Thử đưa một đề-nghị nhằm lấy lại Thác Bản-Giốc và vùng đất phía trước Cổng Nam-Quan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thử đưa một đề-nghị nhằm lấy lại Thác Bản-Giốc và vùng đất phía trước Cổng Nam-Quan Trương Nhân Tuấn Kính thưa tất-cả những người Việt quan-tâm đến vấn-đề đất nước, Nếu quan-niệm đất nước là của mọi người dân, th́ đương-nhiên bổn-phận giữ nước phải là của tất-cả mọi người. Chúng ta thường tự-hào về truyền-thống oai-hùng của tiền-nhân đă bao lần đánh đuổi giặc Tàu xâm-lăng để giữ-ǵn bờ-cơi. Th́ chúng ta cũng nên khiêm-nhượng và phải suy-gẫm sâu xa để t́m nguyên-nhân v́ sao dân-tộc ta đă đánh mất vùng đất Lưỡng-Quảng, và cũng như v́ sao dân-tộc ta lại có những thành-phần măi quốc cầu-vinh như Mạc Đăng Dung.

Nếu dân-tộc ta lúc nào cũng anh hùng, lúc nào cũng đồng-tâm giữ nước th́ chúng ta đă không thể để mất đất đến như thế.

Ngày hôm nay dân-tộc ta lại có tập-đoàn đảng Cộng-Sản Việt-Nam đang nắm quyền lănh-đạo đất nước. Bọn chúng đang đi lại những bước đường mà Mạc Đăng Dung đă đi. Chúng ta không biết tập-đoàn Cộng-Sản Việt-Nam có tự thắt dây tṛng vào cổ, mang cả ḍng họ đến qú lạy trước cổng Nam-Quan để dâng đất cho Tàu, như Mạc Đăng Dung ngày xưa, để nhờ thiên-triều giữ vững ngai vàng hay không. Nhưng những phần đất trước cổng Nam-Quan và phân nửa thác Bản-Giốc trên sông Qui-Xuân thuộc phủ Trùng-Khánh, tỉnh Cao-Bằng th́ đă và đang làm thủ-tục để đổi chủ. Thủ-tục đổi chủ đó là "Hiệp-Ước Biên-Giới Trên Đất Liền Giữa Nước CHXHCNVN và Nước Trung-Hoa", kư ngày 30 tháng 12 năm 1999 và được Quốc-Hội bù-nh́n thông-qua ngày 9 tháng 6 năm 2000. Ta không biết trong danh sách bán nước của đảng CSVN, ngoài hai vùng đất nầy, th́ sẽ c̣n thêm những vùng đất nào. Nhưng chắc-chắn là nó sẽ rất dài.

Ngày hôm nay, là những người dân Việt c̣n quan-tâm đến đất nước, chúng ta sẽ phải có thái-độ nào về việc mất đất của tổ-tiên nầy?

Riêng cá-nhân tôi nhận thấy rằng, bằng mọi cách, cho dầu là cách mất danh-dự nhất, chúng ta vẫn phải thi-hành để lấy lại những vùng đất đă mất.

Biết rằng hiện nay việc cắm mốc biên-giới vẫn đang tiếp diễn trên biên-giới Việt-Trung nhằm thi-hành Hiệp-Định biên-giới đă được phê-chuẫn. Tôi cho rằng vẫn c̣n thời-gian để phát-động một phong-trào dân chúng mọi giới kêu-gọi nhà cầm-quyền Việt-Hoa xét lại vị-trí các cột mốc tại Nam-Quan cũng như Bản-Giốc. Chúng ta đă có đầy-đủ bằng-chứng lịch-sử và pháp-lư để chứng-minh chủ-quyền của dân-tộc Việt trên toàn thác Bản-Giốc cũng như xác-định biên-giới tại Nam-Quan là cách cổng nầy 100 thước. Thời-gian hiện nay là kẻ thù của chúng ta. Việc cắm mốc chấm dứt, đường biên-giới thành-h́nh, bản-đồ cùng các biên-bản cắm mốc đă kư, chúng ta sẽ đối-diện với việc "ván đă đóng thuyền".

Thật là tiếc, v́ công việc sinh-nhai chi-phối, nên việc t́m kiếm tài-liệu của người viết đă quá chậm để công-bố kịp thời. Những nhà tranh-đấu cho quyền-lợi dân-tộc trong nước đă bị bắt. Bị bắt nhân ngày "Hội-Nghị Diên-Hồng Bảo-Toàn Đất Tổ" được tổ-chức tại nam California vào hai ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2002. Chúng ta đă không c̣n những gương mặt uy-tín có thể làm đầu tàu, nhân danh người Việt-Nam, để nộp đơn lên chính-quyền các cấp từ trung-ương đến địa-phương, khiếu-nại và yêu-cầu phân-giới lại vùng Nam-Quan và Bản-Giốc.

Đây là một việc làm hợp-pháp, phù-hợp với luật-pháp CHXHCN Việt-Nam hiện-hành và phản-ảnh đúng với tinh-thần của Hiệp-Ước Biên-Giới Trên Đất Liền.

V́ việc khiếu-nại của chúng ta đặt căn-bản trên những câu chủ-yếu trích từ Hiệp-Ước: "tôn-trọng độc-lập, chủ-quyền và toàn-vẹn lănh-thổ của nhaụ", "lấy các Công-ước lịch-sử về biên-giới hiện nay giữa Việt-Nam và Trung-Quốc làm cơ-sở". Những sử-liệu của chúng ta có được hôm nay là lấy từ "những Công-ước lịch-sử giữa hai nước" vẫn c̣n hiệu-lực pháp-lư, và những bằng-chứng lịch-sử cụ-thể để chứng-minh rơ-rệt chủ-quyền của Việt-Nam tại hai vùng đất nầy.

Trong thời-kỳ phân-giới Pháp-Thanh, đă có nhiều lần Tàu đă khiếu-nại để phân-giới lại. Có lần hợp-lư. Nhưng có rất nhiều lần vô-lư như trường-hợp Tụ-Long, Đèo-Lương, mũi Bạch-Long. Lúc nào họ cũng được phần lợi v́ họ dai-dẳn kéo dài công-việc cắm mốc từ năm nầy qua năm nọ, ḱ-kèo từng tất đất, từng ngọn núi... làm cho người Pháp phải chán-nản.

Mặc khác, nếu việc khiếu-nại của chúng ta không được cứu-xét, ít nhất với những hành-động và các tài-liệu nầy, chúng ta có thể thuyết-phục các nước khác ủng-hộ lư-lẻ của ḿnh, nếu việc nầy sẽ phải đem ra trước toàn-án Quốc-Tế sau nầy.

Tôi nghĩ rằng, dầu với những mất-mát nhân-sự trong nước cũng như thời-gian thôi-thúc, chúng ta vẫn c̣n một cơ may, nếu không cho ngày nay th́ cho con cháu mai sau, một cơ-hội lấy lại những vùng đất đă mất.

Tuy-nhiên việc phát-động một phong-trào dân-chúng khiếu-nại sẽ phải là công-việc của tất-cả mọi người. Chúng ta sẽ c̣n ai để cùng làm việc nầy? Đây là câu hỏi mà cá-nhân người nầy xin đặt đến tất-cả những người đọc lá thư nầy. Đương-nhiên người viết sẽ trân-trọng xin lỗi nếu thư nầy vô-t́nh đến tay những người không quan-hệ. Xin hăy xóa bỏ nó đi và cho tôi biết để tôi nhanh chóng bỏ tên quí-vị ra khỏi danh-sách gởi.

Lời kết:

Chúng ta không thể đặt gắn liền việc "bảo-toàn đất tổ" với việc "tiêu-diệt đảng CSVN" và coi như là một điều-kiện cần và đủ để bảo-toàn đất tổ. Đặt như thế là tự đem các thành-phần tranh-đấu trong nước ra ngoài ṿng pháp-luật. Hơn bao giờ hết sự có mặt của những người nầy lại vô cùng cần-thiết cho phong-trào toàn dân khiếu-nại yêu-cầu phân-giới lại biên-giới Việt-Trung.

Dùng t́nh-cảm để phán-xét công việc là ta sẽ phạm sai lầm. Cũng may đây chỉ là một lỗi lầm giai-đoạn, chiến-thuật. Ta c̣n có thể sửa. Trong nước là một mặt-trận, hải-ngoại cũng là một mặt-trận. Cứu-cánh cả hai mặt-trận là một. Nhưng không bao giờ những người trong và ngoài nước sử-dụng cùng một phương-pháp.

Pháp-Quốc, Ngày 20 tháng 1 năm 2003.

Trương Nhân Tuấn truongnhantu@aol.com

(sẽ gởi các tài-liệu lịch-sử và pháp-lư đến quí-vị có quan-tâm)

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ