Nixon Suy Tính Với Kissinger: VNCH Có Thể Sụp Đổ Năm 1972

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nixon Suy Tính Với Kissinger: VNCH Có Thể Sụp Đổ Năm 1972

ROANOKE, Virginia - 3 tháng trước cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ năm 1972, TT Nixon và cố vấn Kissinger bàn kế hoạch rút khỏi VN vào luc nào và bằng cách nào.

Mặc dù các đợt oanh tạc quy mô ở bắc Việt trong mùa xuân và mùa hè, ông Tổng Thống CH kết luận rằng chắc là Miền Nam không tồn sinh, và nói với cố vấn K rằng thắng cử là điều cực kỳ quan trọng.

Ông Nixon nói với cố vấn K "Vấn đề thật ở đây là thật là chúng ta có thể có 1 chính sách ngoại giao để 1 hay 2 năm tới, Bắc Việt nuốt Miền Nam không".

Đó là nội dung ghi âm đối thoại giữa TT Nixon và cố vấn Kissinger mà trung tâm Miller của trường đại học Virginia chép lại và phổ biến hôm chủ nhật, kỉ niệm 30 năm TT Nixon từ chức.

Các sử gia, gồm cây bút viết tiểu sử Jeffrey Kimball, coi đây là bằng chứng ông Nixon hi sinh lính Mỹ ở chiến trường VN v́ nhu cầu thắng cử nhiệm kỳ 2, bằng cách không để cho chính quyền miền nam VN không sụp đổ trước cuộc bầu cử Tháng 11-1972.

Ông Kimball nói "Ngày càng thấy rơ là ở thời điểm 1972, nếu không phải là trước đó, cuộc chiến được nhận thấy là không thể thắng, nên phải chấm dứt” - theo ông, đọc bản chép th́ rơ là cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ năm 1972 đóng 1 vai tṛ về thời gian.

Ông cố vấn K trả lời phỏng vấn của AP rằng ông Kimball và các sử gia chú ư quá nhiều vào cuộc tṛ chuyện không chính thức mà theo ông là không phản ảnh chủ trương của TT Nixon. Các sử gia nghĩ rằng chính quyền Saigon có thể đứng vững được vài năm, giúp TT Nixon tránh các hậu quả chính trị khi Saigon sụp đổ.

Sau ngày thắng cử, qua tháng 1-1973 TT Nixon đồng ư rút quân Mỹ, và như dự kiến, Saigon sụp đổ ngày 30-4-1975.

Cuộc tṛ chuyện tại Bạch Oác ngày 3-8-1972 được Văn Khố quốc gia công bồ hồi Tháng 12 cho thấy rằng ông Nixon không quan tâm dư luận sẽ nghĩ ǵ về chính phủ Hoa Kỳ nếu Miền Nam VN thua.

Cố vấn K mà sau này chung giải Nobel Ḥa B́nh với Lê Đức Thọ hiến kế rằng Washington sẽ không bị coi là thất bại chừng nào Saigon giữ được vài năm.

Theo ông Kissinger, trong trường kỳ th́ cach ấy không hiệu quả ở chính trị nội bộ, v́ phe chống đối nói rằng đáng lẽ phải làm vậy 3 năm trước. Ông Nixon đáp "Tôi biết".

Ông Larry Berman, học gia của Trung Tâm Washington của trường đại học California, nói luôn có sự khác nhau trong các suy nghĩ của 2 ông Nixon, Kissinger - ông Nixon quan tâm đến thời điểm rút danh dự nhiều hơn ông Kissinger.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 09, 2004

Moderation questions? read the FAQ