Chuyện xưa tích cũ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xưa đây là chừng 26 năm ǵ đó. Sau khi CS Bắc Việt thôn tính miền Nam. TV có chiếu màn kịch hề Ngao so ốc hến do Văn công Liên Khu 5 đóng. Tuồng hay và tức cười lắm. Đâu chừng năm 80-90 lại đóng lại. Lần này thành vở cải lương. Ai coi củng khoái. VC đắc ư cho là kịch hay! Nhưng ngoài đám phó thường dân nam bộ ra, hổng có chú vẫu nào hay vở tuồng đó chửi cha 3 đời cái chế độ CS. Những cảnh dê gái rồi tranh thủ ăn tiền đánh đập dân v.v... y chang cảnh thiệt ngoài đời. Điều mà Lúa tui khoái nhứt là nhà nước ta có đơn vị hành chánh là huyện - xă thật. Do đó tên quan huyện Kh́a rỏ là tên bí thư huyện ủy c̣n thằng cha thầy đề rỏ là tên chủ tịch huyện.

Cho nên mới hay - Gậy ông đập lưng ông!

-- (hailua@vnn.net.vn), September 15, 2004


Moderation questions? read the FAQ