Tim Bien Phap Vo Hieu Hoa Nghi Quyet 36 cua CSVN va bon Viet gian tay sai tai hai ngoai

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tim Bien Phap Vo Hieu Hoa Nghi Quyet 36 cua CSVN va bon Viet gian tay sai tai hai ngoai

 • Xin xem video sau day:

  http://www.freevn.net/

  TUYÊN CÁO

 • Nhằm mục đích “T́m Biện Pháp Vô Hiệu Hóa Nghi. Quyết 36 của CSVN và bọn Việt gian tay sai tại hải ngoại”, Phong Trào Quốc Gia Chống Cộng Sản Việt Nam phối hợp với Cộng Đồng Việt Nam Nam California, các Hội Đoàn và Đảng Phái đấu tranh cùng tổ chức một buổi Hội Thảo vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2004 tại Little Saigon, thủ đô của người Việt tỵ nạn\.

 • Buổi Hội Thảo đă quy tụ gần ngàn đồng hương tham dự (300 trong phội trường, phân nửa dư’ng và 700 ở ngoài sân và trên bải cỏ). Sau 6 giờ hội thảo, toàn thể hội trường đă đồng thanh thông qua bản

 • Tuyên Cáo như sau:

 • I- NHẬN D-ỊNH

 • 1. Nhận d-ịnh rằng: Qua Nghi. Quyết 36 do Phan Diễn, Ủy Viên Bô. Chính Tri. Ban Bí Thư D-ảng CSVN d-ă kư và ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004, cũng như qua Quyết D-ịnh, ấn d-ịnh “Chương tŕnh hành d-ộng của chính phủ về công tác người Việt ở nước ngoài” do Phan Văn Khải kư ngày 23 tháng 6 năm 2004 nhằm chi tiết hóa Nghi. Quyết 36. Nội dung của 2 văn bản này nhằm 6 mục d-ích chính:

 • a/ Chiêu dụ d-ồng bào hải ngoại d-oàn kết sau lưng D-ảng CSVN.

 • b/ Tung ra chiêu bài: Quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, ḥa hợp ḥa giải với bạo quyền Cộng Sản.

 • c/ Moi tiền của cộng d-ồng tỵ nạn hải ngoại thêm nữa qua các h́nh thức d-óng góp xây dựng quê hương, bỏ tiền d-ầu tư và mua bất d-ộng sản tại quốc nội.

 • d/ Mua chuộc và thiết lập các cơ quan truyền thông từ báo chí, truyền thanh, truyền h́nh, internet tuyên truyền cho chế d-ô. Cộng Sản.

 • e/ D-ặc biệt dùng truyền thông, lũng d-oạn phá nát cộng d-ồng tỵ nạn hải ngoại, triệt tiêu tiềm lực chống Cộng, ra sức d-ánh phá trù dập các cá nhân và tổ chức chống Cộng tại hải ngoại.

 • f/ Tái sinh và mở rộng “Hội Việt Kiều Yêu Nước”, tuyển thêm nhân viên làm công cụ tay sai, bành trướng thế lực thân Cộng tại hải ngoại, kêu gọi mọi người tham gia các công tác tuyên truyền ngoại giao tại hải ngoại, cũng như kêu gọi thế hệ trẻ d-em “chất xám” về xây dựng quê hương.

 • 2. Nhận d-ịnh rằng: D-ể thực hiện 6 mục tiêu kể trên CSVN công khai tấn công người Việt hải ngoại trên khắp các lănh vực từ chính trị; giáo dục; văn hóa; thông tin tuyên truyền d-ến vận d-ộng quần chúng; d-ánh phá quyết liệt các cá nhân và các tổ chức chống Cộng. Song song với các phương pháp, lănh vực hoạt d-ộng nói trên, CSVN không trừ một thủ d-oạn nào không áp dụng từ hứa hẹn, mua chuộc, dụ dỗ, lường gạt,phỉnh phờ d-ến áp lực hù dọạ..

 • 3. Nhận d-ịnh rằng: Nghi. Quyết 36 của CSVN không chỉ hoạt d-ộng công khai trên bề rộng mà c̣n chú trọng d-ến bề sâu. Chúng chủ trương làm tê liệt mọi hoạt d-ộng chống Cộng của thế hệ thứ nhất, ra sức chinh phục, mồi chài thế hệ thứ 2 và d-ầu tư dài hạn về giáo dục, tuyên truyền nhồi sọ, mua d-ứt thế hệ thứ 3 d-ể d-ạt mục tiêu tối hậu bắt cộng d-ồng tỵ nạn hải ngoại phải quy hàng hay ít ra ngoan ngoăn chấp nhận chế d-ộ d-ộc tài toàn tri. Cộng Sản tại quê nhà.

 • 4. Nhận d-ịnh rằng: Nghi. Quyết 36 c̣n vô cùng nguy hiểm và tàn d-ộc ở chỗ CSVN triệt d-ể xử dụng các vũ khí sau d-ây:

  -

 • Dùng t́nh tự dân tộc d-ể lung lạc những tâm hồn xa xứ nhớ quê hương.

  -

 • Dùng tiền của cộng d-ồng d-ể mua chuộc tay sai hợp tác với chúng và d-ánh phá lũng d-oạn cộng d-ồng người Việt tỵ nạn hải ngoại

  -

 • Dùng truyền thông Quốc Doanh Cộng Sảnd-ể tung hỏa mù, ra sức chửi bới, d-ánh phá, xuyên tạc, vu khống, chụp mũ những cá nhân và tổ chức chống Cộng mà không d-ưa ra d-ược bất cứ một sự thực nào. Chúng cứ chụp mũ bừa băi và kết án khơi khơi không cần một nhân chứng, vật chứng nào.

  -

 • Dùng người d-ội lốt Quốc Gia d-ể chống người Quốc Gia.

  Căn cứ vào các nhận d-ịnh nêu trên, toàn thê? Hội Trường long trọng

 • Tuyên Cáo:

 • II- TUYÊN CÁO

 • Thứ Nhất: Trước hết về mặt chính trị,

 • Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quư Tôn Giáo, Hội D-oàn, Cộng D-ồng, D-ảng Phái d-ấu tranh cùng siết chặt hàng ngũ, d-ề cao cảnh giác, nhắm d-ánh kẻ thù chính của Dân Tộc là Cộng Sản, quyết tâm d-ánh bại mọi âm mưu thâm d-ộc nhuộm d-ỏ cộng d-ồng tỵ nạn hải ngoại theo Nghi. Quyết 36 của CSVN, kêu gọi mọi giới sáng suốt phân biệt d-ích thực Ta, Bạn, Thù; nhất d-ịnh không mắc mưu Cộng Sản trong chủ trương gây mâu thuẫn, tị hiềm khiến người quốc gia d-ánh lẫn nhau.

 • Thứ Hai:

 • Cương quyết chống lại âm mưu d-ại d-oàn kết giả hiệu của D-ảng CSVN. Cương quyết không ḥa hợp ḥa giải với bạo quyền Hà Nội bất cứ dưới h́nh thức nào. Cương quyết cùng toàn dân thực hiện sứ mạng cứu nước, giải thể chế d-ô. CSVN và xây dựng lại d-ất nước hùng mạnh và vinh quang sau khi chế d-ô. CS d-ă cáo chung.

 • Thứ Ba: Về mặt giáo dục và văn hóa

 • Chúng tôi tha thiết kêu gọi các trường dạy Việt ngữ tại hải ngoại, các thầy, các cô giáo cùng ngồi lại với nhau, bàn thảo và thống nhất giáo tŕnh dạy Việt ngữ cho các con em chúng ta. Cương quyết tẩy chay các giáo tŕnh, giáo án do CSVN xuất cảng từ trong nước. Chúng tôi cũng kêu gọi các bậc phụ huynh cho con em học tiếng Việt nên d-ể ư d-ến nội dung những ǵ các em d-ược dạy tại trường tiếng Việt, d-ể nếu thấy có ǵ không ổn phải liên lạc ngay với trường hoặc với thầy cô d-ể kịp thời d-iều chỉnh và ngăn chặn d-ộc tố văn hóa do Nghi.

  Quyết 36 của CSVN tung ra tại hải ngoại.

 • Nếu cần xin không cho con d-ến học tại các nơi có khuynh hướng làm tay sai cho Cộng Sản, hoặc dùng sách giáo khoa của Cộng Sản.

 • Thứ Tư:

 • Tích cực chống mọi âm mưu tuyên vận, giao lưu văn hóa văn nghệ một chiều của CSVN, nhằm lung lạc tinh thần người Việt hải ngoại, nằm trong chính sách chung của CSVN chứ không phải “vô hại, thuần túy thương mại” như những nhóm tổ chức thường kêu rêu d-ể minh oan hay chạy tội làm công cụ tay sai cho CSVN.

 • Thứ Năm: Về phương diện truyền thông,

 • Cương quyết vạch mặt chỉ tên những cá nhân và tổ chức làm truyền thông bất chính, thân Cộng hoặc d-ội lốt truyền thông quốc gia chuyên d-ánh phá vô trách nhiệm các tổ chức chống Cộng hải ngoại, làm suy giảm tiềm lực chống Cộng và gây xáo trộn cộng d-ồng.

 • Thứ Sáu:

 • Cực lực chống d-ối các tờ báo, các chương tŕnh phát thanh, phát h́nh do Cộng Sản lập ra, công khai xuất hiện thách thức cộng d-ồng tỵ nạn hải ngoại.

 • Thứ Bảy: Về phương diện vận d-ộng quần chúng, các giới các ngành,

 • Cực lực tố cáo và bẻ găy các âm mưu: hứa hẹn, dụ dỗ, mua chuộc, phỉnh gạt, hù dọa d-ồng bào hải ngoại qua chủ trương: Quần chúng vận, trí thức vận, thanh niên vận và chuyên gia kỹ thuật vận của CSVN.

 • Thứ Tám:

 • Trước t́nh trạng CSVN dùng người Quốc Gia d-ánh người Quốc Gia, tung hỏa mù thực giả khó phân. Chúng ta chủ trương lấy lập trướng Quốc Gia Dân Tộc không ḥa hợp ḥa giải với CS làm tiêu chuẩn d-ấu tranh, lấy lẽ phải, sự thực khách quan làm ḥn d-á thử vàng phân biệt ai là người chống Cộng d-ích thực, ai là kẻ d-ánh phá vô trách nhiệm làm công cụ cho Nghi. Quyết 36 của CSVN

 • Thứ Chín:

 • Riêng tại Nam California từ ngày 27 tháng 5 năm 2004, Nguyễn Xuân Tùng d-ă là kẻ chủ mưu cấu kết với Nguyễn Huy Cơ, Trần Duy Ḥe, d-iên cuồng d-ánh phá Chính Phu? Lâm Thời Việt Nam Tư. Do và D-ảng Dân Tộc Việt Nam là một tổ chức chống Cộng có thực lực, có tầm vóc tại hải ngoại.

 • Sự d-ánh phá này vừa trùng hợp về thời d-iểm, về mục tiêu d-ánh phá và phương cách d-ánh phá vô trách nhiệm, hoàn toàn xuyên tạc và vu cáo trắng trợn theo d-úng cung cách d-ánh phá của Cộng Sản. Do d-ấy Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Huy Cơ và Trần Duy Ḥe cùng d-ồng bọn “gian nhân hiệp d-ảng” mà 3 tên nầy là tiêu biểu d-ă vô t́nh hay cố ư làm công cụ cho Nghi.

 • Quyết 36 d-ánh phá trù dập cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh cũng như tổ chức chống Cộng tại hải ngoại.

 • Thứ Mười:

 • Chúng tôi xin nêu d-ích danh và cực lực tố cáo trước quốc dân Nguyễn Xuân Tùng, trưởng ban thường trực thi d-ua 7 năm của CSVN. Nguyễn Xuân Tùng chỉ d-ạo chiến dịch d-ánh phá Chính Phu? Lâm Thời Việt Nam Tư. Do và D-ảng Dân Tộc Việt Nam.

 • Trần Duy Ḥe là con buôn chính trị bất lương, kẻ háo danh nhưng bất tài ganh tỵ với khả năng của ông Nguyễn Hữu Chánh nên cấu kết với Tùng quay lại d-ánh phá phản bội tổ chức ḿnh. Nguyễn Huy Cơ, tên Việt gian có âm mưu xấu xa cố t́nh “chui sâu trèo cao”, d-ội lốt chống Cộng trong CPLTVNTD chủ tâm thâu băng lén 150 tape trong 4 năm d-ể chuẩn bị d-ánh phá tổ chức nhằm d-úng vào thời d-iểm Nghi.

  Q

 • uyết 36 do CS Hà Nội bật d-èn xanh cho tay sai nằm vùng và Việt gian d-ánh phá các tổ chức chống Cộng tại hải ngoại.

 • Thứ Mười Một:

 • Hiện tượng d-ánh phá cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh và tổ chức chống Cộng hàng d-ầu tại hải ngoại mà không nêu nổi một nhân chứng, vật chứng nào là d-iển h́nh cho việc d-ánh phá của Nghi.

 • Quyết 36 diễn ra d-ầu tiên ngay tại Nam California, thủ d-ô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Rồi từ d-ây hiện tượng này sẽ lan ra khắp hải ngoại tới bất cứ nơi nào có d-ông người Việt tỵ nạn cư ngụ.

 • Thứ Mười Hai:

 • Chúng tôi kêu gọi các cộng d-ồng, các tôn giáo, các tổ chức, d-ảng phái d-ấu tranh cùng d-ồng bào d-ồng hương cần cô lập và lánh xa những thành phần Việt gian nầy d-ể không rơi vào cạm bẫy dùng “Người Quốc Gia d-ánh Người Quốc Gia” của Nghi. Quyết 36 CSVN.

 • Thứ Mười Ba:

 • Chúng tôi kêu gọi tất cả tín d-ồ các tôn giáo, nhất là các tín hữu thuộc Thiên Chúa Giáo tẩy chay không hợp tác và lột mặt nạ tên trưởng ban trật tự thi d-ua Nguyễn Xuân Tùng lợi dụng danh nghĩa Diễn D-àn Ky Tô Hữu d-ể chuyên d-ánh phá các bậc tu hành và các cá nhân cũng như tổ chức chống Cộng tại hải ngoại làm công cụ cho Nghi. Quyết 36 của CSVN.

 • Thứ Mười Bốn:

 • Chúng tôi tha thiết kêu gọi các cộng d-ồng, Hội D-oàn, D-ảng Phái và quư d-ồng hương cùng tiếp tay với chúng tôi trong việc truy tầm hồ sơ tội ác của Trưởng Ban Trật Tư. Thi D-ua Nguyễn Xuân Tùng. Nhất là liên lạc với cơ quan sở di trú Hoa Kỳ và chính quyền sở tại d-ịa phương d-ể có biện pháp vô hiệu hóa tên chủ mưu Nguyễn Xuân Tùng trong việc d-ánh phá các cá nhân và tổ chức chống Cộng tại hải ngoại theo tinh thần Nghi. Quyết 36 của CSVN.

 • Làm tại Little Saigon

 • Ngày 24 tháng 7 năm 2004

 • - Phong Trào Quốc Gia Chống Cộng Sản Việt Nam

 • - Cộng D-ồng Việt Nam Nam California

 • - Ủy Ban Bảo Vê. Chính Nghĩa Quốc Gia

 • - Ủy Ban Bảo Vê. Cộng D-ồng Người Việt Quốc Gia

  -

 • D-ảng Dân Tộc Việt Nam

 • cùng toàn thê? Hội thảo viên d-ồng chấp thuận.  -- Nong bi''Dai"" (webmaster@vnexpress.net), September 06, 2004

 • Answers

  Nghị quyết 36 cách "giả nhân giả nghĩa", tiềm ẩn 5 mục tiêu "trí vận" xảo trá

  By: Trần Quốc Kháng

  Thượng tuần tháng 4 năm 2004 vừa rồi, "ủy Ban Về Người VN Ở Nước Ngoài", đă cho quảng bá rộng răi bản Nghị Quyết số 36/NQ-TW của "Bộ Chính Trị" - cơ quan đầu năo của đảng CSVN - kư ngày 26/3/2004. Trong đó, CSVN đă sử dụng nhiều lời lẽ mỹ miều. Nào là "đại đoàn kết toàn dân tộc". Nào là "dân giàu, nước mạnh". Nào là "xă hội công bằng, dân chủ, văn minh". Những cụm từ như thế, làm cho văn kiện ấy nặng phần "đường mật", giống như "tập truyền đơn" dài ḍng "giả nhân giả nghĩa" để chiêu dụ. Mặc dù, trong bản Nghị Quyết, có nhiều ngôn từ mập mờ, nhiều đoạn văn rườm rà, hoặc đầy ắp "hoa lá cành bao phủ", nhưng người đọc vẫn thấy "nọc độc trí vận" tiềm ẩn ở bên trong. CSVN cho rằng "cộng đồng người VN ở nước ngoài" - bao gồm cả 2.7 triệu người tỵ nạn VC - "là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN". Để rồi, chúng tung ra chiêu bài "Đại Đoàn Kết Toàn Thể Dân Tộc", được tóm lược trong 5 mục tiêu "trí vận" xảo trá như sau:

  1. Chiêu dụ các chuyên viên Khoa Học Kỹ Thuật - VC gọi là "khối chất xám" - về nước hợp tác, giúp chế độ phi nhân VC.

  2. Đầu độc trẻ em qua chương tŕnh dạy Việt Ngữ nhằm giảng giải sai lạc về cội nguồn người Tỵ Nạn VN ở hải ngoại và xuyên tạc lịch sử về chiến tranh VN (1945-1975).

  3. Ve văn đồng bào tỵ nạn về VN đầu tư, kinh doanh, mua nhà, mua đất v.v. để cho các "quan quyền đỏ" vơ vét Đô-La.

  4. Tăng cường nỗ lực tuyên truyền bịp bợm qua làn sóng phát thanh, sách báo, đài truyền h́nh và mạng lưới điện toán v.v. Tất cả đều được nguỵ trang dưới h́nh thức "văn nghệ, trao đổi văn hóa và thông tin".

  5. Áp dụng chiến thuật "cây gậy và củ cà-rốt" nhằm huynh đảo cộng đồng tỵ nạn ngả theo chiều hướng của VC. Ai nghe theo, chúng "khen ngợi và tưởng thưởng". Ai chống đối, chúng hăm doạ - nguyên văn là "có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố t́nh đi ngược lại" chủ trương của chúng.

  Như vậy th́ rơ ràng, CSVN đă để lộ mưu đồ khống chế cộng đồng VN tỵ nạn. Đây có phải là hành động trâng tráo và xuẩn động, không khác nào đám tàn quân "Đức Quốc Xă" lâm le ép buộc cộng đồng Do Thái tôn thờ tên trùm đồ tể Hitler? Trong mưu đồ này, CSVN c̣n để lộ tà ư muốn "cướp chính quyền" của các tổ chức đấu tranh mà người Việt tỵ nạn đă xây dựng từ nhiều năm qua. Lẽ đơn giản là các tổ chức ấy, không nhiều th́ ít, đều có ảnh hưởng quan trọng đến các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và các hệ thống truyền thông ở các nước Dân Chủ Tự Do mà người tỵ nạn đă trở thành công dân.

  Nói tổng quát, bản Nghị Quyết 36 đă cho thấy mối lo sợ của CSVN trước ưu thế và sức mạnh của cộng đồng VN ở hải ngoại trong 3 lănh vực: Tài Chính, Khoa Học Kỹ Thuật và Ngoại Vận - nhất là đối với Hoa Kỳ, có ảnh hưởng quan trọng đến "tuổi thọ" của VC. Mặc dù VC mới tung ra nghị quyết này, nhưng từ nhiều năm qua, chúng đă cho tay sai "nằm vùng" ở hải ngoại, đánh phá cộng đồng VN tỵ nạn và tung ra rất nhiều "nọc độc trí vận", nhằm đầu độc các thế hệ trẻ và làm băng hoại ư chí đấu tranh của người tỵ nạn.

  Thật ra, khi nh́n lại quá tŕnh lịch sử, ai cũng thấy, CSVN đă sử dụng "trăm phương ngàn kế" để lừa dối quốc dân. Nên cụm từ "36 Cách Giả Nhân Giả Nghĩa" trong tựa đề nêu trên, chỉ có ư nghĩa "tượng trưng" cho phù hợp với con số 36 của Nghị Quyết. Nói phỏng theo cổ nhân, đó là "Tam Thập Lục Kế Gian Manh" - "theo định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa". Chúng tôi chỉ thắc mắc một điều là không biết khi nào, Bộ Chính Trị VC sẽ áp dụng "Tẩu Vi Thượng Sách"?

  V́ lịch sử hiện kim cho thấy, tất cả chế độ gian manh trên thế giới, đều "bạo phát bạo tàn", trước hay sau cũng "bất đắc kỳ tử" - có nghĩa là "chết" bất thường". Điển h́nh là chế độ Mác-Lênin ở bên Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu. Gần đây là chế độ Saddam Hussein tại Iraq. Chắc hẳn là Bộ Chính Trị VC, v́ ham mê quyền lực và Đô-La quá độ, nên mờ mắt không nh́n thấy những điều sơ đẳng như thế? Nên chúng mới tiếp tục "lừa già dối trẻ".

  Thưa vâng! Đó chỉ là những điểm đại cương. Chúng tôi sẽ lần lượt tiến sâu vào chi tiết để chứng minh sự thật. Trước hết, qua bản Nghị Quyết 36, chúng tôi xin tŕnh bầy nhận xét về bản chất của CSVN. Từ đó, vấn đề được nêu lên: Người Việt tỵ nạn ở hải ngoại, có thể hưởng ứng lời kêu gọi "đại đoàn kết toàn dân tộc" của CSVN được không?

  Bản Chất Cố Hữu Của CSVN Qua Nghị Quyết 36 Trong bản Nghị Quyết này, Bộ Chính Trị đảng CSVN sử dụng nhiều lời lẽ "đường mật" và nêu lên nhiều điểm có vẻ "cao đẹp". Khi th́ chúng kêu gọi "hướng về Tổ Quốc" với "ḷng yêu nước" và "niềm tự hào dân tộc". Khi th́ chúng nhắc nhở đến "truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc" và nhất là nỗ lực "làm cho dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh". Ai có nhiệt tâm với quê hương, nhưng chưa có kinh nghiệm về VC mà lại thiếu suy nghĩ th́ rất dễ dàng sa vào cạm bẫy của chúng.

  Vả lại, nếu không nắm vững t́nh h́nh, người đọc cũng có thể nghĩ là những người Chống Cộng chân chính, không c̣n ao ước nào cao đẹp hơn những điều "ích quốc lợi dân" của CSVN nêu lên trong bản Nghị Quyết! Thật ra, từ quốc nội ra hải ngoại, những người Quốc Gia chân chính, tiếp tục tranh đấu Chống Cộng không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ nay, chỉ v́ thảm cảnh đất nước, hoàn toàn trái ngược với những luận điệu "mật ngọt chết ruồi" của CSVN. Nh́n vào thực tế, từ khi đất nước sa vào ách thống trị của đảng CSVN, "một đơn vị của đoàn quân Quốc Tế Vô Sản" Mác-Lênin - theo lời chúng khẳng định - ai cũng thấy, dân chúng nghèo khổ, lầm than và xă hội có nhiều tệ đoan nhất thế giới. Ba cái bánh vẽ "Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc" mà CSVN nhử mồi từ năm 1945 đến nay, vẫn là ba cái bánh vẽ không hơn không kém.

  Chắc hẳn quư vị c̣n nhớ, trước đây Lê Khả Phiêu, tổng bí thứ đảng CSVN, đă từng tuyên bố "chỉ đổi mới kinh tế chứ không đổi màu chính trị". Đến bây giờ, CSVN vẫn chủ trương độc tài, độc đảng và độc ác. Chúng vẫn "thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt". Chúng vẫn làm những chuyện "phản dân hại nước". Quả là điều bất hạnh cho Dân Tộc khi phải đương đầu với "đoàn quân Quốc Tế Vô Sản" Mác-Lênin - có khả năng đội lốt Dân Tộc và "giả nhân giả nghĩa" rất thiện nghệ. V́ vậy, nửa thế kỷ vừa qua, dân chúng VN mới bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.

  1) "Giả Nhân Giả Nghĩa"

  Nếu ai c̣n hoài nghi về thực chất của đảng CSVN, xin quư vị hăy suy ngẫm mấy vấn đề cụ thể sau đây th́ thấy ngay sự thật.

  Chúng tôi xin hỏi, chuyện "hỗ trợ cho cộng đồng VN ở nước ngoài" là việc khẩn thiết, cần phải thực hiện cấp bách? Hay chuyện cứu giúp khoảng 60 ngàn thiếu nữ và trẻ thơ - nhiều em mới 6, 7 tuổi mà đài NBC đă tŕnh chiếu trên màn ảnh TV trước đây - đang bị ép buộc làm nô lệ t́nh dục trong các ổ măi dâm ở bên Căm-Bốt? Nhớ lại khoảng 2 tháng trước đây, hàng triệu khán giả xem TV, ai có lương tri cũng cảm thấy ngậm ngùi, hoặc không cầm được nước mắt, khi chứng kiến thảm cảnh đoạn trường của hàng ngàn trẻ thơ bất hạnh - sinh ra trong thời "Xă Hội Chủ Nghĩa", đă bị bọn bất lương thông đồng với công an và bộ đội biên pḥng, bán qua Căm-Bốt - phải chịu muôn vàn đau thương và tủi nhục, ngày đêm mỏi ṃn trông chờ được giải thoát. Thế mà đảng CSVN, thường vỗ ngực là "yêu nước thương ṇi", nhưng lại ngoảnh mặt làm lơ!

  Trong khi đó, chúng lại viết Nghị Quyết, giao công tác cho cán bộ "hỗ trợ cộng đồng VN ở hải ngoại"!!! Trong văn kiến ấy, CSVN đă viết nguyên văn là "phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và ḥa nhập vào xă hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị - xă hội ở nước sở tại".

  Chúng tôi muốn hỏi, "phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống" và có "đời sống kinh tế nhất định" th́ có cần VC hỗ trợ nữa không? Rơ ràng là "nói dối không thông". Ai cũng thấy, việc "hỗ trợ cộng đồng VN ở hải ngoại" chỉ là chuyện "giả nhân giả nghĩa" của CSVN để che đậy mưu đồ khống chế cộng đồng tỵ nạn. Ngược lại, trước thảm cảnh đoạn trường của hàng chục ngàn thiếu nữ và trẻ thơ ở bên Cao Miên, cần được cứu giúp và giải quyết cấp bách. Nhưng từ nhiều năm qua, chưa ai thấy Bộ Chính Trị đảng CSVN đưa ra phương cách nào thiết thực, để cứu giúp các nạn nhân. V́ vậy, nhiều người mới đặt vấn đề:

  Phải chăng, bọn chóp bu trong chế độ "Mafia Đỏ" của đảng CSVN là những kẻ đă ngấm ngầm, đỡ đầu cho bọn bất lương buôn bán phụ nữ và trẻ thơ qua Cao Miên - tương tự như vụ "Mafia Đen Năm Cam" trước đây, đă cấu kết với các "quan quyền Mafia Đỏ VC"?

  Trầm trọng không kém là khối dân nghèo ở trong nước - dẫn đầu là hàng triệu nông dân ở các vùng thôn quê - cuộc sống cực khổ vô cùng, cần được giúp đỡ. Nhưng Bộ Chính Trị và nhà nước VC không có chương tŕnh nào thiết thực để "xóa đói giảm nghèo" - như lời chúng hô hào cả chục năm qua. Ấy thế mà năm ngoái, CSVN đă cho thành lập "quỹ hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài"!

  Nhiều người c̣n nhớ, chiều 25/4/03, Phó Chủ Tịch nhà nước VC là Trương Mỹ Hoa và bộ Trưởng Ngoại Giao VC là Nguyễn Duy Niên đă khai trương quỹ này với những lời "đường mật" bảo rằng, dùng để "tài trợ cho các hoạt động bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, duy tŕ và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng, tổ chức giao lưu về nguồn".

  Thêm lần nữa, chúng tôi muốn hỏi, việc cứu giúp đồng bào nghèo khổ ở trong nước khẩn thiết hay việc "hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài" khẩn thiết? Nếu c̣n chút ít lương tri, Trương Mỹ Hoa và Nguyễn Duy Niên đều phải "á khẩu" - không thể nào "nói như VẸM" được nữa.

  Hàng chục năm qua, ai cũng biết đại đa số đồng bào tỵ nạn 2.7 triệu người ở các nước bên Âu, bên Úc và bên Mỹ, đều có cuộc sống tươi thắm, được an hưởng nền Dân Chủ, Tự Do. Ai cũng được pháp luật che trở và b́nh đẳng với người bản xứ. Chẳng nước nào sử dụng "luật rừng" như nhà nước VC. Đó là lư do chính yếu thúc đẩy hàng triệu người Việt, sau năm 1975 đă liều ḿnh vượt biển tỵ nạn Cộng Sản. Như vậy, VC sử dụng quỹ "hỗ trợ cộng đồng" để làm ǵ, ngoại việc thuê mướn tay sai, tuyên truyền bịp bợm, đánh phá cộng đồng VN tỵ nạn và đầu độc giới trẻ ở hải ngoại?

  (Xin đọc tiếp phần 2)

  -- (tosu_cs@yahoo.com), September 06, 2004.


  Ai về VN mà tinh ư nhận xét th́ thấy rơ thảm cảnh trên quê hương chúng ta sau 29 năm chiến tranh chấm dứt. Mặc dù, các thành phố lớn như Hà Nội hoặc Sài G̣n, nào khách sạn, nào cao ốc, nào biệt thự hay nhà cửa khang trang mọc lên như nấm. Nhưng trong đó, "chủ nhân ông" là các "quan đại thần VC", hoặc các cán bộ thuộc cấp, hoặc thân quyến của chúng. C̣n phía "dân đen", người nào may mắn lắm mới kiếm được công việc quét dọn hay hầu hạ các "quan quyền đỏ".

  Ở băi biển, hoặc các nơi danh lam thắng cảnh th́ cũng vậy. Nơi nào cũng được sửa sang, tu bổ, trông rất đẹp để thu hút khách du lịch. Nhưng tất cả các nơi ấy, đều do tay sai của các "quan đại thần đỏ", đứng ra khai thác và quản trị để vơ vét Đô-La. Phía "dân đen", ai may mắn lắm th́ được thuê mướn làm bồi bàn, nấu ăn, đứng bán hàng v.v. với đồng lương rẻ mạt. Không những thế, kỹ nghệ du lịch c̣n song hành với "kỹ nghệ măi dâm", du khách gọi là "sex tour". Nói cách khác, CSVN sử dụng thân xác của thiếu nữ và trẻ thơ để thu hút khách làng chơi trên thế giới. Nhờ những "dịch vụ" bất lương tương tự như vậy mà hàng ngàn cán bộ VC, xuất thân từ thành phần vô sản, nay trở thành các nhà "Tư Bản Đỏ", có hàng trăm triệu hay tỷ phú Đô- La.

  Qua nhiều tài liệu khả tín phổ biến ở trên mạng lưới điện toán, chúng tôi được biết, tổng cộng tài sản của nhóm "Tư Bản Đỏ" - khoảng 2000 đảng viên triệu phú - lên tới 200 tỷ Đô-La. Bọn chóp bu như Lê Khả phiêu có 5 khách sạn, tiền mặt khoảng 1.170 tỷ Mỹ Kim. Trần Đức Lương, tài sản và tiền mặt, vào khoảng 1.137 tỷ Mỹ Kim. Phan Văn Khải, có 6 khách sạn, tổng cộng tài sản là 1.200 tỷ Mỹ Kim. Nguyễn Tấn Dũng, tài sản trị giá 1.480 tỷ Mỹ Kim.

  Trong khi các "quan quyền đỏ" sống trên nhung lụa, "tiền rừng bạc biển" th́ cuộc sống của đại khối dân nghèo, vô cùng cơ cực. V́ thảm cảnh nghèo khổ, nên từ Nam ra Bắc, có hàng trăm ngàn phụ nữ phải bán trôn nuôi miệng. Có hàng chục ngàn thiếu nữ sa vào cảnh khốn cùng, đành phải gạt nước mắt, bán cuộc đời ḿnh, đi đến xứ lạ quê người "kết hôn" với những kẻ bất xứng. Đa số các thiếu nữ bất hạnh ấy, gặp phải bọn bất lương. Sau khi "kết hôn", chúng đem bán các nạn nhân cho những ổ măi dâm.

  Hiện thời, từ Sài G̣n xuống Cần Thơ, ṿng ra Huế, Nha Trang, Đà Nẵng rồi đi Hà Nội và Hải Pḥng, chỗ nào cũng nhan nhản gái măi dâm. Ai c̣n hoài nghi, xin hỏi bọn "áo gấm về làng" hoặc những "Đứa Con Hư Quay Về" VN theo Cộng Sản th́ thấy ngay sự thật. Trong vũ trường, trong khách sạn, trong pḥng trà, trong tiệm ăn, trong quán rượu Karaoke, ở đầu đường, nơi cuối phố v.v. chỗ nào cũng có "chị em ta" lả lơi, chào đón khách mua dâm.

  Dân chúng VN ta thán:

  Ngày xưa đĩ ở trong nhà Sau ngày GIẢI PHÓNG đĩ ra đầy đường.

  Nhiều người đă quả quyết, đại đa số khách làng chơi đều là cán bộ Cộng Sản. Lẽ dễ hiểu, chúng là những kẻ có quyền lực và "tiền rừng bạc biển". Ban ngày, chúng lo chuyện hối mại quyền thế, t́m cách buôn lậu, làm giàu. Đến đêm, chúng đi mua vui nơi quán rượu, trong vũ trường và chắc chắn là có màn hưởng lạc thú trên thân xác, trên sự tủi nhục và muôn vàn đau thương của các thiếu nữ hay trẻ thơ bất hạnh - sinh ra trong thời "Xă Hội Chủ Nghĩa".

  Ai cũng thấy, hàng chục năm qua, CSVN không có chương tŕnh nào thiết thực để giải quyết thảm cảnh đoạn trường này. Trong khi đó chúng cho thành lập "quỹ hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài" và ban hành Nghị Quyết với lời khuyến khích đồng bào tỵ nạn - nguyên ngữ là "đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau"!!! Xin quư vị phán xét công minh, đó có phải là những điều "giả nhân giả nghĩa" hay không? Thêm vào đó, trong Nghị Quyết CSVN c̣n huyênh hoang, nào là "sự nghiệp giải phóng dân tộc". Nào là công lao "thống nhất đất nước".

  Chúng tôi muốn hỏi, nếu không phải Phạm Văn Đồng th́ kẻ gian manh nào đă nhận lệnh Hồ Chí Minh, thỏa thuận với Pháp, kư hiệp định Genève năm 1954, chia đôi đất nước VN? Nếu CSVN không kư kết Hiệp Định chia đôi đất nước th́ cần ǵ phải "thống nhất" - bằng "núi xương sông máu" của dân tộc trong cuộc chiến 1954-1975? Ngược lại, phía Quốc Gia, đại diện cho Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm là Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ, đă cực lực phản đối và nhất quyết không chịu kư kết văn kiện phản quốc này.

  Đó là những bằng cớ hùng hồn cho thấy, CSVN nhận lệnh của Nga Tàu, "đánh Pháp chống Mỹ", không phải v́ mưu cầu Tự Do và Hạnh Phúc cho Dân Tộc, mà ngược lại, chúng ép buộc Dân Tộc vào ṿng NÔ LỆ của "đoàn quân Quốc Tế Vô Sản" Mác-Lênin. Nói theo ông Hoàng Minh Chính - cựu đảng viên VC, Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin - đă tố cáo CSVN "đẩy nhân dân VN vào chỗ khốn cùng và biến nhân dân VN thành những kẻ nô lệ, sống trong cảnh vô cùng đau khổ". Phải chăng, đó là "sự nghiệp giải phóng dân tộc" - theo kiểu VẸM - mà Bộ Chính Trị VC đă huyênh hoang trong Nghị Quyết 36?

  2) Độc Ác Và Trâng Tráo Chưa Từng Thấy

  Đúng là như vậy! Trong lịch sử VN, chưa có tổ chức nào trâng tráo như đảng CSVN. Ai cũng thấy, từ thái độ hống hách - trước đây chúng đă chửi bới người tỵ nạn rất thậm tệ - nay chúng đă xoay chiều 180 độ, viết Quyết Nghị, trân trọng đón mời dân tỵ nạn về nước hợp tác qua cụm từ "đại đoàn kết toàn dân tộc".

  Mỗi khi nh́n lại cội nguồn của cộng đồng VN tỵ nạn, ai cũng nhớ: Sau khi VC đánh chiếm miền Nam năm 1975, dân chúng sa vào cảnh khốn cùng. Hàng triệu người đă phải bỏ "quê cha đất tổ", liều ḿnh trốn chạy CS. Thế mà đảng CSVN lại c̣n ngấm ngầm, bật đèn xanh cho tay sai, đứng ra tổ chức vượt biển để lấy vàng - giá từ 3 đến 10 "cây" mỗi người. Trong khi ấy, công an của chúng ngăn chặn, bắn đắm tàu của dân tỵ nạn ở ngoài khơi để vơ vét vàng bạc, nữ trang và hành lư của các nạn nhân.

  Theo Liên Hiệp Quốc phỏng đoán th́ tổng cộng từ năm 1975 đến năm 1985, có khoảng từ 5 đến 6 triệu thuyền nhân đă liều mạng vượt biên vượt biển. Nhưng chỉ có độ phân nửa là đến được bến bờ Tự Do. Phần c̣n lại bị chết v́ đắm tàu lúc gặp băo, v́ hải tặc giết hại, hay bị chúng bắt mang đi rồi biệt tăm. Thảm cảnh đau thương diễn ra liên tiếp khoảng 10 năm trời. Máu và nước mắt của đồng bào tỵ nạn lai láng khắp nơi trên biển Đông. Muôn người khóc than ai oán, tưởng gỗ đá cũng mủi ḷng thương. Nhiều tổ chức từ thiện cùng các nước văn minh trên thế giới, đă tiếp tay với Liên Hiệp Quốc cứu trợ thuyền nhân tỵ nạn. Chỉ có CSVN là ngoảnh mặt làm lơ. Khi phóng viên báo chí phỏng vấn th́ VC hống hách, buông lời chửi bới đồng bào tỵ nạn:

  "Chúng là rác rưởi, trôi dạt khắp năm châu bốn biển. Không ai thèm vớt. Nếu có vớt th́ cũng v́ bắt buộc". Đó là lời nói của Phạm Văn Đồng.

  C̣n Đỗ Mười th́ nhục mạ đồng bào tỵ nạn - rất thậm tệ:

  "Chúng là bọn du đăng đĩ điếm, trốn chạy theo Mỹ Ngụy ra nước ngoài để có bơ thừa sữa cặn mà ăn".

  Thế nhưng, không lâu sau, bọn "ḷng lang dạ thú" đánh hơi, biết trong túi người tỵ nạn có nhiều Đô-La th́ chúng xoay chiều 180 độ. Từ thái độ hống hánh, CSVN ngỏ lời ve văn và "giả nhân giả nghĩa":

  "Họ là da thịt của chúng ta. Họ là máu mủ của chúng ta. Họ là khúc ruột của chúng ta ngoài ngàn dậm".

  Hồi ấy, nhiều người lầm tưởng, không c̣n thái độ nào trâng tráo hơn nữa. Nhưng đến bây giờ, mức độ trâng tráo gia tăng bội phần. Không bằng lời nói của Thủ Tướng VC mà bằng Nghị Quyết của Bộ Chính Trị, trân trọng tỏ ư khen ngợi:

  "... Người VN ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc VN, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước..."

  "... Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ ǵn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, ḍng tộc, gắn bó với gia đ́nh, quê hương..."

  "... Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích người VN ở nước ngoài hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt, nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc..."

  Khi đảng CSVN khuyến khích người Việt ở hải ngoại "nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc", chúng tôi muốn hỏi, việc kư kết văn kiện dâng lănh thổ và lănh hải cho Tàu Cộng mà CSVN đă làm 2 lần liên tiếp là điều "Ô Nhục cho đất nước", "Ô Nhục cho dân tộc" hay niềm "tự hào dân tộc"? Bộ Chính Trị đảng CSVN hăy b́nh tâm, tự xét bản thân ḿnh và các "đồng chí" của ḿnh. Có bao nhiêu đảng viên, xuất thân từ thành phần Vô Sản, nay đă trở thành các nhà "Tư Bản Đỏ"? Nếu không hối mại quyền thế, ăn cắp công quỹ, bán rẻ tài nguyên của đất nước, buôn lậu v.v. th́ làm sao "bản thân ta và các đồng chí của ta" lại có hàng trăm triệu Đô-La? Đó là "tinh thần tự trọng" theo kiểu VẸM chăng?

  Làm sao mà Bộ Chính Trị chối căi được! Hàng chục năm qua, tệ trạng tham nhũng của cán bộ Cộng Sản đă trở thành quốc nạn song hành với thảm cảnh măi dâm. Điển h́nh là vụ án hồi thượng tuần tháng 4 vừa rồi. Trong số 8 người phạm pháp th́ 2 người là cựu Thứ Trưởng, 4 người là đảng viên VC cùng Lă thị Kim Oanh, Giám Đốc công ty Đầu Tư, thuộc bộ Nông Nghiệp, đă ăn cắp công quỹ tổng cộng 9.8 triệu Đô-La.

  Ấy thế mà Bộ Chính Trị lại c̣n khuyên người tỵ nạn, "thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại". Chúng tôi muốn hỏi, đảng CSVN có tôn trọng luật pháp hay sử dụng "luật rừng" đối với dân chúng VN? Nếu không có cán bộ Cộng Sản bao che, tại sao bọn "Mafia Đen Năm Cam" lại có thể lộng hành, phạm pháp công khai cả mười mấy năm trời rồi mới bị kết án? Ngược lại, những người mới đ̣i hỏi Dân Chủ, Tự Do; những người bất đồng chính kiến, hoặc đấu tranh cho quyền lợi Dân Tộc và Đất Nước, đều bị công an VC diệt trừ, ngay từ khi c̣n "trong trứng nước".

  Điển h́nh là vụ án ông Lê Chí Quang. Chỉ v́ những bài viết của ông sáng gía - như bài "Hăy Cảnh Giác Bắc Triều", bài "Kịch Liệt Phản Đối Việc Bắt Giữ Những Người Chống Tham Nhũng" và bài "Góp Ư Sửa Đổi Hiến Pháp" v.v. - mà ông bị bắt ra "Toà Án Nhân Dân" thành phố Hà Nội hôm 2-11-2002. Nạn nhân bị ghép tội là "tuyên truyền chống Nhà Nước XHCN". CSVN tuyên án, phạt ông Quang 4 năm tù ngục và 3 năm quản chế!

  Thứ đến là vụ án bác Sĩ Phạm Hồng Sơn. Chỉ v́ chuyển ngữ bài viết tựa đề "Thế Nào Là Dân Chủ" sang tiếng Việt mà ông bị hai cơ quan ngôn luận của CSVN - là tờ Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân - vu khống cho tội làm "gián điệp cho thế lực thù nghịch với giá 150 Đô-La". Kết quả là nạn nhân bị bắt, biệt giam ngày 27-3-2002, không được gặp vợ con. Đến ngày 18-6-2003, ông Sơn bị CSVN lôi ra toà và lănh án 13 năm tù và 3 năm "quản chế". Những vụ án điển h́nh này chứng tỏ, CSVN sử dụng "luật rừng" và chỉ quan tâm đến việc gia tăng "tuổi thọ" của đảng VC, nhưng không hề quan tâm đến Dân Tộc và Đất Nước.

  Mỗi khi đề cập đến "luật rừng", chúng tôi lại nhớ, sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mâu, CSVN sử dụng "luật rừng" công khai. Hồi ấy, chúng c̣n "say men chiến thắng", vỗ ngực cho Mác-Lênin là "đỉnh cao trí tuệ" và công khai chà đạp lên công lư, để lộ bản chất phi nhân, phi dân tộc. V́ thế, hàng triệu đồng bào VN mới liều mạng vượt biển tỵ nạn - có nghĩa là muốn xa lánh, muốn "tách rời", muốn loại CSVN ra khỏi "cộng đồng dân tộc VN". Vả lại, chính CSVN đă khẳng định, chúng là "một đơn vị của đoàn quân Quốc Tế Vô Sản" Mác-Lênin. Như vậy, đại khối Quốc Dân ở trong nước, hoặc tỵ nạn ở hải ngoại, chống lại Cộng Sản, không có nghĩa là "chống lại dân tộc" hay "chống lại đất nước" như lời CSVN vu khống trong Nghị Quyết 36.

  Ngược lại, ai cũng thấy, rơ ràng như dưới ánh sáng mặt trời: Chống Cộng là nghĩa vụ chống lại tội ác, là thể hiện t́nh đồng bào, là ḷng nhiệt thành với quê hương và đất nước. Chỉ có thành phần đốn mạt ở hải ngoại, trọng tiền bạc hơn Chính Nghĩa, trọng tiền bạc hơn T́nh Đồng Bào, trọng tiền bạc hơn Danh Dự của bản thân th́ mới có thể trâng tráo, "ḥa giải ḥa hợp" hay hưởng ứng chiêu bài "Đại Đoàn Kết" dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân. Chính v́ thế, nhiều người đă gọi thành phần ấy là những "Đứa Con Hư Quay Về" VN theo cộng sản!  -- (tosu_cs@yahoo.com), September 06, 2004.


  go-roi to long Chu Bi-dai va chu To-su, Tai sao cac chu lo con bo trang rang ?

  -- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), September 09, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ