Nixon đă tính toán giải chiến Viêt Nam thua một trận đánh để thắng cuộc chiến tranh lạnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin các bạ chon site này rồi paste vào chô search ơ trong trang web rồi bấm để vào site Cám ơn :

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/08/040808_nixon_vietnam.shtml

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 14, 2004

Answers

Response to Nixon đĂ£ tĂ­nh toĂ¡n giải chiến ViĂªt Nam thua một trận đĂ¡nh để thắng cuộc chiến tranh lạnh

MOI BAN BAM VAO LINK !... http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/08/040808_nix on_vietnam.shtml

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 14, 2004.

Response to Nixon đĂ£ tĂ­nh toĂ¡n giải chiến ViĂªt Nam thua một trận đĂ¡nh để thắng cuộc chiến tranh lạnh

Chuyện này đă được nhiều người cảm thấy năm 72 ,có 2 việc tôi chưa hiểu mong ai sáng suốt chỉ dẫn :

1) Việc tướng Moshe (độc nhăn Do Thái) qua tham quan VN trước khi sụp đổ vài tháng với sứ mạng ǵ ?

2) Ṭa nhà 10 tầng tại Tokyo bị đặt ḿn thiêu hủy (người ta trắc nghiêm mẫu đất lấy từ giếng dầu dầu tiên của VN h́nh như "đại hùng" tại đây)

0

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ