Ba?ng Lie^.t Ke^ nhu*~ng To^.i Lo^~i cu?a DDa?ng Co^.ng Sa?n MafiaVie^.t Nam:

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ba?ng Lie^.t Ke^ nhu*~ng To^.i Lo^~i cu?a DDa?ng Co^.ng Sa?n Mafia Vie^.t Nam:

1/ Nguye^~n sinh Cung (tu*'c la` Ho^` Chi' Minh) dda~ chi? ddie^?m cho thu*.c da^n Pha'p ba('t Phan Bo^.i Cha^u.

2/ DDa?ng Co^.ng Sa?n cu*o*'p dda^'t va` sa't ha.i ha`ng chu.c nga`n ddo^`ng ba`o mie^`n Ba('c qua Ca?i ca'ch ruo^.ng dda^'t 1954.

3/ DDa?ng Co^.ng Sa?n cho^n so^'ng ha`ng chu.c nga`n ddo^`ng ba`o Hue^' qua Te^'t Ma^.u Tha^n 1968.

4/ DDa?ng Co^.ng Sa?n cu*o*'p ta`i sa?n cu?a nha^n da^n mie^`n Nam qua ca'i go.i la` "DDa'nh tu* Ma.i Sa?n" va` "Kinh Te^' Mo*'i" 1976-1977.

5/ DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam la^'y chie^u ba`i "Gia?i Pho?ng Da^n To^.c, cho^'ng My~ cu*'u nu*o*'c" dda~ dda^?y ha`ng trie^.u thanh thie^'u nie^n mie^`n Ba('c Vie^.t Nam va`o cho^? che^'t. Nga`y ho^m nay, chu'ng la.i quy` go^'i xin bang giao va` ho*.p ta'c qua^n su*. vo*'i dde^' quo^'c My~ .

6/ Pha.m Va(n Ddo^`ng dda~ co^ng nha^.n chu? quye^`n cu?a Trung Co^.ng tre^n hai qua^`n dda?o Hoa`ng Sa va` Tru*o*`ng Sa. Na(m 1974,trong lu'c Ha?i Qua^n Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a ddo*n ddo^.c nghe^nh chie^'n vo*'i Trung Co^.ng va` du`ng xa'c chie^'c ha.m u?i ba~i la`m bia chu?quye^`n. DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam dda~ nha('m ma('t la`m ngo* tru*o*'c ha`nh ddo^.ng xa^m la(ng na`y. Lie^n Xo^ dda~ le^n a'n Trung Co^.ng ve^` vu. xa^m chie^'mna`y, trong khi ddo' Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam dda~ ca^m mie^.ng mo^.t ca'ch he`n ha..

7/ Na(m 2001, Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam ky' hie^.p ddi.nh da^ng dda^'t va` bie^?n cho Trung Co^.ng. Ke^'t qua? la` ma^'t A?i Nam Quan va` Tha'c Ba?n Do^'c , vu`ng khai tha'c da^`u cu?a Trung Co^.ng la^'n sa't the^m va`o Vi.nh Ba('c Bo^.

8/ DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam tham quye^`n co^' vi., ca?n bu*o*'c tie^'n kinh te^' cu?a dda^'t nu*o*'c, kha(ng kha(ng o^m che^' ddo^. ddo^.c dda?ng, nha('m ma('t la`m ngo* tru*o*'c nhu*~ng ddo`i ho?i dda^n chu? ho'a dda^'t nu*o*'c

9/DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam dung tu'ng cho ca'c hoa.t ddo^.ng mua ba'n phu. nu*~ Vie^.t Nam sang Trung Quo^'c, Campuchia, Tha'i Lan, DDa`i Loan va` tre^n E-bay.

10/ DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam du`ng la.i nhu*~ng thu? ddoa.n "Tu*' DDo^? Tu*o*`ng" cu?a thu*.c da^n Pha'p dde^? dda^`u ddo^.c va` ru ngu? lo`ng ye^u nu*o*'c cu?a thanh nie^n Vie^.t Nam.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

***************************

La^'y Nha^n Nghi~a tha('ng hung ta`n

La^'y Chi' Nha^n thay cu*o*`ng ba.o

********************************************

Gia?i Ta'n Dda?ng Co^.ng Sa?n

To^?ng tuye^?n cu*? Dda Dda?ng

************************

Mo^~i ngu*o*`i go'p mo^.t lo*`i no'i ngay tha(?ng

Che^' ddo^. Co^.ng Sa?n se~ tan ta`nh

*****************************************

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Su'ng M16

-- Su'ng M16 (SungM16@yahoo.com), August 28, 2004

Answers

Anh Súng M16. anh nên dùng Font tiếng Việt thich hợp cho forum này hay anh thà đừng bỏ dấu như thế chúng tôi dễ đọc bài post cũa anh hơn. Font tiếng Việt dễ sử dụng nhất mà anh có thể download theo tôi là... Hội Chuyên Gia Việt Nam


-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 28, 2004.

U dung roi, cap them cho no cuon Tu Dien ! May thang mat goc sua nhieu thi cung duoc, nhung phai huan luyen them ty.

-- (tuantrung@mail.ru), August 28, 2004.

Bảng Liệt Kê những Tội Lỗi của Đảng Cộng Sản Mafia Việt Nam: 1/ Nguyễn sinh Cung (tức là Hồ Chí Minh) đã chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt Phan Bội Châụ

2/ Đảng Cộng Sản cướp đất và sát hại hàng chục ngàn đồng bào miền Bắc qua Cải cách ruộng đất 1954.

3/ Đảng Cộng Sản chôn sống hàng chục ngàn đồng bào Huế qua Tết Mậu Thân 1968.

4/ Đảng Cộng Sản cướp tài sản của nhân dân miền Nam qua cái gọi là "Đánh tư Mại Sản" và "Kinh Tế Mới" 1976-1977.

5/ Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy chiêu bài "Giải Phỏng Dân Tộc, chống Mỹ cứu nước" đã đẩy hàng triệu thanh thiếu niên miền Bắc Việt Nam vào chổ chết. Ngày hôm nay, chúng lại quỳ gối xin bang giao và hợp tác quân sự với đế quốc Mỹ .

6/ Phạm Văn Ddồng đã công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sạ Năm 1974,trong lúc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đơn độc nghênh chiến với Trung Cộng và dùng xác chiếc hạm ủi bãi làm bia chủquyền. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động xâm lăng nàỵ Liên Xô đã lên án Trung Cộng về vụ xâm chiếmnày, trong khi đó Cộng Sản Việt Nam đã câm miệng một cách hèn ha..

7/ Năm 2001, Cộng Sản Việt Nam kư hiệp định dâng đất và biển cho Trung Cô.ng. Kết quả là mất Ải Nam Quan và Thác Bản Dốc , vùng khai thác dầu của Trung Cộng lấn sát thêm vào Vịnh Bắc Bộ

8/ Đảng Cộng Sản Việt Nam tham quyền cố vị, cản bước tiến kinh tế của đất nước, khăng khăng ôm chế độ độc đảng, nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi đân chủ hóa đất nước

9/Đảng Cộng Sản Việt Nam dung túng cho các hoạt động mua bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan và trên E- baỵ

10/ Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng lại những thủ đoạn "Tứ Đổ Tường" của thực dân Pháp để đầu độc và ru ngủ lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat _Khoi.MP3

***************************

Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn

Lấy Chí Nhân thay cường bạo

********************************************

Giải Tán Ddảng Cộng Sản

Tổng tuyển cử Dda Ddảng

************************

Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng

Chế độ Cộng Sản sẽ tan tành

*****************************************

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Súng M16-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 28, 2004.


Ca'm o*n anh KSBH va` anh Ba.c Lie^u ra^'t nhie^`u, ra^'t ha^n ha.nh ddu*o*.c tham gia vo*'i ca'c anh o*? ddda^y

Su'ng M16 *******************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), August 29, 2004.


Xin phép tất cả những người trong và ngoài nước cám ơn anh bạn AK47 .

Chúng ta phải giết sạch bọn CH mới có tự do (CH= lũ Cháu Hồ)

Chúng ta phải giết sạch bọn CH mới có tự do (CH= lũ Cháu Hồ)

Chúng ta phải giết sạch bọn CH mới có tự do (CH= lũ Cháu Hồ)

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 01, 2004.Dda dda?ng la` tu*. ti`m dde^'n ca'i che^'t cho da^n to^.c Viet ! Dda ddang se la`m cho dat nuoc khong mot ngay ye^n voi xung ddo^.t dda?ng pha'i the^'c lu*.c chi'nh tri. dden to^'i cu?a dde^' quo^'c ... Kho^bf bao gio*` cha^'p nha^.n dda da?ng!!!

-- Nguyen Van (sang_mai_niem_tin@yahoo.com), September 02, 2004.

tui sinh ra o? vn,o^ng co^' la` nguoi` co' hoc,o^ng co^' luo^n giup' da^n ngheo` ,the^' ma` bi bo.n co^ng san? kho^'n nan giet' che^'t Neu^' cac' ban so^'ng o? VN thi` cac' ban se~ thay^' bon co^ng san? da^u` doc^. the^' he^ chung' to^i ba`ng nhu~ng thu' kho^'n khie^p',tai sao chung' ta ko ti`m mo^t nguoi` na`o do' du~ ban? lanh~ dung' ra la~nh dao

-- kine (kess@walla.com), December 16, 2004.

Tui sinh ra ỏ VN, ông cố là người có hoc, ông cố luôn giúp dân nghèo, thế mà bi bọn công sản khốn nan giết chết. Nếu các ban sống ỏ VN th́ các ban sẽ thấy bon cộng sản đầu độc thế hệ chúng tôi bằng những thứ khốn kiếp, tại sao chúng ta không t́m môt ngườ́ nào đó đủ bản lănh đứng ra lănh đạo ?

kine (kess@walla.com), December 16, 2004.
Post lại cho kine (kess@walla.com), December 16, 2004.

-- (test@test.test), December 16, 2004.

Ca'c ng` la` 1 lu~ phan? do^ng. Bia. chuye^.n the^' ma` nghe duoc a` Dung' , dang? co nhieu` diem? han. che' nhung co^ng lao cua? dang? trong bao nhieu na(m qua thi` sao . Bac' Ho^` hi sinh ca? doi` ve` nuoc' nhu the' ma` cac' ng` dam' noi' bac nhu vay. a` . cac' ng` la` 1 lu~ bo^' va^'u , chang? lam` dc. cai' tro` gi` ca? , chi? co' tai` chu*?i do^?ng . cac' ng` da~ doc. Doi mat cua nam cao chua , cac ng` chinh' la` Hoa`ng day'. cac' ng` da~ lam dc gi` cho dat nuoc' ma` dam' len tieng' chui? Dang? va` Bac' Ko muon' song' o VN thi xeo' di cho ro^ng. da^t' Lu~ cho' chet'

-- nhoc (nhoc_vinabowl@yahoo.com), January 22, 2005.

Ê chuyệt chệt cọng bắn chết 9 tên ngư dân CHXHCN v́ tội ăn cướp (hải tặc) đúng hay sai ? có biạ đặt không ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 22, 2005.


Moderation questions? read the FAQ