hic..Sẽ có Luật tố cáo cán bộ, công chức tham nhũng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sẽ có Luật tố cáo cán bộ, công chức tham nhũng

Theo Thanh tra Nhà nước, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 sẽ xem xét việc tách Luật khiếu nại, tố cáo hiện nay thành hai luật: Luật giải quyết khiếu nại (quy định việc xem xét, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại hành chính) và Luật tố cáo cán bộ, công chức.

Luật tố cáo mới dự kiến sẽ quy định cụ thể về cơ chế, quy trình tiếp nhận, xử lư thông tin tố cáo cán bộ, công chức sai phạm; cơ chế bảo vệ người tố cáo... nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay.

Những vấn đề trên là nội dung quan trọng được đề cập tại cuộc tọa đàm về định hướng phát triển ngành thanh tra, do Thanh tra Nhà nước tổ chức hôm qua tại Vĩnh Phúc.

Hầu hết ư kiến của tại buổi tọa đàm đều ủng hộ phương án trao cho cơ quan thanh tra quyền được khởi tố. Như vậy, một mặt sẽ cải thiện tình hình số vụ việc thanh tra kết luận thì nhiều nhưng chuyển qua cơ quan điều tra xử lư được thì ít. Mặt khác tránh “giẫm chân”, trùng lắp giữa cơ quan thanh tra và cơ quan điều tra, truy tố.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 15, 2004

Answers

Response to hic..Sẽ cĂ³ Luật tố cĂ¡o cĂ¡n bộ, cĂ´ng chức tham nhũng

Mả mẹ chúng nó .. toàn hô khẩu hiệu .. đă vậy c̣n "Toàn dân chống tham nhũng.." có mả ông thằng dân nào "Tham+nhũng " được mà chống ..

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), September 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ