VietNam hảy hạ bệ CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hăy nh́n lại những quốc gia Á Châu trước đây như Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, và Nam Triều Tiên. Trong thời gian chiến tranh, các quốc gia nầy c̣n nghèo nàn lạc hậu hơn miền nam Việt Nam trước năm 1975. Những quốc gia nầy đă chọn Hoa Kỳ và các nước Tây Phương làm bạn. Ngày nay, Malaysia Nam Triều Tiên, Đài Loan trở thành những con rồng kinh tế bay cao với chủ quyền lănh thổ không sức mẻ. Ngày nay họ là những chủ nhân ông của những công ty tư bản to lớn đang đầu tư vào Việt Nam để xử dụng lực lượng nhân công Việt Nam nghèo đói và rẽ mạt do chế độ XHCN sản xuất. Hàng năm, hàng trăm ngàn thanh niên thiếu nữ Việt Nam "được" ĐCSVN xuất khẩu để làm nô lệ t́nh dục và lao nô cho các quốc gia trong thời gian chiến tranh Việt nam bị người Cộng Sản gọi là "chó săn của đế quốc Mỹ xâm lược." Trong khi đó con rồng Việt Nam vẫn quằn quại không vươn lên nỗi v́ cái đầu rồng bị nhồi nhét đống rác Mác Lê quá nặng nề.

TIN CONG SAN LA TU SAT-- XTC (XTC@shotmail.com), September 11, 2004

Answers

Vietnamese hid behind the KILLING FIELD! Posted by Visitor on 2002- 12-29 23:57:11 Vietnamese hid behind the KILLING FIELD! Proof, profile and consequence! …

In Cambodia, the new Chinese immigrants have been very numerous and active in all forms of economic activities. Although, Chinese have always been well integrated into the Cambodian society, this new wave of immigrants has created some concerns among Cambodians as they might represent potential comp .. …..

VIETNAMESE ‘S PLUNDERED PHNOM-PENH 1975 MOI BAN BAM VAO LINK !...- http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl? msg_id=00CFBe

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), September 11, 2004.


Moderation questions? read the FAQ