Vận Động Nghị Quyết Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vận Động Nghị Quyết Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (LÊN MẠNG THỨ HAI 30 THÁNG TÁM 2004)

NGÀY 27-08 Dân Biểu Lou Correa (địa phận Santa Ana) kêu gọi cộng đồng góp phần vận động Thượng Viện Quốc Hội California chấp thuận Nghị Quyết AJR 58 liên quan đến tự do tôn giáo cho Việt Nam. Sau khi Hạ Viện Quốc Hội California chấp thuận Nghị Quyết AJR 58 do Dân Biểu Lou Correa đệ tŕnh cùng 72 dân biểu tiểu bang đồng tác giả, Ṭa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam gửi thư tới Chủ Tịch Thương Viện Quốc Hội California, Thượng Nghị Sĩ John Burton, xin Thượng Viện chống Nghị Quyết AJR 58.

Nghị Quyết AJR 58 được đệ tŕnh tại Hạ Viện Quốc Hội California vào đầu năm 2004 sau khi nhiều vụ đàn áp tôn giáo xảy ra tại Việt Nam và nhiều tổ chức nhân quyền cũng như cộng đồng Việt Nam khắp nơi lên tiếng phản đối. Dân Biểu Lou Correa đệ tŕnh Nghị Quyết AJR 58 để bày tỏ rằng Quốc Hội California ủng hộ quyền của hàng giáo phẩm lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự chọn lănh đạo và nêu lên nhu cầu về tự do tôn giáo cũng như những nhân quyền căn bản cho dân tộc Việt Nam.

Bước thư do Đại Sứ CSVN Nguyễn Tâm Chiến kư ngày 23 tháng 8 năm 2004 yêu cầu Thượng Viện California bác bỏ Nghị Quyết AJR 58 và nêu lên những lư cớ hoàn toàn không đề cập thẳng vào vấn đề thiếu tự do tôn giáo thực sự tại Việt Nam.

Quyết Nghị AJR 58 bày tỏ rằng Hạ Viện của Tiểu Bang California, với sự tán thành của Thượng Viện, ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được quyền tự chọn hàng giáo phẩm lănh đạo cũng khuyến cáo cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập được hội họp, thờ phượng, hoạt động, và thực hành niềm tin tôn giáo của họ và tuân theo những công ước quốc tế mà Việt Nam kư kết. Nghị Quyết AJR 58 cũng kêu gọi nhà cầm quyền trả lại tự do cho toàn thể công dân Việt Nam bị cầm tù hay quản thúc v́ đă thực hành tín ngưỡng hay v́ phát biểu công khai ủng hộ tự do tôn giáo, đặc biệt trong trường hợp của Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Hoà Thượng Thích Quảng Độ.

Để đạt được sự chấp thuận chính thức của toàn bộ nghành lập pháp tiểu bang cho Nghị Quyết AJR 58 liên quan đến tự do tôn giáo cho Việt Nam, cả hai cơ chế Hạ Viện và Thượng Viện phải biểu quyết chấp thuận. Sau khi Hạ Viện thông qua Nghị Quyết AJR 58, bước kế là sự biểu quyết của bên Thượng Viện.

Quư vị cư dân California muốn lên tiếng kêu gọi Thương Viện California ủng hộ Nghị Quyết AJR 58 liên quan đến Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam có thể làm một trong những điều như sau : Gọi điện thoại cho Ủy Ban Điều Lệ của Thượng Viện do Thượng Nghị Sĩ John Burton làm Chủ Tịch đề yêu cầu Thượng Viện ủng hộ Nghị Quyết AJR 58. Xin quư vị vui ḷng gọi điện thoại (916) 445-4311. Gửi thư ủng hộ qua bưu điện hay fax đến Chủ Tịch Thượng Viện đề yêu cầu sự ủng hộ cho Nghị Quyết AJR 58. Xin quí vị vui ḷng gửi thư đến President Pro Tem Senator John Burton tại địa chỉ State Capitol, Room 205, Sacramento, CA 95814 ; hoặc fax số (916) 445-1830. Vận động các Thương Nghị Sĩ đại diện chính thức cho quư vị. Để biết người đại diện của quư vị tại nhà Hạ Viện quư vị có thể vào trang nhà http://www.senate.ca.gov. Lên mạng lưới điện toán để góp ư kiến ủng hộ Nghị Quyết. Xin quư vị vào trang nhà http://www.assembly.ca.gov/acs/acsframeset2text.htm/.

-- Que-Huong (Que-Huong@PMGovt.Org), September 03, 2004


Moderation questions? read the FAQ