Viễn ảnh Đảng Cộng Sản Việt Nam sau vụ đá đấm giữa tổng cục 2 và các tướng hồi hưu bị chụp mũ là nhân viên của bọn Xịa

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chúng ta bàn tán sôi nổi về sự đá đấm giữa tổng cục 2 cùng cá tướng nay đă về hưu. TổNg Cục 2 được lập ra để bảo vệ đồng chí Lê-Đức-Anh, nhân viên tổng cục 2 có đặc quyền bắt người ko cần co quốc hội chấp nhận chẳng hạn tướng Giáp, tướng Khánh... đây là các công thần có công với đảng 1 đời hy sinh cho đảng sao nay tổng cục 2 lại gán cho họ tội làm việc cho Xịa (CIA) đa6y là 1 tội tầy đ́nh phản quốc co thể bi đi tù dài hạn.

Hiện nau ko co cựu tướng bị gán là CIA ko bị câu lưu, đảng CSVN sẽ phản ứng thế nào để giải quyết vụ đá đấm này, QĐND có đứng lên chống lại cục 2 để bảo vệ các vị tướng nổi tiếng này ko và tưo8ng lai tổng cục 2 và người chỉ huy cục 2 sẽ bị xét sử thế nào????

-- Cán_Ngố_Ăn_Dải_Dút (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), September 10, 2004


Moderation questions? read the FAQ