Đang Cộng Sản Việt Nam Là Tổ Tham Nhũng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bỏ Công Hữu Đất, Cho Tư Hữu: CSVN Để Tài Sản Cho Con DB Loretta Sanchez Bỏ Công Hữu Đất, Cho Tư Hữu: CSVN Để Tài Sản Cho Con DB Loretta Sanchez

DB Loretta Sanchez Đ̣i CSVN Trả Dân Mỹ Gốc Việt Nhà Đất Washington, D.C./HANOI (VB) - Nhà nước Hà Nội chuẩn bị nhảy một bước tiến vào chủ nghĩa tư bản, và các cán bộ cao cấp sẽ cùng chia đất, chia ruộng để trở thành các địa chủ mới và sẽ có quyền trao lại các tài sản ruộng đất cho con cháu thừa kế vĩnh viễn, chứ không c̣n chuyện "cho thuê đất 50 năm nữa." Một dự luật đang được đảng CSVN suy tính đưa ra xem xét, trong đó sẽ xóa bỏ hẳn việc "sở hữu nhà nước về ruộng đất," và sẽ chính thức "công nhận quyền tư hữu ruộng đất" cho người dân. Khi tin này được tiết lộ qua vài đường dây, một vị dân biểu liên bang Hoa Kỳ đă lập tức có phản ứng, nhằm tranh đấu quyền lợi cho những người Mỹ gốc Việt trong khu tuyển cử của bà. Vào ngày 3 tháng 8, Dân Biểu Loretta Sanchez đă gởi lá thư kêu gọi chính phủ CS Việt Nam trả lại đất đai mà chính phủ CS Việt Nam chiếm đoạt khi hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi lánh nạn tại Hoa Kỳ. Bà Sanchez kêu gọi chính quyền CS Việt Nam, khi thông qua luật công nhận quyền tư hữu đất đai thông, nên bao gồm phần trao trả đất đai hoặc bồi thường công bằng lại cho người Việt Nam hiện tỵ nạn tại Hoa Kỳ. "Tôi được biết rằng chính quyền Việt Nam dự định sẽ thông qua dự luật liên quan đến quyền tư hữu đất đai. Tôi xin ngợi khen về dự tính của chính phủ Việt Nam công nhận quyền tư hữu đất đai v́ nó sẽ đưa Việt Nam tiến gần đến nền dân chủ và kinh tế thị trường," bà Sanchez nói. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, "Tôi xin khuyến cáo quư chính quyền Việt Nam rằng quyền tư hữu đất đai bao gồm cả việc hoàn trả đất đai cho những người chủ thực sự. Rất nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt do tôi đại diện tại Quốc Hội Hoa Kỳ hiện đang giữ giấy sở hữu chứng minh rằng họ là người chủ thực sự." Khu vực liên bang 47 do Dân Biểu Sanchez đại diện là nơi ngụ cư đông nhất của người Việt tỵ nạn. Dưới đây là bản dịch lá thư DB Loretta Sanchez gửi cho các ông Trần Đức Lương và Nông Đức Mạnh. Chào các ông: Tôi được biết rằng chính quyền Việt Nam dự định sẽ thông qua dự luật liên quan đến quyền tư hữu đất đai. Từ sau năm 1975, đây có lẽ là dự luật đầu tiên công nhận quyền tư hữu đất đai của người dân. Tôi biết rằng hiện nay người dân Việt Nam chỉ có quyền sử dụng đất trong khi quyền tư hữu của đất đai thuộc về chính quyền. Tôi xin ngợi khen về dự luật công nhận quyền tư hữu đất đai này v́ nó sẽ đưa Việt Nam tiến gần đến nền dân chủ và kinh tế thị trường. Nhưng tôi xin khuyến cáo quư chính quyền Việt Nam rằng quyền tư hữu đất đai bao gồm việc hoàn trả đất đai cho những người chủ thực sự. Như quư vị đă biết, những phần đất này thuộc quyền tư hữu của những người Hoa Kỳ gốc Việt mà đă bị ép buộc phải tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Những công dân Hoa Kỳ gốc Việt nay do tôi đại diện tại Quốc Hội Hoa Kỳ hiện đang giữ giấy sở hữu chứng minh rằng họ là người chủ thực sự. Tôi kêu gọi rằng dự luật công nhận quyền tư hữu đất đai thông qua bởi chính quyền Việt Nam bao gồm phần trao trả đất đai hoặc bồi thường công bằng lại cho người Việt Nam hiện tỵ nạn tại ngoại quốc. Những bước tiến như trên sẽ được hoan nghênh và giúp tạo tác động tích cực trong việc b́nh thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi đề cao tầm quan trọng của đề nghị này, và mong đợi sự đáp trả thuận lợi của quư vị. Kính, Loretta Sanchez Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ. Theo phân tích của một doanh gia thường xuyên về Việt Nam làm ăn, khi trả lời phỏng vấn của VB, chuyện này tất nhiên phải tới, v́ các cán bộ lănh đạo CSVN phải suy tính nhiều cách để bàn giao tài sản cho con cháu, trong đó "quyền tư hữu đất, tư hữu ruộng" là kho tàng quư nhất, v́ đất càng lúc càng có giá, nhất là khi đất này trong các vùng quy hoạch về du lịch hay thành phố. C̣n chuyện "không có quyền sở hữu ruộng đất, mà chỉ có quyền khai thác 50 năm" hiển nhiên là xưa rồi.-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhat.com), August 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ