SỬ HỒN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HUYẾT HOA

X.Y.Thái Dịch Lư Đông A

II. SỬ HỒN

3-ÁI HOA

Tất cả những tài năng đạo đức chỉ là hương thơm của đóa hoa Nhân Ái nở măi không tàn. Nhân ái một khi được sáng suốt viễn kiến, chế độ hóa, thực tiễn hóa, quy củ hóa mới chân thực là nhân ái có thực hiện thực thể cho loài người và vũ trụ. Đóa hoa nhân ái là cả một kiến trúc lẫy lừng của lư tưởng, cái lư tưởng lập thể của nhân loại. Đóa hoa nhân ái thấm vào thấu suốt mỗi sinh mệnh làm cho những tiếng gọi sứ mệnh, tiếng gọi vô thanh, vô h́nh. Chỉ có hương thơm, hương thơm của nhân ái. Nhân ái mà cũng đến bị bài xích, bị lợi dụng, bị chiêu bài, bị đầu cơ, thôi hết cả! Mà đến thế, trời đất mà đến thế. Ai là những người kỳ ưu thiện ư?

Đóa Ái Hoa c̣n là đóa trí tuệ hoa. Bây giờ ta mới chân thực hiểu thế nào là sinh tri. Sinh tri chẳng phải là nghiêm ngặt và ấu trĩ đẻ ra đă biết, biết từ mới đẻ. Sinh tri là trí tuệ tự sinh, sinh ngay bằng sự bừng nở cửa trí tuệ. Chữ giác ngộ của Phật cũng cùng một ư ấy. Tịch chiếu, hội quan, quán thông, quán tưởng, trầm tưởng, mặc khải đều là những thuộc từ của sự sinh, sự tri... Phải là một sinh mệnh dàn dụa nhựa sống, đầy dẫy ánh sáng của xuân t́nh mới nẩy nở ra cái cơ sinh tri đó được.

Đóa Ái Hoa c̣n là đóa ngữ hoa, giải ngữ hoa, giải hoa ngữ, ngữ giải hoa, hoa với ngữ như sát chặt với nhau trên sự thăng hoa tuyệt diệu và tột bậc của vóc tinh thần thiết diện, linh thiêng ở những lời hùng hồn của từ bi hay của nhân ái hoa là tri âm hoa với tri âm ngữ, cái tinh kết của sinh mệnh đời đời, khúc nhạc của vận động thuở thuở.

Vườn xuân của đời nhân ái hoa nở đầy lư tưởng hoa: xuân thu hoa, ái hoa, tri âm hoa, trí tuệ hoa; tiếng đồn dậy: tri âm ngữ, đồng chí ngữ, ái ngữ, lư tưởng ngữ, vong quốc hoa (Nam Thi) phải là nhịp uyển quỳnh đủ cả t́nh tang của muôn tiếng.

"Thiên hạ vạn nhi tranh hồng tử"

"Thùy thức kiền khôn tạo hóa tâm".

Người Việt tri âm hăy lặng ngắm quốc hoa Việt, hăy đọc quốc ngữ Việt, ái nhân, nhân ái, chúng ta mới biết được rơ ràng là tri âm ngữ với tri âm hoa của Ái Hoa.

X.Y. Thái Dịch Lư Đông A

Gió Đáy thuộc Duy Dân Học Xă xuất bản lần thứ nhất tại Sài G̣n, Việt Nam ngày 7 tháng 10 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004


Moderation questions? read the FAQ