Cm n trang Web . Cần phổ biến trang Web ny ến tất cả con ếch ở VN .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cm n trang Web . Cần phổ biến cho trang Web ny ến tất cả con ếch ở VN .

-- NDVN (NDVN@yahoo.com), August 08, 2004

Answers

Response to Cám õn trang Web . Cần phổ biến trang Web này ðến tất cả con ếch ở VN .

Việt nam ta giờ gi ẹp, ton l dn nhậu ngồi thởng thức mn ếch xo ln, còn ếch no u nữa m gửi với nhắn !!!

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to Cám õn trang Web . Cần phổ biến trang Web này ðến tất cả con ếch ở VN .

con ếch Vn cn khn gấp tỉ lần ci loại my.

-- kill NDVN (thangđienNDVN@yahoo.com), August 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ