Cái học đảng ta.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cái học đảng ta

Cái học đảng ta đă hỏng rồi

Mười thằng đi học chín thằng chơi

Thị B́nh nhấp nhổm sang Tây kư

Khải, Mạnh, Lương, Tân hốc đẫy mồm

Sĩ khí thụt tḥ bọn măi nước

Văn chương ǵ bọn cướp quê hương

Dân không dám đụng đảng đâu nhỉ

Toàn là xác chết rữa chưa chôn !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 14, 2004

Answers

Response to CĂ¡i học đảng ta.

Khiếp cái cậu lông quân hay long? quần hôm nay làm thơ thật hiện thực, tôi đọc mà thấy hợp t́nh hợp cảnh với cái xă hội Việt Nam bị bọn khố rách aó ôm tư bản đỏ nó cầm quyền, thăng dân chỉ có mà lấy khu đi đánh đĩ để sống đấy mới là hiện thực, thằng Lê Đức Anh, Anh Hoạn nợn Đỗ mười, Lê Khả Phiêu, Nồng Đức Chả C̣n Mạnh đâu, lại để dân sống lây lất như xác không hồn như những con ma đói ấy nhỉ, đấy đa6't nước ta đă đạt chỉ tiêu Tông Sản Lượng đă tăng 20% là v́ các Bác Các Chú của câụ sinh viên Trí Thức Người Vô Sản đà lấy hụi chết 40% để chuyển sang Suiss Bank để c̣n nuôi các cô chiêu cậu ấm đỏ c̣n dân chết mặc bay đảng ăn no say cái đă da6n chỉ nà nô nệ đảng mou^'n địt lu"c nào th́ địt đấy đâu là thie6n đường đỏ VNCHXHCN không Cộng Hoà và Không có Dân Chủ ch́ là một nước nghèo nhất thế giới dân phải cám ơn Bác O8n Đảng mà mới có ngày nay đói khổ.

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ