Lại thơ với thẩn...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tất cả chỉ tại vua “Hùng”. Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên. Người giỏi thì đi vượt biên. Còn lại một lũ vừa điên vừa khùng.

Tớ thấy hai câu sau không đứng đắn lắm đấy nhá, nghe cực kỳ phản động. Dân VN còn ở lại không đi vượt biên được hóa ra khùng điên cả à ? Cái đâý sai quan điểm hẳn hòi đấy nhá. Còn lũ lãnh đạo đảng ta có mà khùng cái củ thìu biu ấy, khùng mà biết làm...giầu giỏi vậy à ??? Phải gọi là cực kỳ sáng suốt đấy nhá.

Còn câu người gỉoi thì vượt biên, ấy là các anh tự đề cao cá nhân chủ nghĩa cho mình là hay là giỏi, nhiều người ở Năm Căn đạp phát ra biển cả đời không thấy cái ôtô mà giỏi giang chỗ nào. Phải nói là vì hoàn cảnh kinh tế thôi. Chứ nhà nước đâu có xuống Năm Căn mà ruồng bố phản động, kháng chiến... gì xất cả. Các anh ra có nước ngoài có điều kiện thì ăn.... rồi học phải thế thôi. Còn ở nước ta ăn xong phải làm...lao động mới có gạo đỏ nồi ngày mai, nên cái học nó có chừng thôi. Tớ mà được ăn học đến nơi đến chốn, tớ còn giỏi gấp mấy cái ông Xuân Vinh, Xuân Véo nhà các anh ấy. Vô phúc cho tớ là sinh nhầm thế kỳ. Mẹ thằng nào bẩu : "Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta" là thằng nói điêu đấy, phét lác bỏ bu. Vài nhời gửi gắm các anh nhá.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004


Moderation questions? read the FAQ