Kính thưa quư vị,Trân trọng kính chào.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính thưa quư vị,

Ba’c Sĩ Tôn Thâ’t Sơn và tôi d-ă có những liên lạc trong thời gian qua dù chu’ng tôi không sô’ng chung cùng một thành phô’ (ca’ch nhau khoảng hơn 10 giờ la’i xe).

Thỉnh thoảng chu’ng tôi gặp nhau trong ca’c công ta’c d-â’u tranh chô’ng ca’c pha’i d-oàn việt cộng sang ăn mày viện trợ tại thủ d-ô Oslo, Na Uy. Biê’t Ba’c Sĩ Sơn là người giỏi ngoại ngữ nên co’ lu’c tôi nhờ Ba’c Sĩ Sơn chuyển dịch những bài tường thuật tin tư’c d-â’u tranh của cộng d-ồng người Việt từ ba’o Na Uy, hoặc nhờ Ba’c Sĩ Sơn soạn mẫu thư bằng tiê’ng Na Uy d-ể gửi lên ca’c vị dân cử.

Một vài d-iều ghi ra ở trên cũng chỉ nhằm no’i lên một d-iểm là giữa tôi và Ba’c Sĩ Sơn chưa bao giờ co’ những bâ’t ḥa hay bâ’t d-ồng trong công việc (kiểm nhận từ phi’a tôi). Nay, Ba’c Sĩ Sơn nêu những thă‘c mă‘c, lẽ ra, trong mô’i giao t́nh như vừa kể, Ba’c Sĩ Sơn co’ thể trực tiê’p thư hay gọi d-iện thoại d-ê’n tôi d-ể dễ cảm thông hơn (tôi c̣n nhơ’ gần d-ây , khi nghe tin nhạc mẫu của Ba’c Sĩ Sơn qua d-ời ở bên Hoa Kỳ, tôi thay mặt gia d-́nh d-ể gửi lời chia buồn d-ê’n toàn thể tang quyê’n,

Ba’c Sĩ Sơn cũng thay mặt gia d-́nh gửi lời ca’m ơn. Mơ’i d-ây, khi biê’t tin Ba’c Sĩ Sơn d-i trị bệnh về, tôi cũng gửi thư thăm hỏi). Nhưng Ba’c Sĩ Sơn d-ă nêu vấn d-ề trên các diễn d-àn, nên chúng tôi cũng xin d-ược gửi câu trả lời công khai tới quư vị quan tâm, thay v́ gửi riêng d-ê’n Ba’c Sĩ Sơn.

Trước khi trả lời vào những thắc mắc của Ba’c Sĩ Sơn, tôi cũng xin nói trước về một lư do dẫn tới những thắc mắc này. D-ó là sự bất măn của bà Trần Nam B́nh, Trưởng D-iều Hành Diễn D-àn Nươ’c Việt (mà Ba’c Sĩ Sơn cùng d-iều hành), d-ối với chúng tôi từ tháng trước .

Bà B́nh bất măn là v́ trong tháng qua, tôi có tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách nhắm vào giới trẻ trong nước d-ể khuyến khích các em mở mang kiến thức, thoát ra khỏi âm mưu bưng tai bịt mắt của nhà cầm quyền việt cộng.

Tôi phân biệt rơ ràng giữa lănh d-ạo việt cộng và quần chúng Việt Nam. Trong khi d-ó ca? Ba’c Sĩ Sơn và bà B́nh lại coi như d-ó là một việc làm giúp cho việt cộng. Bà B́nh có yêu cầu tôi phải công bố thành phần giám khảo cuộc thi là những ai.

Chúng tôi rất tiếc d-ă không thể làm theo yêu cầu của bà B́nh v́ d-ây là một cuộc thi nhắm vào giới trẻ trong nước, một phần Ban Giám Khảo cũng là những vị d-ang sống ở trong nước, việc công bố tên các giám khảo có thể tạo khó khăn cho các vị này.

Vả lại, chúng tôi là một tổ chức tư nhân, các thí sinh nào d-ồng ư với mục tiêu của cuộc thi và các d-iều kiện chúng tôi công bố th́ tham dự, ai không d-ồng ư th́ không tham dự, chúng tôi không ép ai cả.

Chỉ v́ chúng tôi không làm theo yêu cầu của bà Trần Nam B́nh, Trưởng D-iều hành Diễn D-àn Nươ’c Việt, nên Ba’c Sĩ Sơn d-ă có những lời lẽ miệt thị như gọi Ban Tô? Chức cuộc thi là "Cái gọi là Tu? Sách Nguyễn Trường Tộ".

D-iều làm cho tôi ngạc nhiên và thất vọng ở Ba’c Sĩ Sơn là ông d-ă diễn dịch sai d-iều chúng tôi viết ra. Nguyên văn câu d-úc kết về kết quả cuộc thi của chúng tôi như sau:

"....Trong kỳ thi d-ầu tiên, c̣n nhiều ngành học chuyên môn chưa có thí sinh dự thi. Tuy nhiên về lănh vực chính trị tính chất d-a dạng của thí sinh d-ă d-ược biểu lộ qua hai tác phẩm d-ược giới thiệu, d-iển h́nh là 2 tác phẩm: "Danh Nhân Hồ Chí Minh - Hành tŕnh và Sự nghiệp" của Trần D-́nh Huỳnh và "Chia Tay Ư Thức Hệ" của Hà Sĩ Phụ... "

Như vậy mà Ba’c Sĩ Sơn dám cả quyết là:

"Tên sách hay được chấm giải nhất có tên '' Danh Nhân Hồ Chí Minh - Hành tŕnh vàSư. Nghiệp '' , cuốn-sách-hay-thứ hai làcủa Hà SĩPhu nhan đề '' Chia Tay Ư Thức Hê".

(Chi tiết này d-ược ghi lại rơ ràng trong bài "buộc tội" chúng tôi của Ba’c Sĩ Sơn và bản thông báo của tôi do Ba’c Sĩ Sơn d-ính kèm)

Nay chúng tôi xin trả lời vào từng d-iểm thắc mắc do Ba’c Sĩ Sơn nêu lên:

-Qua những bài VIẾt lâu nay ông Đặng Tiến Dũng_Nauy gử i lên NuocVIET, đều do tất cả các người trong nhóm lănh đạo của Mặt Trận, vậy chúng tôi có thể nghĩ rằng Ô. Đặng Tiến Dũng là người của Mặt Trận.

* Ba’c Sĩ Sơn hay tôi có tham gia d-oàn thể, tổ chức nào hay không chẳng phải là d-iều quan trọng, có ǵ mà phải quan trọng hóa như vậy!

-Kể từngày 30.04-75 trở đi không những Cộng đồng Việt Nam Tỵ nạn Ác đảng VC ở hải ngoại mà 80 triệu đồng bào ở quốc nội cũng xem Hồ Chí Minh làmột tội đồ của dân tộc VN, vậy Ông Đặng Tiến Dũng , chắc là người VN Tỵ nạn tại Nauy, có ư ǵkhi ' biến ' kẻ tội đồ dân tộc thành ' danh nhân ' ???

* Cá nhân tôi, D-ặng Tiến Dũng, coi Hồ Chí Minh là tội d-ồ của dân tộc. Tôi không coi Hồ Chí Minh là một danh nhân, nhưng khi công bố kết quả cuộc thi về sách mà thanh niên trong nước d-ang d-ọc, tại sao Ba’c Sĩ Sơn lại có ư cấm chúng tôi không d-ược gọi tên một cuốn sách theo chữ d-ược in trên b́a của nó.

Tên cuốn sách d-ó là "Danh Nhân Hồ Chí Minh" th́ gọi như vậy, tại sao lại bảo là tôi d-ă biến kẻ tội d-ồ dân tộc thành một danh nhân. Tôi mong Ba’c Sĩ Sơn b́nh tĩnh d-ọc lại cho rơ những d-iều tôi viết d-ể không diễn dịch theo cảm tính chủ quan khiến một người có chỗ giao t́nh với ḿnh phải bị hàm oan trước công luận.

-Chúng ta đều biết rằng v́ bài viết '' Chia Tay Ư Thức Hệ '' mà Ông HàSĩPhu bị công an VC làm điêu đứng, và ở trong nước nhều người phải chụp phóng ảnh lậu ba\ i viết bí mật chia nhau đọc. Vậy th́có phải ông Đă ng Tiến Dũng đưa ' bản tin ' này lên net cốt làm ' cân bằng ' cho suy nghĩcủa độc gỉa, nhất làgiới trẻ với ư đồ làđể cho nhiều người dễ CHẤP NHẬN hai chữ '' danh nhân '' trước tên Hồ Chí Minh chăng ???Hơn nữa, tôi nghi ngờ'' quyển sách '' nếu hiện hữu của Ô. HàSĩPhu làm sao được phép in ơ? VN !

* Một phần lớn những chi tiết trong câu thắc mắc này chỉ là những phỏng d-oán thiếu cơ sở: D-ă d-ược trả lời trong câu trước. Riêng về chi tiết Ba’c Sĩ Sơn bắt lỗi tôi d-ă gọi tác phẩm của Hà Sĩ Phu là "quyển sách", tôi nghĩ rằng, cho dù nếu tôi gọi d-ó là cuốn sách th́ d-ă saỏ

Nhưng xin quư vị d-ọc lại câu viết của chúng tôi do chính Ba’c Sĩ Sơn d-ăng lại, th́ không hề có chữ "quyển sách" mà hai lần tôi d-ều gọi là "tác phẩm" của Hà Sĩ Phu.

Trong cương vị người d-ứng ra tổ chức một cuộc thi cho lứa tuổi hàng em hay cháu ḿnh d-ang sống trong nước và luôn luôn bị nghe tuyên truyền, tôi phải trung thực và khách quan. Nếu có những thanh niên trong nước c̣n coi Hồ Chí Minh là thần tượng, th́ ta phải biết d-ó là một sự kiện d-ể c̣n t́m cách giải thích cho họ. Nếu chúng tôi nói dối họ những d-iều họ biết mười mươi, th́ khi chúng tôi giải thích cho họ về những hành d-ộng dối trá của Hồ Chí Minh, làm sao họ tin d-ược chúng tôi?

Không thể nói bừa là 80 triệu d-ồng bào trong nước cũng xem Hồ Chí Minh là tội d-ồ d-ể tự d-ánh lừa ḿnh và ru ngủ người khác.

Tôi sẵn sàng giải thích và thảo luận về những d-iều bất d-ồng với Ba’c Sĩ Sơn, nhưng nếu phải tranh luận về những chuyện không có thật chỉ v́ do chủ quan d-ọc không kỹ ư nhau th́ e mất th́ giờ của quư vị d-ộc giả quan tâm.

Sau hết, tôi mong rằng những trả lời ở phía trên chỉ nhằm giải d-áp những thắc mắc của Bác Sĩ Tôn Thất Sơn trong tinh thần: Dù có những bất d-ồng, nhưng không bất ḥa.

Trân trọng kính chào.

D-ặng Tiến Dũng-- D-ặng Tiến Dũng (dangtiendung_nauy@hotmail.com), September 06, 2004

Answers

Response to KĂ­nh thưa quĂ½ vị,TrĂ¢n trọng kĂ­nh chĂ o.

bai viet bi cat xen tum lum .....tui chang biet anh muon khieu nai chuyen gi ???

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), September 06, 2004.

Response to KĂ­nh thưa quĂ½ vị,TrĂ¢n trọng kĂ­nh chĂ o.

Rơ khổ ,nếu nói trắng ra th́ thiên hạ chê là ngu hoặc bị chụp mũ VC thà nói không đầu không đuôi mai sau dễ chối dễ thăng dễ biến .

Chống cọng ,yêu nước ,yêu dân tộc ,yêu người mà ngây ngô ,thiếu suy nghĩ ,nhất là chả biết cộng sản là ǵ ,cách lợi dụng để tuyên truyền của VC th́ đừng làm là tốt nhứt .

Bây giờ VN như là con bệnh sắp chết v́ bị những con lả cộng sản hút máu ,nếu thật sự yêu giống ṇi th́ chúng ta phải bỏ mọi tỵ hiện ,cái tôi ,cái vị kỷ để cùng nhau lật đổ bọn sán lả cộng sản .

Chuyện có thật ,một người Việt hải ngoại về thăm nhà ,đă bỏ ra khoảng 20-30 ngàn đôn để mua gạo cho dân làng của anh ta ,anh ta đă quay phim cảnh náo nhiệt khi phát gạo (có lẽ để khoe với bà con ,bạn bè bên Mỹ chăng ?).Công an liền vừa đánh vừa bỏ tù với tội bêu xấu nhà nước .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 06, 2004.


Response to KĂ­nh thưa quĂ½ vị,TrĂ¢n trọng kĂ­nh chĂ o.

Ong Dang tien dung a!

ong muon "tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách nhắm vào giới trẻ trong nước d-ể khuyến khích các em mở mang kiến thức, thoát ra khỏi âm mưu bưng tai bịt mắt của nhà cầm quyền việt cộng" ma lai xu-dung sach vo cua viet-cong ca ngoi thang toi-do so mot cua dan-toc la "danh nhan", xuyen-tac ve "hanh-trinh va su-nghiep" ban nuoc, ruoc voi ve day ma to de "do vui de hoc" cho gioi tre VN thi toi nghi khong con ai ...ngu-xuan hon ong nua!

Ong DTD a, tha mang tieng la ngu-xuan, con hon mang tieng la noi giao cho giac dau-doc thanh thieu nien VN!

Du the nao di nua, ong nen dep bo cai tro ngu muoi cua ong di, keo co ngay mat cho doi non do ong a!

Bac si Son nao do chui ong la phai lam roi con gi!!!!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), September 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ