Tiếng nói của đảng viên CSVN , con đảng viên CSVN .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN đả từng biến nhân dân VN thành những con ếch ngồi đáy giếng , làm cho nhân dân VN sai lầm cứ nghĩ rằng bầu trời là một ṿm trời bằng miệng giếng , CSVN sẻ phải trả lời trước toà án của nhân dân cho điều đó . Ba tao là đảng viên , tao củng là đảng viên , tao xem thường ông ấy , ông ấy là người quá dể bị bọn CS lừa gạt . Đảng viên CSVN , con đảng viên CSVN .

-- đảng viên CSVN , con đảng viên CSVN (thoi_nat_taiVN@do_la su_that.com), August 13, 2004

Answers

Response to Tiếng nĂłi của đảng viĂŞn CSVN , con đảng viĂŞn CSVN .

to*´ cu~ng dda?ng viên >>>>>> dda?ng chô´ng cô.ng 29 tuôi? dda?ng rui`

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 13, 2004.

Response to Tiếng nĂ³i của đảng viĂªn CSVN , con đảng viĂªn CSVN .

CongSan da dao tao cho Nhan dan duoc ngu ,, moi tri duoc Dan ..

Neu DAN tri khon thi lam sao Congsan noi lao' duoc ?..

Cho nen ke nao khon hon nha nuoc la ke do PHAN DONG ....Chinh Cac ban da thay''

Nhung nguoi noi len su that thi bi ket toi PHAN DONG bo tu ngay.....

Cho Nen cac ban hay nhanh len dap tan moi ke hoach congsan lua bip dan ..dep tan bon Congsan nay cang som canh tot de NHAN DAN VIET NAM som duoc thanh binh an cu lac nghiep....

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ