TỰ DO DÂN CHỦ LÀ G̀ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tự Do Dân Chủ- hiểu một cách thực tế và đơn giản.

http://www.loive.00books.com

Tự Do Dân chủ là ǵ?

Thật ra Tự Do Dân Chủ là một. Có Tự Do tức là có Dân Chủ. Và có Dân Chủ tức là có Tự Do. Hai điều này không thể tách rời.

Dân Chủ nói thẳng ra là ngựi Dân làm Chủ . Làm Chủ cuộc đời, đất nưóc, và xă hôi của ḿnh. Làm Chủ tức là có quyền chọn lựa và xếp đặt theo ư ḿnh. Điều kiện đầu tiên và cơ bản để biết một đất nưóc, một xă hội, trong đó người dân có đưọc thật sự Dân Chủ hay không. Cứ nh́n vào cơ chế bầu cử.

Quyền Tự Do Bầu Cử Và Tự Do ứng Cử

Đầu tiên cơ bản nhất, là ngựi Dân có quyền làm Chủ, V́ là Người Chủ đất nưóc nên Người Dân có quyền chọn lựa những ngựi đại biểu, đại diện thay ḿnh điều hành lănh đạo công việc quốc gia, đất nưóc, và có quyền thay đổi những ngựi điều hành, lănh đạo đất nưóc theo Ư Nguyện, Ư Kiến, của ḿnh.

Tức là, v́ ngựi dân làm chủ thât sự, cho nên có quyền phê phán, xét tội, đ̣i hỏi hay truất phế ngựi lănh đạo quốc gia, nếu ngựi dân thấy ngựi lănh đạo nhà nưóc vi phạm sai trái, hay không làm đúng ước vọng của ngựi dân. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do bầu cử và tự do ứng cử.

Thí dụ như chúng ta thựng thấy ở các quốc gia dân chủ thật sự, cứ 3 năm, như ở Úc, hoạc 4 năm, như ở Mỹ, hoặc 5 năm như ở Hàn Quốc ngựi dân đi bầu để phán xét ngựi lănh đạo đang cầm quyền, có tốt hay xấu để lưu giữ lại, tiếp tục cầm quyền, hoặc chọn ngựi lănh đạo mới thay thế nguời lănh đạo đang cầm quyền này nếu dân chúng không thỏa măn đựng lối lănh đạo kinh tế chính trị của lănh đạo.

V́ là dân chủ, cho nên ngựi dân có chọn đúng hay sai, tốt hay xấu, cũng phải chấp nhận. Cũng như ngựi Chủ có quyền chọn ngựi làm công cho ḿnh. Ngựi làm công tốt hay xấu là do ư của ngựi Chủ toàn quyền chọn lựa. Chính Quyền , Nhà Nưóc đúng thật chỉ là người làm công cho nhân dân. Lănh lương, lănh thuế của ngựi dân mà thôi.

Và mỗi ngựi dân đều có quyền b́nh đảng ra ứng cử để lănh đạo quốc gia mà không phân biết phái tính, đảng phái, chính trị, giàu nghèo v.v Ngựi Dân làm Chủ và như vậy thích ai th́ chọn ngựi đó theo ư nghĩ của ngưị dân. Thí dụ như ở các nưóc dân chủ thật sự, chúng ta thấy tài tử phim ảnh, ca sĩ, cầu thủ bóng đá, (như anh Pelê của Ba Tây) ngựi bán hàng v.v đều đă ra ứng cử. Có ngựi đă đác cử như tổng thống Mỹ Reagan, và mới đây anh chàng tài tử Arnold Schwarzenegger vừa đắc cử thống đốc.

Ở nước ta không được như vậy. Ngựi dân không có quyền chọn lựa lănh đạo, truất phế lănh đạo. Và ngựi dân không có quyền ứng cử đề làm lănh đạo. Tất cả là Đảng nắm hết.

Có Dân Chủ nên mọi ngựi đưọc Tự Do b́nh đẳng như nhau.

Quyển Tự Do của mọi ngựi dân đưọc phân chia b́nh đẳng và ǵói hạn bởi Pháp Luật chung cho cả nưóc.

Pháp Luật phải đưọc dân chủ, có nghĩa là do nguời dân đồng ư qua đại biểu Quốc Hội.

Đại biều Quốc Hội do dân trực tiếp bầu lên để thể hiện ư của dân chúng, sự làm chủ của nhân dân.

Quốc Hội soạn thảo Hiến Pháp và Pháp Luật chứ không phải do nhà nưóc làm ra.

Ta gọi là Quốc Hội Lập Hiến, và Quốc Hội Lập Pháp.

Nhà nưóc là thùa hành, thi hành những luật này để diều hành việc nưóc, nên gọi là Hành Pháp.

Nếu nhà nưóc làm sai luật cũng bị ngựi dân thưa ra Ṭa Án xét xử theo luật định.

Hiến Pháp là bản văn luật cơ bản cao nhất của đất nưóc. Do Quốc Hội Lập Hiến, gồm những đại biểu do nhân dân trực tiếp chọn lựa bầu ra, soạn thảo. Ở nưóc một nưóc dân chủ thật sự, Nếu muốn thay đổi Hiến Pháp phải trưng cầu ư kiến của dân chúng. Không phải tự tiện do Đảng làm như ở nưócViệt Nam ta.

V́ bản Hiến Pháp là của ngựi dân, do dân, v́ dân, cho nên nếu Quốc Hội Lập Pháp- thựng gọi tặt là Quốc Hội- đưa ra luật mới- mà ngựi dân, hay các tổ chức hội đoàn, Nếu thấy không phù hợp với bản Hiến Pháp, Nhà nưóc, chính quyền, sẽ bị kiện ra ṭa án tối cao.. Nếu ṭa thấy luật đưa ra là sai với tinh thần Hiến Pháp th́ gọi là Vi Hiến và sẽ bị hủy bỏ không có hiệu lực.

Tất cả những tiến tŕnh này có đuợc là do có Tự Do Ngôn Luận.

Ở nưóc Viêt Nam ta từ Vi-Hiến không có trong ngôn ngữ -v́ Không Có Dân Chủ thật sự. Đảng CSVN tùy tiện , độc đoán bất chấp Pháp Luật và Ư Nguyện, Ư Kiến nhân dân. Cho nên gọi là Độc Tài Đảng Trị.

Tự Do Báo Chí Và Tự Do Ngôn Luận.

Có tự do ngôn luận th́ ngựi dân mới thực sự làm chủ xă hội.. Ngựi dân mới thể hiện đưọc quyền làm chủ và kiềm soát nhà nưóc, bằng cách nói lên những sai trái, thiếu xót của nhà nưóc, của Quốc Hội, của cả Tư Pháp Ṭa Án. Và mới đưa ra đưọc nhũng luật đúng đắn hơn, hoặc đưa ra được những luật mà Quốc Hội làm sai với Hiến Pháp, để thay đổi hay hủy bỏ.

Ở nưóc ta, thậm chí ngựi Dân Việt nam cũng không có quyền nhận xét phê phán những sai trái của nhà nưóc, của lănh đạo. Tức là ở Việt Nam nưóc ta không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Mà quyền tự do ngôn luận, báo chí là vũ khí hữu hiệu nhất để bảo vệ và phát huy Tự Do Dân Chủ.

Nghĩa là ngựi dân đưọc quyền tự do ra báo hay thiết lập đài phát thanh, hoặc tự do Tụ Họp Biểu T́nh để nói và viết lên ư nghĩ của ḿnh về mọi thứ, bất cứ điều ǵ, mà không bị bắt bớ quy tội gián điệp, phản quốc, hay trù ếm như ở nưóc ta.

Chúng ta đă nghe và thấy báo chí, đài phát thanh, truyền h́nh lên án, chỉ trích, đưa ra nhũng sai trái, hối lộ, hoạc việc làm mờ ám không rơ rệt v.v của ông tổng thống Bill Clinton của Mỹ, và bây giờ là ông Bush trong quyết định đánh Iraq v,v hơặc ông tổng thống Ḿterrand của Pháp v.v Sau đó ngựi ta c̣n có quyền nộp đơn kiện nhà nưóc hay ông tổng thống đó..như trựng hợp ông Nixon, ông Clinton ở Mỹ, ông Mitterand ở Pháp v.v Nếu ṭa xét có đủ chứng cớ có tội, tổng thống sẽ bị truất phế, tùy mức độ nặng nhẹ theo luật đă ấn định.

Hoặc khi luật mới đuợc soạn thảo, báo chí sẽ đăng tải đầy đủ để ngựi dân suy xét và t́m hiểu xem có vi phạm tinh thần luật pháp đă có ghi trong Hiến Pháp hay không? Nếu thấy có, ngựi dân, bất cứ ai, cá nhân hay hội đoàn đều có quyền làm đon kiện nhà nưóc. Đây là gọi là Pháp Trị và quyền Tư Pháp, quyền Tự Do Thông Tin.

Pháp Trị và quyền Tư Pháp.

Đây là quyền Tư Pháp độc lập.. Các ông ṭa không bị chi phối hay nghe lệnh của lănh đạo hay nhà nưóc như trụng hợp phi dân chủ ở nưóc ta. Ṭa án chỉ chiếu theo Hiến Pháp và luật để xử các đơn kiện hay ngựi bị t́nh nghi.

Trong xă hội Pháp Trị, mọi ngựi công dân đều b́nh đẳng.. Mọi ngựi cũng chỉ là công dân, tổng thống, thủ tưóng, bộ trưởng, ngựi bán hàng , v.v đều là công dân. Tổng thống hay thủ tưóng cũng đưọc quy định là một nghề như bán hàng, bác sĩ, luật sư, đạp xe, công nhân v.v Các Cơ quan nhà nứớc cũng đưọc coi như một pháp nhân. Tức là như “một ngựi” b́nh đẳng truóc con mắt của luật pháp.

V́ thế luật và tư pháp đưọc áp dụng b́nh đẳng cho mọi ngựi. Mọi ngựi ai cũng phải tuân theo Pháp Luật, ở duới Pháp Luật. Cơ quan nhà nưóc, ngựi lănh đạo vi phạm luật th́ cũng sẽ bị kiện và bị xử như mọi ngựi cùng một điều luật. Như chúng ta thấy ông Clinton bị xử, bị hạch hỏi như bao nhiêu ngựi khác khi phạm tôi. Con ông tổng thống Bush vi phạm luật lái xe, nhưng v́ ở tuổi nhỏ, nên dù bố làm tổng thống vẩn phải cử ngựi đại diện đi hầu ṭa kư giấy nhận tội cho con, và đóng tiền phạt.

Thí dụ nữa - nếu ai đă từng làm đơn xin di dân, hay có ngựi thân trong gia đ́nh làm đơn xin di dân, bảo lănh đi Mỹ hay Úc v.v sẽ thấy ngựi nộp đơn có quyền nhờ luật sư đưa đơn thưa kiện bộ Di Trú nếu thấy họ xét sai hay cố t́nh làm sai không theo luật.

Trong khi ở nưóc ta, lănh đạo và đảng viên đưọc xử riêng ưu tiên theo luật nội bộ Đảng.. c̣n dân thựng th́ bị xử tùy tiện không theo điều luật nào cả. Ṭa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tùy tiện và đều phải làm theo chỉ thị của Đảng chú không làm theo Luật Pháp hay Hiến Pháp.

Quyền B́nh đẳng Tư Pháp là quyền đưọc coi như vô tội cho đến khi có sự xét xử và phán quyết cuối cùng của Ṭa Án.. Cho nên trưóc khi xét xử và có phán quyêt của Ṭa Án.. Ṭa án, báo chí, ngựi ta chỉ đưọc phép gọi ngựi đó là NGHI CAN hay NGỬI BỊ T̀NH NGHI mà thôi. Nếu ai , hơạc báo nào gọi ngựi đó là TỘI PHẠM, hoặc đăng tải khép tội ngựi đó như là một TỘI PHẠM -trong khi chưa có phán quyết của ṭa án, tức là vi phạm luật sẽ bị Toà Án cảnh cáo hoặc trừng phạt.

Phán quyết của Ṭa thựng là của Nhân Dân Bồi Thẩm Đoàn, Bồi Thẩm Đoàn là những ngựi công dân thường không có tiền án. Sở dĩ ngựi NGHI CAN đưọc xét xử bởi Bồi Thẩm Đoàn là để phản ảnh ư kiến và giá trị của nhân dân, quan niệm của nhân dân trong xă hội về Tội và H́nh Phạt, chứ không phải là từ cá nhân Chánh Án. Nói rơ ra là NGHI CAN bị chính Nhân Dân xét xử định tội đúng sai. Đây mới thật là Ṭa Án Nhân Dân.. và Dân mới thât sự Làm Chủ.

Chứ không như cái Toà Án Nhân Dân ở nưóc ta.. Nói là Nhân Dân mà chẳng thấy Nhân Dân có quyền ǵ! Tất cả đều do Công An làm theo chỉ thị của Đảng.

Trong khi xử án. Bồi Thẩm Đoàn chỉ ngồi nghe hai bên, Nhà nưóc- tức là Công Tố Viên -và NGHI CAN đưọc đại diện là Luật Sư - tranh luận, chất vấn nhân chứng hai chiều -đưa bằng chứng - rồi Bồi Thẩm Nhân Dân mới dựa vào nhũng trao đổi chứng cớ, mà nghị án- và đưa Ṭa phán quyết của Nhân Dân Bồi Thẩm Đoàn cho Ṭa -để Chánh Á n công bố có tội hay vô tội -và h́nh phạt.

V́ thế nếu báo chí tường thuật, đi quá xa trong cách loan tin không trung thực gây ảnh huỏng xấu trong dư luận cho NGHI CAN.. Ṭa án có thể không xử và cho NGHI CAN tự do. Với lư do là Bồi Thẩm Đoàn có thể bị dư luận chi phối tạo định kiến, thành kiến và NGHI CAN không c̣n đưọc cơ hội xét xử khách quan công bằng nữa!!!

Chú không như ở nưóc ta, v́ không có Dân Chủ, pháp trị nên NGHI CAN, chưa đưọc xét xử, đă bị Nhà Nước- báo chí nhà nưóc, báo Nhân Dân, An Ninh Thế Giói, Công An v.v quy tội và bội nhọ. Như trựng hợp anh Lê Chí Quang, Nguyển Khắc Toàn, và Phạm Hồng Sơn, Ô ng Tràn Khuê, ông Phạm Quế Dưong.v.v

Trong quyền tư pháp, MỘT ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG là nhà nưóc, công tố viên hay viện kiểm sát phải có trách nhiệm chứng minh ngựi bị t́nh nghi là có tội. Nếu NHÀ NƯÓC KHÔNG chứng minh đưọc với những chứng cớ công bằng và xác đáng có tính thuyết phục cao, không c̣n có sự nghi ngờ ǵ nữa, th́ ngựi dân bi t́nh nghi sẽ được coi như vô tội. Chứ không phải ngựi bị t́nh nghi phải chứng minh là ḿnh vô tội.

Đây là tinh thần rất b́nh đẳng và khoa học.. V́ khi tố cáo ngựi khác, th́ phải tự có trách nhiệm đưa ra bằng cớ để chứng minh lời tố cáo của ḿnh là đúng. Nếu không, ngựi bị cáo buộc đưong nhiên VÔ TỘI – Không như ở nưóc ta, ai cũng có thể bị Công An nhà nưóc tố cáo là có tội vô cớ, tùy tiện, bắt giam vô hạn định. Oan khuất đầy dẫy.

Sở dĩ Ngựi t́nh bị t́nh nghi hay NGHI CAN- được quyền biện hộ khi bị T̀NH NGHI LÀ CÓ TỘI, là để phản bác lại và chứng minh những điều buộc tội, NHỮNG CHỨNG CỚ của nhà nưóc đưa ra là sai hoặc vô căn cứ- hoặc không đủ lư lẽ thuyết phục...

Ngựi bị t́nh nghi.. có quyền phản bác bằng cách tự bào chữa hay mưón luật sư, hay bộ tư pháp phải trả tiền cho luật sư của ṭa án căi cho ngựi bị t́nh nghi nếu ngựi này không có đủ tiền chi phí.

Ở nưóc ta th́ ngược hẳn. Đă bị Công An bắt là có tội và phải tự chứng minh ḿnh vô tội. Và v́ cơ chế không dân chủ, tự do, và pháp trị, Cho nên đă bị Công An ghép tội, th́ coi như xong. Chỉ c̣n nhờ vào TIỀN và Thế Lực. Có nhiều tiền, chạy những chô quyền cao mới nay ra được giảm tội hay đưọc tha!

Tất cả chỉ v́ nưóc ta không có tự do dân chủ và pháp trị.

Tạm kết. phần tổng quát.

NguyênKhả PhạmThanhChương.

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 31, 2004

Answers

Response to TỰ DO DĂ‚N CHỦ LĂ€ GĂŒ ?

***

QUOTE: Tất cả chỉ vì nÆ°Ă³c ta khĂ´ng cĂ³ tá»± do dĂ¢n chủ vĂ  phĂ¡p trị.

Vietnam/Hanoi today co' phĂ¡p trị.

-- phĂ¡p trị. belongs to JUNGLE LAW :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 31, 2004.


Response to TỰ DO DĂ‚N CHỦ LĂ€ GĂŒ ?

Tổ quốc trên hết

http://www.loive.00books.com

Trần Đại Sơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2004

Kính gửi: Lănh đạo Đảng và Nhà nước

... “Ai bảo chăn trâu là khổ,

Không, chăn trâu sướng lắm chứ” ...

Nh́n tờ lịch của Công ty giấy Băi Bằng in h́nh ảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau và các chú bé cưỡi trâu chăn dắt, tôi lại nhớ đến ngày nhỏ học lớp đồng ấu trong sách Quốc văn giáo khoa thư của thầy Đỗ Thận có bài tập đọc có hai câu nêu trên để tự an ủi nỗi khổ cực.

Hàng ngàn năm, nông nghiệp Việt Nam và người nông dân ta chiếm 85% dân số vẫn nghèo nàn, lạc hậu và lưu truyền câu ca dao mới:

... ”Mất mùa bởi tại thiên tai

Được mùa bởi tại thiên tài Đảng ta” ...

Tại sao lănh đạo Đảng và Nhà nước không nh́n thấy rơ yếu kém của ḿnh nhỉ ? Cuộc họp nào cũng ca ngợi ḿnh đến nỗi người dân phải bịt tai lại để khỏi phai nghe và nói:

... “Các ông ấy th́ “giỏi” rồi, vừa đá bóng vừa thổi c̣i” ...

Là một Đảng viên có 57 tuổi Đảng, tôi nghe dân nói tự hổ thẹn và tự thấy ḿnh chưa làm ǵ được cho dân sau khi chiến tranh kết thúc.

Tôi nh́n sang các nước láng giềng thấy họ đều giàu mạnh và nh́n lại Đảng ta thấy có “truyền thống” không lănh đạo nổi trí thức. Kể từ khi ông Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản viết Luận cương với tinh thần “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ”.

Ai dám phê phán phân tích sai lầm của ông Trần Phú để rút kinh nghiệm trong công tác lănh đạo của Đảng ? Xây dựng kinh tế mà không đề cao trí thức vẫn “giữ vững lập trường giai cấp công nhân” làm sao xây dựng kinh tế thành công được.

Đảng và Nhà nước định xây dựng thủy điện Sơn La, hàng chục Nhà khoa học đă can ngăn phân tích lợi hại, liệu Đảng và Nhà nước có lắng tai nghe không ? Hay vẫn hút vào số vốn 5 tỷ đô la có thể lừa dân để bỏ túi cá nhân được nhiều trong xây dựng cơ bản như vùng công nghiệp Vũng Quưt thuộc Quảng Ngăi.

Dân Việt Nam thông minh, các thời kỳ Cách mạng không thiếu ǵ người tài giỏi, chỉ đơn cử từ Cách mạng tháng Tám tới nay:

Năm 1945, Hồ Chủ Tịch tập hợp được bên Người nào Hoàng Xuân Hăn, Nguyễn Mạnh Tường, Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thúy, Đặng Phúc Thông, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Xiển, Hoàng Minh Giám, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Tổ ...

Ngày kháng chiến đánh Pháp gian khổ, vậy mà Đặng Văn Ngữ, Trần Đại Nghĩa, Trịnh Văn Yên, Tôn Thất Tùng, Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Đỗ Đ́nh Thiện, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Đào Huy Zdếnh tức Đào Phan, Trần Văn Giầu, Nguyễn Văn Chấn, Tô Ngọc Vân, Văn Cao, Phạm Duy, Hoàng Công Khanh, Sơn Tùng theo Bác Hồ, một ḷng phụng sự Tổ quốc.

Chiến tranh tập trung cao độ trí thức, trí tuệ của đôi bên.

Việt Nam đánh thắng trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, Thủ tướng Pháp La-ni-En đă điều trần trước Quốc hội Pháp:

... “Tôi đă tập trung tất cả trí tuệ của nước Pháp, nhưng không thể cứu nổi t́nh thế đă tuyệt vọng ở Điện Biên Phủ” ...

Kết thúc chiến tranh Việt Mỹ, tên Đại tướng t́nh báo Tay-Lo, “Bại tướng” ở Việt Nam đă từng chỉ huy hơn 50 vạn quân Viễn chinh Mỹ ở Sài G̣n đă tổng kết:

... “Trong chúng ta không hề có một người anh hùng mà toàn là một lũ ngu xuẩn, chính tôi cũng nằm trong số đó.

Đánh Việt cộng không thể dùng vũ lực mà phải làm cho họ tự phá từ trong phá ra” ...

Tại sao trong xây dựng kinh tế từ năm 1975 đến nay ta không làm được ǵ thắng lớn, đời sống nhân dân vẫn khổ, chưa thu được 1 người: 500 đô la/ một năm, c̣n kém các nước láng giềng, không có Đảng cộng sản “sáng suốt” lănh đạo hàng chục lần.

Có phải thời kỳ này không có trí thức ?

Không phải.

Đảng và Nhà nước không biết dùng trí thức, vẫn mang theo tư tưởng “Đào tận gốc trốc tận rễ”.

“Chất xám Việt Nam” chạy sang Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển ...

Đảng và Nhà nước thích dùng loại trí thức có bằng giả, bất tài “Giỏi đi khom” ...

Tôi có người bạn là Giáo sư - Tiến sĩ có tài trong Hội đồng xét duyệt các nghiên cứu sinh của Quốc tế lấy Bằng tiến sĩ, hàm Giáo sư, đă được một cán bộ cao cấp đến giao dịch đề nghị giúp đỡ cho ông ta có bằng Tiến sĩ – Giáo sư để giữ chắc ghế hiện đang ngồi.

Anh bạn tôi thẳng thắn trả lời:

“Ông lấy bằng Phó Tiến sĩ, hàm Phó Giáo sư th́ tôi có thể giúp ông được, đề án bài vở tôi sẽ làm giúp ông. C̣n Giáo sư, Tiến sĩ th́ không thể được v́ thế giới người ta chỉ công nhận khi ông có tŕnh độ thực sự, có phát minh sáng tạo. Thế giới họ nghiên cứu rất sâu và chất vấn ông nhiều vấn đề, ông phải vấn đáp trực tiếp” ...

Những người có tài thực sự như Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sỹ Phu th́ Đảng và Nhà nước “gạch đít” không dùng lại, c̣n bắt ngồi tù.

Giáo sư - Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nổi danh trên thế giới về ba bài Chính luận:

1. Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ.

2. Suy nghĩ của một công dân.

1. Chia tay ư thức hệ

Giáo sư - Tiến sĩ Hà Sĩ Phu viết luận văn Tiến sĩ về vấn đề nuôi cấy mô và tế bào. Anh là một Nhà khoa học tự nhiên, làm Phó Giám đốc Phân viện Sinh vật học Đà Lạt, có năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc, anh hoàn toàn có khả năng vươn tới đỉnh cao trong khoa học công nghệ.

Giáo sư - Tiến sĩ Hà Sĩ Phu mới đây bị ốm, vợ anh đưa anh ra Hà Nội để các thầy thuốc giỏi khám bệnh chuẩn đoán và cho phương hướng điều trị. Sau ít ngày hai vợ chồng trở về Đà Lạt bị Công an gây khó dễ và bắt làm kiểm điểm và phạt tiền. Đề nghị ông Lê Hồng Anh – Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra và cho ư kiến.

Đề nghị ông Phạm Thế Duyệt cho ư kiến về đường lối: Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết; Thành công – Thành công - Đại thành công của Bác Hồ.

Tại sao tên Nguyễn Cao Kỳ đă từng cầm súng chống lại nhân dân ta về nước lại được đón tiếp nồng hậu c̣n anh Hà Sĩ Phu, một Tiến sĩ, Giáo sư, một Nhà khoa học tự nhiên xuất sắc bị ốm đi khám bệnh lại bị Đảng và Nhà nước hắt hủi.

Tôi chưa kể các trí thức trẻ có tài như Nhà báo Nguyễn Vũ B́nh, cử nhân Luật Lê Chí Quang, Bác sĩ-Thạc sĩ Phạm Hồng Sơn bị vu oan là “Gián điệp” xử tù giam giữ và ngược đăi ở Trại Ba Sao Hà Nam ...

Lănh đạo Đảng và Nhà nước khó thu phục được những trí thức tài giỏi thực sự để xây dựng Tổ quốc.

“Chất xám Việt Nam” không theo Cộng sản, chạy đi nơi khác là phải.

Kính

Trần Đại Sơn

51 Hàng Bài - Hà Nội

ĐT: 8.263700-- (tosu_cs@yahoo.com), July 31, 2004.


Response to TỰ DO DĂ‚N CHỦ LĂ€ GĂŒ ?

Tổ Quốc Trên Hết!

Nhưng dưới Bác Hồ!!!

Nguyên nhân Cần phải Tháo Gỡ!

www.loive.00books.com Nguyên Khả.

Chưa bao giờ tôi có một niềm vui dù rất nhẹ nhàng, nhưng rất ấm chạy suốt châu thân như lần này khi đọc bài viết của ông Trần Đại Sơn! Thật t́nh mà thú nhận, tôi đă rướm nưóc mắt! Bởi v́ đă lâu lắm, có thể nói từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay mới nghe đưọc câu nói “Tổ Quốc Trên Hết” dơng dạc từ người dân Việt Nam, đặc biệt là từ miền đất Bắc, mà nhất là lại từ một ngựi đảng viên CSVN kỳ cựu.

Đây là một biến chuyển bất ngờ, chậm trễ, nhưng rất quan trọng trong lănh vực năo trạng tư duy của ngựi Viêt Nam nói chung và của ngựi miền Bắc nói riêng! V́ từ hồi Hồ Chí Minh thiết lập đưọc chế độ chuyên chế phong kiến tập quyền của Đảng CSVN trên đất Bắc, “Tổ Quốc” đă chỉ luôn luôn đứng sau chủ nghĩa Mác Lê-Nin, đứng sau Bác Hồ, đứng sau Kác Mác, Lê Nin, Sít Ta Lin, Mao Trạch Đông.

-Yêu Nưóc là phải yêu luôn Xă Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa! Nếu không yêu CNXH, CSCN, Bác Hồ, các cụ Cách Mạng v.v, th́ ḷng yêu tổ quốc không những vô nghĩa mà c̣n trở thành có tội lớn!!!

-Kác Mác, Lê Nin, Sit Ta Lin, Mao và Hồ Chí Minh luôn luôn phải đưọc cung kính gọi là “Ngựi”! Ngoài những nhân vật Cộng Sản này ra, không ai đưọc cái vinh dự cao quí gọi là “Ngựi” kể cả quốc tổ Hùng Vương, các anh hùng liệt nữ của dân tộc!

- Và ngay ngày hôm nay, một cách rất “trịnh trọng”, trong hiến pháp của Viêt Nam, tinh thần dân tộc Việt Nam vẫn c̣n phải đưọc chỉ đạo “dưói ánh sáng tư tưởng Mác Lê Nin vĩ đại!”

Nói ngắn gọn- Tổ quốc trên hết, nhưng dưói Bác, Đảng, Mác, Lê-Nin v.v

Cho nên ở Việt nam chúng ta, ai cũng có thể phê phán hoặc chỉ trích Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam, văn hoá Việt Nam, nhưng không ai đưọc quyền phê phán b́nh luận Đảng, Bác Hồ, Kác Mác, Lê Nin, Sít Ta Lin, Mao Trạch Đông! Ngay như khi Hồ Chí Minh c̣n sống, cũng đă từng phê phán chỉ trích các nhân vật anh hùng lịch sử Việt Nam, nhưng không ai đưọc quyền phân tích phê phán Hồ Chí Minh! Tất cả chúng ta đă và đang chứng kiến những hậu quả kinh khiếp chụp lên đầu cá nhân và gia đ́nh những ai dám vưọt qua những “vị thần thánh linh thiêng của chủ nghĩa cộng sản này!”

Chính v́ vậy mà Tôi đă ứa nưóc mắt khi đọc cái tiêu đề “Tổ Quốc Trên Hết”. Chỉ vỏn vẹn có bốn từ thôi, bốn chữ đơn giản nhưng cao quí và cần thiết, đă vắng bóng trong tư duy của dân tộc yêu nước nồng nàn này từ khi thực dân Pháp ra đi!

Thực thể Tổ Quốc đă bị đồng hoá vói chủ nghĩa, với niềm tin chính trị, với cá nhân lănh đạo, mà khốn nạn thay, với ngay cả “danh dự của nưóc đồng minh, đồng chí”; mà Tổ quốc lại chỉ được đứng sau chủ nghĩa, niềm tin chính trị, cá nhân lănh tụ, “t́nh đồng minh, đồng chí” như một điều kiện bổ túc, một yếu tố đính kèm có thể bỏ đưọc bất cứ lúc nào!!! Chính v́ thế mà đất nưóc đă gánh những hậu quả khốc hại: sinh mạng, nhân phẩm của nhân dân Việt Nam, quyền lợi, danh dự, và lănh thổ của Tổ Quốc Việt Nam đă nhiều lần bị sang nhượng bán đứng trong suốt 60 năm nay trên toàn cơi đất nưóc Việt Nam cho đến bây giờ chưa chấm dứt!

Tôi đọc suốt hết bài viết, đọc lại hai ba lần một cách sung sưóng với sự cảm thông những khó khăn, những giới hạn mà tác giả Trần Đại Sơn đă phải cân nhắc khi tŕnh bày bốn chữ đơn giản quan trọng này! Nhưng tôi rất kính phục sự chọn lựa tiêu đề của ông! Chắc chắn ông đă phải trăn trở lấy hết tâm lực của ḿnh, vượt thoát đưọc nền nếp tư duy của chủ nghĩa trong hoàn cảnh hôm nay-để dơng dạc ngắn gọn như vậy! Tổ Quốc Trên Hết!!! Ít nhất, với nhận định của riêng tôi, tổ quốc trên hết tính là tinh thần duy việt đă bị các thế lực chính trị vong bản cố gắng tẩy xoá trong bao nhiêu năm qua!

Cũng chính v́ như vậy, mà tiện đây tôi xin đưọc phép trao đổi với ông Trần Đại Sơn và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay về nguyên nhân tại sao Tinh Thần Tổ Quốc Trên Hết đă vắng bóng quá lâu trong cách hành xử của chúng ta hôm nay trên đất nưóc Việt Nam.

Một trong những thủ thuật, kỹ thuật tẩy xóa tinh thần duy việt Tổ Quốc Trên Hết này là chính sách tôn sùng “linh thiêng hóa” lănh tụ! Linh thiêng đến mức độ bất khả tư nghị- không thể đưa ra bàn bạc b́nh phẩm phân tích!!!

Chính năo trạng xem một cá nhân “linh thiêng” đến bất khả tư nghị đă kéo tinh thần tổ quốc trên hết xuống trở thành phụ thuộc, đứng sau lưng sự tôn sùng cá nhân này! Sự tôn sùng cá nhân như vậy, đă trở nên một t́nh trạng bệnh hoạn tinh thần, một căn bệnh tư duy, hay nói theo cách nói của “tây du kư” nó là ṿng kim-cô kềm hăm năo trạng, kềm tỏa sức bật tư duy của dân tộc, đặc biệt của thế hệ trẻ! Và hậu quả tất yếu của nó, dĩ nhiên là sự tŕ trệ của đất nưóc, sự băng hoại của ǵói cầm quyền đang tồn tại và sống bám vào sự “linh thiêng” giả tưởng này!

Chúng ta đang sống ở một thời đại thông tin mở rộng mà trong đó quyền tự do tư duy ngôn luận đưọc phát triển và tôn trọng hàng đầu! Giá trị, sức mạnh mới của nhân loại là KHÔNG CÓ CÁI G̀, ĐIỀU G̀, CÁ NHÂN NÀO, KỂ CẢ THƯỢNG ĐẾ, LÀ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ.

Ngay đến “thượng đế” “linh thiêng” của nhân loại như chúa Giê Su, Phật Thích Ca v.v cũng vẫn thựng xuyên đưọc đưa ra lư giải phân tích phê b́nh rộng răi, th́ tại sao một con ngựi như Hồ Chí Minh lại là ngoại lệ???

Nhưng dù sao đi nữa, để tŕnh bày vấn đề cho được nghiêm túc khoa học, tôi xin đưa ra những điểm cụ thể sau đây:

1- Chưa có một bằng chứng cụ thể khoa học nào chứng minh là đa số dân Viêt Nam “linh thiêng”, hoặc tự nguyện “linh thiêng” Hồ Chí Minh cả! Mà tất cả chỉ là vơ đoán trong t́nh trạng tuyên truyền bưng bít và thiếu vắng tự do ngôn luận, phê phán của xă hội Việt Nam. Dĩ nhiên trừ một thiểu số có những liên hệ gần gũi với ông, có ân nghĩa cách nào đó với ông. V́ ngay cả Hít Le, Sadam, Tần Thủy Hoàng v.v cũng có một số tự nguyện ngương mộ “linh thiêng” nhất định! Và ngay cả một số giáo chủ của những “giáo phái bệnh hoạn” cũng có những tín đồ tự nguyện!!! Đây là điều b́nh thường trong tính bất b́nh thựng của “con ngựi!”

2- Nhưng chúng ta chắc chắn có bằng chứng rơ ràng rằng nhân vật Hồ Chí Minh đă đưọc “linh thiêng hóa” bằng cưỡng ép tuyên truyền, bạo lực khủng bố, chứ không do sự tự do, tự nguyện của quần chúng như đối với các nhân vật lịch sử khác như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung v.v mà sự linh thiêng, kính ngưỡng đă đưọc tự nhiên bàn luận phê phán, thể nghiệm, và thử thách qua nhiều thế hệ để tồn tại trong ḷng dân tộc!

Từ đó cho phép chúng ta giả thiết rằng, nếu ngày mai xă hội Việt Nam thật sự có dân chủ tự do và có tự do ngôn luận để phân tích phê b́nh th́ nhân vật Hồ Chí Minh chắc chắn không “linh thiêng”, dù cũng chắc chắn có nhiều ngựi vẫn ngương mộ khâm phục!

Nhưng đây không phải là điểm cốt lơi mà tôi muốn tŕnh bày cùng đồng bào Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam đang sống trong kỷ nguyên thông tin mở rộng.

Điều Tôi muốn tŕnh bày là hăy cứ giả thiết chấp nhận rằng Hồ Chí Minh đưọc “đa số” ngựi Việt Nam linh thiêng như Đảng CSVN và một số người lập luận.

Tôi xin đưọc hỏi một câu là : Nếu bạn là Ga li lê ô - mà cả thiên hạ đều tin (theo tuyên truyền sai lầm của tôn giáo) rằng quả địa cầu vuông, bằng phẳng, mặt trời quay chung quanh địa cầu th́ bạn, với tinh thần “trí thức” và hiểu biết của “ga li lê ô” bạn phải làm ǵ?

Đặt vấn đề nhẹ nhàng cụ thể hơn, như ở xă hội ta vẫn có rất nhiều ngựi c̣n tin vào mê tín dị đoan, dĩ nhiên là do thiếu thông tin đúng đắn trung thực, mà cho rằng uống tàn nhang chữa đưọc bệnh thay v́ cần bác sĩ chữa trị và uống thuốc! Vậy bổn phận và trách nhiệm chúng ta, những ngựi có hiểu biết, có đủ thông tin đúng đắn phải làm ǵ?

Chúng ta cứ để chiều theo sự nhầm lẫn của quần chúng chăng?

-Niềm tin tôn giáo sai lạc về quả địa cầu mà Ga Li Lê Ô đă quả cảm vạch ra, đă kềm hăm trí thức, đà phát triển của nhân loại cả bao nhiêu thế kỷ! Chúng ta đă thấy!

-Niềm tin mê tín dị đoan chữa bệnh bằng phù phép, tàn nhang, đă giết chết hàng triệu ngựi qua hàng thế hệ, và đă kềm hăm sự phát triển của xă hội trong bao nhiêu năm! Chúng ta cũng đă có bằng chứng hiển nhiên!

-Và chúng ta cũng đă thấy niềm tin mù quáng linh thiêng sai lạc về một nhân vật lănh tụ chính trị, do tuyên truyền hư cấu, do áp đặt khủng bố trong t́nh trạng thiếu thông tin đúng đắn chân thật, thiếu tự do ngôn luận, phê b́nh cởi mở, đă hủy hoại nưóc Nga, nưóc Đức, nưóc Ia Rắc, các nưóc hồi giáo v.v nói riêng, và gây tai họa cho nhân loại nói chung như thế nào rồi! Chúng ta cũng đă và đang thấy! Không cần bàn căi.

Bây giờ hăy nh́n lại t́nh trạng xă hội, đất nưóc Việt Nam của chúng ta! Vẫn cứ giả thiết là “đa số ngựi dân linh thiêng nhân vật Hồ Chí Minh, vậy hậu quả “linh thiêng” Hồ Chí Minh như thế nào? Niềm “linh thiêng” Hồ Chí Minh có cần thiết, hay làm lợi ích ǵ cho sự tiến bộ xă hội đất nưóc hơn không? Hay chỉ có tác hại đến sự thật, và nhất là có tác hại như một cản trở của sức bật tư duy con ngựi Việt Nam, của thế hệ trẻ Việt Nam, khi mà cả xă hội, không một ai dám phê phán, và nghĩ ḿnh có thể vượt hơn, làm hơn đưọc Hồ Chí Minh!

Mà cái “linh thiêng” này lại là hư cấu, tuyên truyền và áp đặt do nhu cầu chính trị! Vậy nền tư duy, trí thức của xă hội Việt Nam sẽ tiến cách nào đây??? Khi tri thức của những cá nhân trong xă hội bị tắc nghẽn cản trở như vậy, th́ xă hội sẽ tiến làm sao??? Đúng như ông Hà Sĩ Phu đă cảnh cáo: “ Tiến như vậy th́ tiến đi đâu?”

Lịch sử phát triển của nhân loại và hiện trạng phát triển văn minh, tiến bộ của thế giói đă và đang minh chứng rơ ràng rằng một xă hội con ngựi, một quốc gia chỉ phát triển, đời sống văn hóa đưọc thăng hoa thật sự đến mức tối đa của nó khi con ngựi trong xă hội ấy đưọc tự do, cởi mở hoàn toàn trong tư duy phê phán để loại bỏ hoặc đẩy lùi đưọc những linh thiêng hư cấu giả tưởng kềm hăm tri thức, tư duy con ngựi!

Xă hội loài ngựi hôm nay đă không c̣n chỗ đứng cho những “bất khả tư nghị”! Thế mà ở Viêt nam của chúng ta hôm nay, vẫn c̣n có những luận cứ cho rằng không nên đả động phê phán sự “linh thiêng” Hồ Chí Minh!

Sự sai lầm, mê tín của đa số quần chúng cần phải đưọc khai mở là việc cần làm ngay đă đành! Nhưng những luận cứ cản trở, đ̣i “ném đá” nỗ lực của Ga Li Lê, làm chậm lại sự hiểu bíết, nhận thức sự thật của con ngựi, như “tôn giáo pháp đ́nh” cần phải đưọc báo động, chặn đứng và loại bỏ ngay ở kỷ nguyên sự thật này!

Xă hội sẽ KHÔNG THỂ CÓ tự do dân chủ thật sự, khi sự mị dân vẫn c̣n, và sự thật không đưọc phơi bày khai mở! Muốn xă hội thay đổi để có tự do dân chủ, phải thay đổi sự hiểu biết thiếu sót và sai lạc của quần chúng!

Tổ Quốc Trên Hết, và phải thật sự trên hết!

Xin cảm tạ ông Trần Đại Sơn đă nỗ lực nhắc nhở gây dựng lại tinh thần Tổ Quốc Trên Hết cao quí thiết yếu này cho con ngựi Việt Nam hôm nay!

Đất tạm dung, Mùng 9 tháng 2 (nhuận) Giáp Thân (29-3-2004)

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

Phong Trào Dân Chủ Duy Việt-- (tosu_cs@yahoo.com), July 31, 2004.


Moderation questions? read the FAQ