Chết phải giờ “trùng” tức là giờ của ác quỷ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 • Bác Hồ chết phải giờ trùng!

 • Để cho con cháu (Cộng sản) đứa khùng đứa điên!

  Chết phải giờ “trùng” tức là giờ của ác quỷ. Ác quỷ Cộng sản chỉ “giỏi” vấn đề tàn ác, chứ không bao giờ khôn ngoan hay thông minh. Nếu ta thấy những tên văn sĩ công an và bọn chó săn nằm vùng, c̣ mồi nhân quyền, sư tăng quốc doanh hải ngoại là một lũ điên khùng, ngu ngốc, th́ ta không nên ngạc nhiên. )

  Nhưng ngay trong nội bộ Cộng sản Hà Nội cũng chẳng có tên nào tin cậy tên nào. Không có tên nào có quyền quyết định v́ phải do tập thể lănh đạo, quyết định và chỉ huy. Cái cảnh cá đối bằng đầu, cá mè một lứa, chẳng tên Cộng sản nào tin nhau v́ cùng nghi ngờ nhau, cùng ngu dốt như nhau, th́ làm sao nói chuyện ngoại giao thượng đỉnh với Mỹ? Ngoại giao không ở cấp thượng đỉnh th́ chỉ là ngoại giao xó bếp, nói chuyện ở đầu đường, xó chợ, hoàn toàn vô giá trị.

  Tính sổ lại trong hơn 15 năm qua, Cộng sản Hà Nội đă bỏ lỡ nhiều cơ hội ngoại giao bằng... vàng với Hoa Kỳ, và không bao giờ lấy lại được nữa.

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 18, 2004

 • Answers

  Response to Chết phải giờ “trĂ¹ng” tức lĂ  giờ của Ă¡c quỷ

  Phài chi lúc Hồ chết các đồng chí mời pháp sư Mẽo tụng kinh sám hối cho th́ bây giờ dân chúng đă ấm no ,đất nước phú cường .

  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004.

  Response to Chết phải giờ “trĂ¹ng” tức lĂ  giờ của Ă¡c quỷ  MOI BAN BAM VAO LINK !... http://vhvn.com/Nienbieu/nienbieu.html Moi Ban Tham Khao......

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 19, 2004.

  Response to Chết phải giờ “trĂ¹ng” tức lĂ  giờ của Ă¡c quỷ

  Visit Link http://greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl? msg_id=00CJEQ !

  -- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 19, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ