Lịch sử nhân loại phát triển bắt đầu đi vào một chiều hướng mới

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những bản văn trong tuyển tập này thuộc loại tiểu luận rút trong bộ Nhă của Thư Kư Trưởng Duy Dân Đảng Lư Đông A viết trong khoảng thời gian 1940-1945, giữa lúc Đệ Nhị Thế Chiến đang tiếp diễn và các phong trào dân tộc vận động tự chủ đang lên cao.

Lịch sử nhân loại phát triển bắt đầu đi vào một chiều hướng mới

Những bản văn này xác định chiều hướng đó trong sự nhận định t́nh thế thế giới và thời đại với con mắt của một lịch sử tiến hóa sử quan và bằng một công cụ nhận thức là "Duy Dân biện chứng" (Xuân Thu).

Từ những nhận định đó, một sứ mạng dân tộc và thời đại được đề ra cho người Việt yêu nước giàu ḷng hy sinh lại vốn có một truyền thống đấu tranh chống áp bức và chia rẽ.

Trên nền tảng của thời đại, làm công việc khơi ḍng lịch sử, người Việt phải "Sống Tái Sinh" trong một tinh thần mới, với nếp nghĩ và nếp làm mới (Bông Lau). Người Việt bước lên "Bồn gột rửa", trút bỏ mọi thành kiến, quay trở về kín gánh trong đáy hồn của lịch sử dân tộc sức sống và sức đấu tranh tâm lư (Thần Linh Học, Sử Hồn).

Người Việt làm cách mạng nghĩa là làm "Công việc xoay đổi thời đại" không thể không biết đến những thành bại của những cuộc cách mạng đă đánh dấu vào lịch sử tiến hóa của nhân loại, để rút lấy những bài học "máu" (Huyết Hoa). Bởi dân tộc là nhiều nhưng nhân loại là một, loài người xưa và nay vẫn "lướt mướt theo đuổi thực hiện một mẫu mực người lư tưởng trong một mẫu mực xă hội lư tưởng". Mỗi bước tiến của nhân loại há chẳng là những bước Duy Dân đấy ư trên con đường phục hưng "con người"? trong mỗi xă hội và ở mỗi thời đại riêng biệt? Những bài học máu c̣n là đảm bảo cho cuộc cách mạng Việt giữ được "Nhân loại toàn tính".

Cách mạng Việt v́ thế phải là một công việc có sáng tạo tính, khoa học tính, nhân đạo tính và biện chứng tính. Cách mạng Việt c̣n là cả một thể hệ triết học đấu tranh, thống nhất khoa học, triết học và sử học, thống nhất lư luận và hành động.

Nhưng ở đây, chúng tôi không làm công việc giới thiệu mà chỉ làm công việc trao truyền. Mỗi bản văn trong tuyển tập tự nó đă có những giá trị mà bạn đọc tất nhận thấy.

Non ba mươi năm đă trôi qua sau khi những bản văn được viết ra. Thời gian không làm mất giá trị thực tiễn của những bản văn đó đối với công cuộc cách mạng và mở thời đại của dân tộc chúng ta trên con đường sống c̣n và tiến hóa. Trái lại, thời gian với kinh nghiệm sống và tranh đấu càng làm nổi bật lên tính chất đúng xác và cần thiết của những công việc mà cách mạng phải làm, của con đường mà cách mạng phải đi với những phương thức và phương pháp mà cách mạng phải theo.

Nói như vậy không có nghĩa là những bản văn trong tuyển tập này đă chứa đựng toàn bộ một lư thuyết cách mạng với một chủ trương dân tộc và thời đại được vạch ra đầy đủ. Nhưng mà qua những ḍng chữ là đă hàm súc những ư nghĩa căn bản trên thấm nhuần trong mỗi lời văn và mỗi danh từ được xử dụng.

Chúng ta càng nhận thức được sâu sắc bao nhiêu những ư nghĩa đó là đă tự ḿnh tiếp nối được chắc chắn bấy nhiêu với truyền thống của người Việt tranh đấu đời đời cho sự khơi nguồn và mở ḍng sống của dân tộc.

Bởi qua những bản văn đó dào dạt t́nh yêu nước thương ṇi và chan ḥa ḷng yêu thương nhân loại.

Bởi đây là kết tinh của đau thương và tủi nhục. Dân tộc nào chịu đựng nhiều hơn và lâu hơn dân tộc Việt những tội ác của loài người? Và người Việt nào không từng cảm thấy trong ḷng như "chết đau thương" trước những đau khổ và tủi nhục của chính ḿnh và đồng loại?

Hoa sen nở trong bùn và Chúa lên Câu Rút!

Đó là những đóa nhân ái nở trong ḷng người Việt. Hoa nhân ái là hoa lư tưởng của cách mạng Việt.

Loài người đă làm cho thép nở hoa, hoa và nấm nguyên tử! Người Việt chúng ta quyết đem lại cho loài người đóa Huyết Hoa, đóa hoa máu c̣n gọi là "Ái hoa" và "Trí Tuệ hoa".

Sao cho yêu thương được chế độ hóa và thực tiễn hóa!

Sao cho toàn thể loài người được hưởng hương thơm của hoa nhân ái!

Đó là lư tưởng hiện thực trong việc làm của chúng ta trên con đường phụng sự dân tộc và nhân loại. Mùa hạ năm Kỷ Dậu.

THÁI LĂNG NGHIÊM

X.Y. Thái Dịch Lư Đông A

Gió Đáy thuộc Duy Dân Học Xă xuất bản lần thứ nhất tại Sài G̣n, Việt Nam ngày 7 tháng 10 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004


Moderation questions? read the FAQ