Việt kiều một danh tư sác định Dảng cộng sản không là VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày tôi c̣n bé nhà tôi gần "sở ngoại kiều" tôi rất thắc mắc nên tôi cố t́m hiểu .

Những người không phải VN khi vào VN phải tới sở ngoại kiều để đóng chiếu kháng nói nôn na là để kiểm soát và đóng thuế ,những người này ta gọi là ngoại kiều .Để rơ hơn ta có danh từ Mỹ kiều ,Pháp kiều ,Đức kiều. Người Việtnam về thăm quê hương th́ gọi là người Việt hải ngoại hoặc người Pháp gốc Việt . . mới đúng.

Như vậy khi dùng danh tư Việt kiều cộng sản dương nhiên chối bỏ họ là người Việt ,tiếng Việt đối với họ như ngưới Mễ nói tiếng Tây Ba Nha ,c̣n ngướ Việt gọi hay thích được gọi là chấp nhận sự hiện hữu cuả cộng sản trên quê hương VN .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 20, 2004

Answers

Response to Việt kiều một danh tư sác định Dảng cộng sản không là VN

Đúng rồi, CS nên chia ra 2 loại : một là Việt Kiều, một là Việt gian ( tay sai) bán nước như mấy cụ.

-- (hihi@yahoo.com), August 20, 2004.

Response to Việt kiều một danh tư sĂ¡c định Dảng cộng sản khĂ´ng lĂ  VN

HIHI, Dân Việt Nam sẽ gọi mày là ǵ con chó săn của đảng, loài chó ở Việt Nam thích ăn bẩn loại mày thích ăn KKK lớn đây, đân miền quê Nam-Trung-Bắc c̣n gọi mày là bọn Việt Gian v́ mày hay đi ŕnh ṃ dân chu"ng QDND để hù dọa bắt nạt, cậy cửa quyền của đảng để sách nhiễu dân lành.

-- Dan_Ve Ho Nai (Dan-Ve@KhaiTuCSVN.com), August 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ