EU cùng các nước Đng và Đng Nam Á tín hành ḥi nghị thượng đỉnh ASEM tháng 10 tới ở Hà Ṇi.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

EU cùng các nước Đng và Đng Nam Á tín hành ḥi nghị thượng đỉnh ASEM tháng 10 tới ở Hà Ṇi. Ngoại trưởng Đan Mạch được hãng Reuters trích lời cho hay họ đã nh́t trí sẽ cho Mín Địn được gửi ṃt phái đoàn ćp th́p hơn tới ḥi nghị, trong khi còn làm chặt hơn những ḷnh trừng phạt đ́i với nước này.

Phái đoàn đó được hỉu là ở ćp ḅ trưởng ngoại giao chứ khng phải thủ tướng.

Trước đ Mín Địn đ ln tíng ph phán Anh Qúc trong lúc Lin hiệp u chu đang tiến đến gần việc giải quyết vụ tranh ci về Miến Điện đ̉ ASEM 5 có th̉ dĩn ra vào thng tới ở Vịt Nam.

Chính phủ Mín Địn ra ṃt tuyn b́ nói 'Nhìu người ở chu u tin rằng thái đ̣ h́t sức tiu cực của Anh đ́i với Myanmar và các hành đ̣ng b́t cng đ́i với ASEAN đang phá hoại thịn chí của toàn chu lục'.

Keu Goi Toan Dan Hay Doan Ket Co Mat Ca Quoc te Den Ngay Gio Do Lat Do Congsan Ha noi ....TOan Dan Hay THAM GIA MOI NOI LAT DO CONGSAN...-- Ho Chi Minh (vietnamcongsans@yahoo.com), September 15, 2004

Answers

Response to EU cùng các nước Đông và Đông Nam Á tiŞ́n hành hội nghị thượng đỉnh ASEM tháng 10 tới ở Hà Nội.

Cac nc A-u au u vi vn Min in Nhn vt ang phu bong ln ASEM vao thang 10 ti tai Ha Ni Mt trong cac chu chinh trong chuyn ving thm cua Chu tich nc Trn c Lng ti Anh quc la vic chun bi cho Hi nghi Thng inh A u theo d kin se din ra tai Vit Nam vao thang Mi ti. Vn khuc mc hin nay vn la chuyn co m rng hi nghi bao gm ba tn thanh vin ASEAN la Lao, Campuchia va Min in, cung nh mi nc Chu u mi gia nhp EU.

Cu th hn o la chuyn tin trin dn chu Min in se i ti u t nay ti thang Mi.

Trong khi o Thu tng Anh Tony Blair a tuyn b khng th tham gia hi nghi tai Vit Nam.

Anh la quc gia a tng ng cai hi nghi Thng inh ASEM ln hai va chinh ng Tony Blair la ngi chu tri hi nghi hi nm 1998.

Mc du vy ai s Anh tai Vit Nam Robert Gordon noi vi ai BBC trong cuc phong vn nhn dip kt thuc chuyn i cua phai oan Vit Nam rng ng Tony Blair se khng tham d hi nghi tai Vit Nam.

Tuy nhin ng Gordon noi rng ly do khng phai la vn khuc mc hin nay tc la Min in.

Ca Vit Nam va Thai Lan u mun Min in gia nhp ASEM

ai BBC a hoi ng vn nay co c cp ti trong cuc gp cua hai ngoai trng Vit Nam va Anh tai Lun n trong khun kh chuyn thm cua Chu tich Trn c Lng hay khng.

ng tra li: "Co, ho co cp ti va ng y rng y vn la mt vn ."

"Hin nhin la ng Nguyn Dy Nin va ca chung ti u mun hi nghi thanh cng. ng Nin rt hy vong la co th tim c cach hi nghi m rng vi mi nc thanh vin EU mi va ba hi vin mi cua ASEAN se din ra tt ep."

"Tuy nhin, nh ti a noi hin Min in vn la vn va hai phia ang c gng giai quyt chuyn nay cang sm cang tt. Cung khng con nhiu thi gian na vi hi nghi se din ra vao u mua thu."

Kho khn cho chu nha

Hi nghi ASEM se la mt trong nhng s kin ln nht ma Vit Nam tng t chc va ho rt mun moi chuyn din ra sun se.

Vn chinh cua hi nghi ln nay theo cac chuyn gia se la m rng ASEM, tc la s tham gia co th co cua ba tn thanh vin ASEAN va mi quc gia mi gia nhp Chu u.

Ti hoi rng cai o (vn kinh t) quan trong hn hay tinh hinh cua mt nc quan trong hn? Ti thi ti chon thi trng.

Pho Thu tng Vit Nam Vu Khoan

Nhng chi mt nc duy nht ang can tr cng tac chun bi cho ASEM o la Min in.

Vy vi t cach la quc gia chu nha, Vit Nam nhn xet ra sao v vic tin trinh dn chu Min in anh hng ti t chc hi nghi ASEM?

Pho Thu tng Vu Khoan tra li cu hoi cua ai BBC Lun n a phat biu: "V ASEM 5, chung ti ang chun bi rt tich cc va hy vong no se thanh cng tt ep."

"Cai gi quan trong nht i vi ASEM? i vi Chu A, vi nhng thanh vin cua ASEM tao nn thi trng khoang 1,6 ty ngi va co th hn th."

" V phia Chu u, nu cng vi cac thanh vin mi se la thi trng khoang gn 500 triu ngi. Hai thi trng hp lai vi nhau se tao ra thi trng cc ky rng ln trn th gii va mang lai li ich cho ca hai bn."

"Ti hoi rng cai o quan trong hn hay tinh hinh cua mt nc quan trong hn? Ti thi ti chon thi trng."

Hoan hi nghi vi Min in?

Mc du vy, ai s Anh tai Vit Nam noi rng y la cu tra li chung ma phia Vit Nam thng a ra.

Trn thc t, ng noi, ASEAN co ba tru ct quan h, o la chinh tri, kinh t va vn hoa; va Vit Nam vi t cach la quc gia chu tri ang c gng thu xp tt ca cac khia canh nay u c thao lun.

Trong khi o chuyn gia phn tich tinh hinh Min in Larry Jagan noi rng Chu u kho long chp nhn ngi cung ban vi Min in nu khng co nhng thay i ang k.

''Ti nghi rng nu khng co nhng thay i chinh tri thc t tai Min in thi cac i tac Chu u se khng chp nhn bt ky s m rng nao i vi ASEM.''

ng Blair se khng d ASEM

''Vn chinh ma ho mun la Min in tra t do cho Ba Suu Kyi va cho ti nay iu nay co ve nh se khng xay ra. "

"iu tr tru la c phai vin cua Vit Nam ti Min in, ng Nguyn Dy Nin cung c ha hen la ba Suu Kyi se c tha trong thang T cung nh Min in a tng ha vi Thu tng Thai Lan, Ngoai trng Thai Lan va c phai vin cua Lin Hip Quc nhng khng thc hin.''

Nhng ng Jagan cung ng y rng dng nh cac nc Phng Ty a t qua nhiu s chu y vao vn tha hay khng tha ba Suu Kyi.

"Mt iu ro rang la mc nao o, chuyn quc t tp trung vao Aung San Suu Kyi khng lam cho chinh quyn Min in lo ngai.

"Ba la biu tng cua nhng khat vong cua ngi Min in, nhng ro rang la ba a c tha ri bt lai it nht la bn ln cho ti nay."

"Phng Ty quan tm nhiu ti Aung San Suu Kyi nhng cac nc ASEAN lai mun thy nhng biu hin cu th v thay i dn chu."

"Chng han nh nu ang NLD cua ba Suu Kyi tham gia vao ai hi Quc gia khai mac trong thang trc thi y se la du hiu cho thy co tin b. Rt tic iu nay a khng xay ra."

Ba la biu tng cua nhng khat vong cua ngi Min in, nhng ro rang la ba a c tha ri bt lai it nht la bn ln cho ti nay

Larry Jagan, phn tich gia tinh hinh Min in

Phn tich gia Larry Jagan cung noi rng t pha cho b tc hin nay khng nht thit phai la chuyn ba Suu Kyi c tha, ma co th la mt thay i theo xu hng dn chu nao khac, chng han vic a ra mt hin phap mi.

Chu u hin ang rt mun tim mt giai phap thoa hip vi cac nc thanh vin mi cua EU khng co thai cng rn i vi Min in.

Trong khi o ASEAN cng quyt vi lp trng ba hay la khng, co nghia la Chu u phai chp nhn ca ba thanh vin mi cua ASEAN bao gm ca Min in, nu khng hi nghi ti y se khng bao gm bt ky thanh vin mi nao cua ca hai phia.

Larry Jagan noi rng thm chi co th ASEM se bi hoan lai. y khng phai la iu cac nc Chu A hay ban thn Vit Nam mun thy va ng Jagan cho rng y cung la iu mt s nc Chu u ang cn nhc.

BBC .UK

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ