Chống lăng phí tại Nghệ An - sự cố ghi nhận rất bức xúc !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngay trên quê hương của bác Hồ, Tỉnh đoàn Nghệ An đang khẩn trương thu gom các loại giấy về để tái chế tiêt kiệm cho đảng và nhà nước hàng triệu đồng.

Có nhiều em thanh thiếu nhi đă tỏ ra bức xúc khi nhặt được tiền giấy bác Hồ đă được chùi nằm lẫn lộn trong hố xí hai ngăn của hấu hết bà con trong tỉnh Nghệ An.

Các đoàn viên đă nhanh chóng thu lượm tiền giấy bác Hồ đă bị ô uế và đóng kiện gửi về cho ban Kiểm tra tỉnh đoàn và làm bá cáo về trung ương đảng v́ sự cố đang xảy ra một cách lăng phí ngay tại quê hương của bác.

Mời các bác theo dơi bài báo trích từ báo Nhân dân sau đây sẽ rơ. Thật là việc làm đáng khen ngợi.

-----------------------------------------------------------------------

Trích báo Nhân Dân .

Nên phát động thu gom giấy loại sao cho hiệu quả

Ngày 16-2-2004, Tỉnh đoàn Nghệ An có công văn số 602-CV/TĐ về việc phát động đợt thu gom giấy loại gây quỹ Đoàn, Đội, nêu rơ mục đích của việc làm này là nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi về đảm nhiệm công tŕnh thanh niên, công tŕnh măng non, kế hoạch nhỏ, tạo nguồn quỹ cho tổ chức đoàn, đội, cơ sở chủ động trong các hoạt động. Đối tượng phát động là tất cả các đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu niên trường học. Giấy loại thu gom là giấy vở học sinh, giấy báo cũ, giấy chùi cầu tiêu và giấy các loại. Chỉ tiêu được đề ra tùy theo từng loại giấy, trong đó nếu là giấy vở th́ phải 1 kg (đối với đội viên) và 2 kg (đối với đoàn viên), nếu là b́a th́ phải là 4 kg (đối với đội viên) và 8 kg (đối với đoàn viên).

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 18, 2004

Answers

Response to Chống lĂ£ng phĂ­ tại Nghệ An - sự cố ghi nhận rất bức xĂºc !!!

co´ em nao` nôp vai` ky´ lô giây´mau` xanh co hi`nh ông QUA SINH TÔNG không ??

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 18, 2004.

Response to Chống lĂ£ng phĂ­ tại Nghệ An - sự cố ghi nhận rất bức xĂºc !!!

Việt cộng kư giấy bán đất nước cho TQ trên giấy đă chùi đít tái tạo (recycled used toilet paper) nên cái văn kiện đó ...thối không chịu được!

-- Tên Phản Động (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ