng ha. bu't coi ddo' la` "nhu+~ng y' ddi.nh to^'t dde.p", co' to^'t dde.p ba(`ng Lu+~ Phu+o+ng ddu+o+.c chi'nh quye^`n mie^`n Nam cho a(n ho.c tha`nh ta`i dde^? ro^`i tro^'n va`o bu+ng tho+` ma co^.ng sa?n kho^ng? Va`, cu~ng co' "trung tha`nh mu` qua'ng ve^` sau", nhu+ Lu+~ Phu+o+ng, dde^? dde^'n gio+` phu't na`y, tru+o+'c ha`ng nu'i ta`i lie^.u - ca? sa'ch vo+?, xu+o+ng ma'u, ca? la(ng, tu+o+.ng v.v... - ma` Lu+~ Phu+o+ng va^~n tha^'y Ho^` la` "o^ng tie^n"!!! DDu'ng la` te^n na^ng bi co' ha.ng va` ma(.t da`y cu~ng co' ha.ng!

(co`n tie^'p)

-- hy tran (hytran@yahoo.com), September 16, 2004


Moderation questions? read the FAQ