Coi chừng Đảng ta bị bọn Té-Xát đầu độc bằng US đô la

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhà tớ khuyên các nỡm 'nằm vùng' trong mạng này về nhắn với các cán là cái bọn tư bản MỸ ở bang Texas do ông Dép Có-nợ dẫn phái đoàn qua tham quan làm ăn. Đảng và nhà nước ta phải đề pḥng cao đơ. Lư do là bang Té-Xát là bang phát sinh cái nhà anh Giọt Bút đấy nhá. Không khéo bọn nhà anh Dép Có-nợ sang đây để tuyên truyền phản động bằng cách dúi tiền đô la xanh vào túi lăo Bất Lương và lăo Cứt Mặt và hủ hóa toàn thể đảng bộ ta th́ thật là hết thuốc hữa !!!

Cảnh giác cao độ nhá. Chớ để cho đế quốc Mỹ làm lung lay cái lăng Ba Đ́nh bốc mùi như băi cứ... chó khô phơi 3 nắng ấy nhá.

Xin chào thua cái thối của đảng cướp nưóc ta !

--------------------------------------------------------

Bang Texas (Mỹ) xúc tiến kinh doanh tại VN

Phái đoàn quan chức và kinh doanh bang Texas gồm nhiều lănh đạo các doanh nghiệp hàng đầu bang Texas do Ngoại trưởng bang Geoff Connor dẫn đầu tiến hành chuyến đi xúc tiến kinh doanh từ ngày 10 đến 19-8 tại VN.

Phái đoàn kinh doanh Texas sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lănh đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Công nghiệp... và giới doanh nghiệp VN nhằm trao đổi các cơ hội, dự án làm ăn giữa Texas và VN.

------------------------------------------------------

Bang Texas (Mỹ) xúc tiến kinh doanh tại VN

Phái đoàn quan chức và kinh doanh bang Texas gồm nhiều lănh đạo các doanh nghiệp hàng đầu bang Texas do Ngoại trưởng bang Geoff Connor dẫn đầu tiến hành chuyến đi xúc tiến kinh doanh từ ngày 10 đến 19-8 tại VN.

Phái đoàn kinh doanh Texas sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lănh đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Công nghiệp... và giới doanh nghiệp VN nhằm trao đổi các cơ hội, dự án làm ăn giữa Texas và VN.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 16, 2004

Answers

Response to Coi chừng Đảng ta bị bọn TĂ©-XĂ¡t đầu độc bằng US đĂ´ la

Lại có thêm một tên CHXHCND = Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Địt

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ