Xin các anh Tư bản bớt áp lực cho nhà em CS nhờ tí !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo như cái quyết định thổ tả này th́ c̣n hơn 2 năm nữa việc buôn bán phụ nữ và trẻ em sẽ gỉam 20%. Ai bẩu nhà nước không quan tâm ? C̣n 80% tàn dư c̣n lại đảng và nhà nước ta sẽ dần dần khắc phục sau. Lại c̣n cho biết là từ 3 đến 6 năm sau sẽ giảm thiểu xuống 50%, nhưng thực chất chỉ có 30% nữa thôi v́ trong 2 năm đầu đă giảm 20%.

Con số đưa ra để làm nguôi ngoai dư luận quần chúng thôi. Chứ thật trong bụng cái anh đảng và nhà nước ta làm cái kiểu 'đánh bùn sang ao' và quăng hỏa mù mà chớ.

Những cái QĐ của đảng và nhà nước ta là những quyết định trấn an dư luận mà chớ. Chả là v́ các nước phương tây họ coi trọng phái yếu và con nít lắm. Cái cảnh đảng và nhà nước ta buôn bán , làm ngơ, tiếp tay dịch vụ buốn bán nô lệ ở cái 'Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta' không tạo được ấn tượng tốt đẹp với các nước trên thế giới. Đảng và nhà nưóc phải 'muối mặt' vẽ ra cái QĐ thổ tả này để vuốt cho xuôi c̣.

Ai c̣n lạ ǵ cái 'vành trong 8 nghề' của đảng "quỷ" nữa ???

-----------------------------------------------------------------------------

Trích báo Người Lao Động.

Từ nay đến 2006: Giảm 20% tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em 18/07/2004 7:48:37 PM GMT +7(NLĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa kư quyết định 130/2004/QĐ-TTg, phê duyệt Chương tŕnh hành động pḥng, chống tội phạm buôn bán phụ, nữ, trẻ em từ 2004 – 2010.

Theo đó, mục tiêu của Chương tŕnh từ nay đến 2006 là pḥng ngừa, ngăn chặn nhằm giảm dần các tội phạm liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em, làm giảm 20% tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại các địa bàn trọng điểm. Từ 2007 - 2010, tiến hành đồng bộ các biện pháp pḥng ngừa, kết hợp chủ động đấu tranh làm giảm trên 50% t́nh trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trên phạm vi toàn quốc.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 19, 2004


Moderation questions? read the FAQ