Xin Anh em luu y' chut xieu''..

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin Anh em luu y' chut xieu''..

Thoi Diem Danh Congsan Bay Gio Can noi nhieu..

Noi Cang nhieu Cang Tot' ..Noi len su tan Ac CongSan ,,,Noi len loi Chinh nghia ..Cho CongDong The Gioi biet va Hieu su tan AC' Lua Doi' cua Congsan ,,

Nhung Manh khoe Thu don do* day chung lam ..Xin Anh Em Bo nhieu thi gio vao noi day ...EDITING Cuon tu dien nay ...Cang nhieu cang tot De the he tre thay duoc ....Moi nguoi thay duoc .....

Doi voi toi Day la 1 goc canh minh nen lam Chung cho moi nguoi ....

Visit Link http://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam !

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 31, 2004

Answers

Bác làm ơn gỏ tiếng Việt có dấu cho mấy thằng CS mất dạy kia nó đọc chứ không thôi nó kêu ầm ví hong hiểu hết ý

-- XTC (XTC@shotmail.com), August 31, 2004.

Thi thoi buoi tu do, noi gi thi cu noi !

-- (minhmeo@hotmail.com), September 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ