Chng tao NDVN , c thể chặt đầu cả gia đnh chng my , bọn CS , bất kỳ lc no .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chng tao NDVN , c thể chặt đầu cả gia đnh chng my , bọn CS , bất kỳ lc no , hảy nhớ điều đ . NDVN .

-- chan (nguyentuongchan@yahoo.com), August 08, 2004

Answers

Response to Chúng tao NDVN , có thể chặt đầu cả gia đình chúng mày , bọn CS , bất kỳ lúc nào .

em nay cha'c mo'i tu` be^nh vie^n na`o mo'i ra ...
Em na`y post ta`m xa`m qua' ... anh VAS ha em na`y di ... ~_^

-- NhatChiMai (koco@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to Chúng tao NDVN , có thể chặt đầu cả gia đình chúng mày , bọn CS , bất kỳ lúc nào .

bồ, bớt hăng tiết vịt cht đi, kiếm ci post no của thằng cộng ngu no đ, xả x bắp cho đ, da mặt tụi n dầy thấy mẹ, M79 bắn vo chưa chắc lủng, bồ đứng xa xa đả đảo chỉ tốn nước miếng thi.

-- Tên Phản Ðộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 08, 2004.

Response to Chúng tao NDVN , có thể chặt đầu cả gia đình chúng mày , bọn CS , bất kỳ lúc nào .

Lai them duoc mot thang phan dong ,sao it qua vay ? toi thich co nhieu thang phan dong vao forum nay de noi chuyen .Tai VN bay gio chi co 3 thanh phan : -1) Dang ngu tri -2) Nguoi yeu nuoc (nghe nhung gi dang noi ,lam nhung gi dang bao lam) -3) Nguoi phan dong (khong nghe nhung gi dang noi ,khong lam nhung gi dang bao)

-- thich du thu (Toollovers@comcast.net), August 08, 2004.

Response to ChÃng tao NDVN , cà thể chặt đầu cả gia đÃnh chÃng mÃy , bọn CS , bất kỳ lÃc nÃo .

ng l bọn v chnh phủ, giống nh con ch sủa bậy.

-- yeu viet nam (vietnamquehuongtoi@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to Chúng tao NDVN , có thể chặt đầu cả gia đình chúng mày , bọn CS , bất kỳ lúc nào .

Di me thang nao post len fuck!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cho de tui "con" MI....CAC

-- jsi (dhpnt@yahoo.com), August 12, 2004.


Response to Chúng tao NDVN , có thể chặt đầu cả gia đình chúng mày , bọn CS , bất kỳ lúc nào .

Anh bạn "yu nước" Anh ni ai l v chnh phủ ? Nếu l Anh Chấn th phải rồi v chẳng c ai dm nhận bọn c đồ lm chnh phủ cuả mnh cả ,trừ những người v nắm si m nhận bọn cn đồ l chnh phủ .Nếu anh ni ti th tốt ,ti khng giận ,anh cng chửi nhiều ti cng cm ơn ,v giới trẻ trong v ngoi nước sẽ đọc trang Web ny v sẽ ni "Ồ bọn VC chỉ ton bọn đầu tru mặt ngựa hn g VNCH chửi cha thằng Hồ khng biết dạy lũ cộng nhi đồng".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ