Chẳng mấy chốc đảng & nhà nước sẽ trong sạch ...ruột v́ ra nhiều ị quyết to !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nước Việt nam ta được lănh đạo tài t́nh bởi đảng cướp (cơm pḥ) và toàn là 'Ị quyết' của đảng và nhà nước thôi. Hết Ị quyết rồi lại 'Quyết Ị cho to' thật là đảng ta vô cùng bốc xúc lắm rồi. Lư do là đảng đă ăn no nên bây giờ chỉ biết ị to băi cứ... thôi. Nhất chí chưa nào ?

Đảng và nhà nước cứ ị vung tí mẹt, c̣n các cơ sở cấp xă, cấp phường cứ thế mà triển khai. Càng sáng tạo tài t́nh, tiết kiệm công quỹ nhiều cho đảng chừng nào, để đảng rủng rỉnh bát ăn bát để đi thăm pḥ, bồi dưỡng cái lũ có nợ máu với nhân dân đi hủ hóa ăn chơi trác táng. Xem ra cái khoản bồi dưỡng chất tươi không phải là bó rau muống thổ tả mà thằng chính trị viên đơn vị tớ bốc phét nữa mà là chất tươi sống của các em pḥ ấy. Bất cứ cái ǵ muốn cho đầu đi xuôi đuôi đi lọt phải có cái khoản ấy cho các cán các cấp ta thư giản. Mấy cái khoản 3 số bây giờ chỉ là trẻ con của mấy thằng CA lưu thông mới nứt mắt ra tập ăn bẩn thôi. CHứ được thăng cấp lên CA mùng mạng như mấy thằng phải gío trong này th́ chúng nó ngồi pho-rum x́ ra những cái mùi không ngửi nổi v́ đầu chúng nó bị tiêm nhiễm phải cái đạo đức của mấy em pḥ rồi. Chả thế mà 100 thằng CA mạng mùng vào trong cái pho-rum này th́ có thằng nào không mở mồm ăn nói thô bỉ và tục tằn như các cấp lănh đạo chúng nó không. V́ đầu chúng nó đang tơ tưởng đến pḥ nên tư tưởng diễn biến ra hành động yêu nước nồng nàn là địt và tung ra những chữ mà chỉ có ḿnh đảng và nhà nước ta chưa dám quản lư v́ đó là bộ phận hiện thực của thằng cu cái đĩ rơ nét như là mặt bác đang hồ hởi hướng về vinh quang mặt trời lặn trên thiên đàng CS.

Cái câu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược xem ra áp dụng đúng cho cả nước ta đấy nhá. Đảng ta th́ vừa ăn cướp (đủ mọi thành phần trong XHCN, cà pḥ mà c̣n chả từ nữa là... !!!) vừa đánh trống để la làng là có cướp giữa ban ngày. C̣n các cán các cấp ta th́ tha hồ mà thổi kèn cho mấy thằng mặt to như cái mẹt đang ngồi chễm chệ trong cái Phủ bộ tanh tưởi mùi đồ.

Long Quân

-----------------------------------------------

Đây đọc báo đảng đi các nỡm, không thôi lại bảo là nhà tớ nói không có sách, mách không có chứng. (Mở to con mắt lợn luộc ra mà đọc....nhá, cấm không được tơ tưởng đang hủ hóa với pḥ để địt lấy...ăn.)

Trích Diễn Đàn - Thảo Luận của đảng cướp cơm pḥ đây !!!

1. Lănh đạo bằng nghị quyết.

Đảng bộ phường lănh đạo phát triển kinh tế trên địa bàn bằng nghị quyết. Trước hết là nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ, hằng năm có nghị quyết năm, trong từng giai đoạn là các nghị quyết chuyên đề. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mang tính toàn diện, nhưng về mặt kinh tế chủ yếu xác định cơ cấu kinh tế, nêu rơ thế mạnh kinh tế của địa phương (những dịch vụ nào, ngành, nghề, sản phẩm ǵ cần phát triển...). Nghị quyết năm đánh giá t́nh h́nh đảng bộ phường lănh đạo phát triển kinh tế trong năm, đề ra phương hướng năm tới. Các nghị quyết chuyên đề bàn sâu từng nội dung cần tập trung lănh đạo ở mỗi giai đoạn khác nhau; có thể xem đó là những chương tŕnh hành động nhằm cụ thể hoá chính sách về kinh tế của Trung ương, nội dung trong nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ, hoặc định hướng phát triển thế mạnh nào đó của phường...

Để lănh đạo phát triển kinh tế trên địa bàn, đảng bộ cần quán triệt đường lối kinh tế và những chính sách mới về kinh tế của Đảng và Nhà nước; t́nh h́nh, đặc điểm, tiềm năng (dịch vụ, thế mạnh; nguồn nhân lực; quy hoạch...) của địa phương, đặc trưng của địa bàn phường, sao cho nghị quyết về phát triển kinh tế của đảng bộ không trái với đường lối và quan điểm đổi mới của Trung ương, thể hiện sự vận dụng sáng tạo sát hợp với thực tế cuộc sống. Ra nghị quyết đúng để lănh đạo là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải triển khai thực hiện thật tốt, định kỳ có kiểm tra, đánh giá kết quả, khẳng định được tính khả thi và những chuyển biến của t́nh h́nh kinh tế địa phương dưới ánh sáng của từng nghị quyết.-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), September 01, 2004

Answers

Response to Chẳng mấy chốc đảng & nhĂ  nước sẽ trong sạch ...ruột vì ra nhiều ị quyết to !!!

Các Bộ Đội, Cán Ngố đà quán triệt lời chỉ đạo của trung ương chưa nhẩy, các đồng chí phải quán triệt đường nối chỉ đạo của nhà lước và đảng ta. Ôi dào nhá Đảng là ta mà nhà Nước cũng là ta th́ đi buôn nấy ǵ nà thua nỗ. Trước nhất đi ăn cơm pḥ, thứ hai móc túi thằng Ai Em Ep (IMF)gởi sang nguỵ quân nguỵ quyền Thụy Sĩ Tí cho qui củ trên ăn dàng trên dưới ăn dàng dưới chẳng lâu mau nà nước giầu đảng béo dân gây đây nà nối chỉ đạo thức thời ko có thằng phản động nào c̣n léng phéng ăn chanh cơm pḥ với các quan chức trong phủ Đồ.

Tớ nghe nời các quan chức chỉ đạo mà tớ thấy dịt như đảng dạy nà hiện thực cần khẩn trương hành động trên cái mạng cái mùng này hoan hô Hồ Chủ Tịt địt măi trong ṇng quần chúng.

-- Cán_Ngố_ăn_dải_dút (Cán_Ngố@Bộ_Đội.Govt), September 01, 2004.


Response to Chẳng mấy chốc đảng & nhĂ  nước sẽ trong sạch ...ruột vì ra nhiều ị quyết to !!!

Nhà bác Lỏng Quần này, bác ăn lói cay độc hỉ, em mà bắt được bác th́ bác sẽ biết được ngón đ̣n CNXH đấy nhá. Vừa rồi em mớt bắt 1 thằng Al - Qaeda em dọa nó đưa cho Bush xử lư, nó ngồi cười tỉnh queo. Chỉ nói một câu "đi cải tạo" là nó ngă ra bất tỉnh. Em báo cho nhà bác biết nhé, chớ để em bắt được nhá. Đảng bẩu em nàm thế.

-- Điên khùng (KhungDien@yahoo.com), September 01, 2004.

Response to Chẳng mấy chốc đảng & nhĂ  nước sẽ trong sạch ...ruột vì ra nhiều ị quyết to !!!

Mây ngày nay chăng hiêu Bút Chẳng Tà đi đâu, hôm nay xuất hiện đă thấy tung chưởng mà toàn là chiêu độc.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), September 01, 2004.

Response to Chẳng mấy chốc đảng & nhĂ  nước sẽ trong sạch ...ruột vì ra nhiều ị quyết to !!!

Uh thi cai thang But Chang Ta no an thit bo dien mai roi, khong "doc" moi la .

Lua moi.

-- (chieudoc@yahoo.com), September 01, 2004.


Moderation questions? read the FAQ