Về VN i

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Về Vn mà xem cộng sản c ui ấy hehehhehehehe

-- Vo Danh (vodanhkhachs@yahoo.com), September 10, 2004

Answers

Response to Về VN ðiCái tên (@@@.@@) chắc bị bệnh tâm thần hay sao mà thread nào nó cũng cấm loa vào vậy?

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), September 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ