Tại Sao Việt Nam chng ta khng xuất hiện những nhn vật nhý vậy!!!????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Jacek Kuron cua Balan va qua i Jacek Kuron bo chu nghia cng san nhng gi ly tng canh ta ti luc qua i ng Jacek Kuron, mt nha hoat ng chinh tri ni ting cua Balan thi Cng oan oan kt va qua i Warszawa, tho 70 tui. S kin nay a lam ca Balan xuc ng. Cac chinh tri gia thuc nhiu phe phai u ng y vi nhau rng tinh thn dn thn vi lng tm cua Kuron la mt tm gng cho ngi Balan. Nh lai mt con ngi Hm nay, cu tng thng Lech Walesa, lanh tu Cng oan oan kt nh lai Jacek Kuron nh mt 'nhn vt sng vi ly tng, mt nha hoat ng canh ta vi ai'. ng Walesa cung khng ne tranh chuyn con ng cua ng va Kuron a tach xa nhau du khng inh rng nu khng co Kuron thi cung khng co Cng oan oan kt. Sau cach mang, Lech Walesa xich lai gn phe hu tn giao va c vu cho tinh thn dn tc trong khi Kuron vn trung thanh vi ly tng canh ta phi giai cp. Con Bogdan Lis, mt trong nhng ngi lanh ao Cng oan oan kt thi ky u thi nh v Jacek Kuron nh 'ting noi cua Balan t do ra bn ngoai'. ng thu thp tin tc v cac vu bt b va chuyn ra bn ngoai bao chi va truyn thng th gii bit chuyn gi xay ra Balan. Con Andrzej Celinski, ngi tng theo Cng oan oan kt nhng nay lai thuc v phe Canh ta gc cng san thi cho rng Quc hi Balan ngay nay thm chi khng xng ang ng ra ngi khen Jacek Kuron vi trong toa nha nghi vin co 'qua nhiu s di tra'. Cac nhn vt gc cng san ma mt thi tng la i thu cua Jacek Kuron nh cu thu tng Jozef Oleksy va cu thu tng Leszek Miller u co nhng li noi nng m v ng. ng Leszek Miller goi Kuron la 'ngi Balan vi ai, ngi co trai tim ln'. Hoat ng dn chu i lp Phong trao Cng oan oan kt tu hop cng nhn va tri thc ng la mt trong nhng ngi sang lp ra Uy ban Bao v Cng nhn va la mt trong nhng nhn vt lanh ao cua phong trao i lp dn chu thi cng san. Hi tre, ng tin vao ly tng cng san va thm chi con lp ra mt t chc hng ao o trong thp nin 1950. Nhng con ng Jacek Kuron la chon cung la con ng cua nhiu tri thc canh ta Balan. Ho a dn t bo ng li cng san va ph phan ang i ngc lai cac ly tng ta phai. Nm 1965, Jacek Kuron cung Karol Modzelewski a ra 'bc th ngo gi ang' bay to quan im. Vi th ng a bi bt va bo tu hai nm. Nm 1968, Kuron lai bi bt vi ng t chc cac cuc biu tinh cua sinh vin. Vao thp nin 70, ng lp ra Uy ban Bao v Cng nhn (KOR-Komitet Obrony Robotnikow) sau nhng cuc biu tinh va inh cng cua cng nhn Radom bi an ap. y la du hiu u tin cho thy gii tri thc Balan lin kt vi cng nhn. Chinh tinh thn oan kt xuyn giai cp nay a t nn mong cho phong trao Cng oan oan kt v sau. KOR t chc giup gia inh cac cng nhn bi tu ay va an ap, gi n khiu nai, vn ng gii lut s va d lun trong, ngoai nc giup cac nan nhn. Trong sut thi gian o, Jacek Kuron lin tuc bi bt, tam giam, bi bo tu ri lai c tha. Ly tng tinh thng Sau khi cung thanh lp ra Cng oan oan kt, ng vn gi ly tng thn ai vi ngi ngheo va la ai din cho phe ta trong phong trao nay vn tp hp nhiu quan im khac nhau, k ca canh hu hay dn tc chu nghia. Nhng ngi thua thit trong thi chuyn i kinh t la i tng c Jacek Kuron giup Sau nm 1989 ng gi chc B trng Lao ng trong chinh phu Tadeusz Mazowiecki va sau o, trong ni cac cua ba Hanna Suchocka. ng hoat ng trong Lin minh Dn chu-Unia Demokratyczna, sau nay la Lin minh T do-Unia Wolnosci. Nhng Kuron khng phai la ngi a lam quan chc. Khi con lam b trng, ng ni ting vi b qun ao 'bo' kiu binh dn. Thm chi, ng la b trng duy nht i hop va tip khach nc ngoai khng eo cravat. Sau khi ri chinh phu, Kuron ng ra t chc nhiu cuc vn ng cu giup nhng ngi bi thua thit trong thi ky chuyn i ch . ng lp cac im nu chao va cm thi cho ngi ngheo. Hoat ng nay ni ting ti mc mon xup cho ngi ngheo Balan nay c goi theo tn ng la 'kuroniowki'. Ly tng tinh thng n vi ng hi con nho, do anh hng cua cha me vn la ngi gc Do Thai hoat ng trong phong trao cng nhn va qua quan sat nhng au n, mt mat khung khip cua dn chung Balan trong thi Th Chin II. Kuron quan nim rng giup ngi thi phai giup ngay, giup toan tm toan y va bng hanh ng cu th. ng cung la mt trong s khng nhiu nhn vt ni ting cua Balan ln ting ung h, giup ngi nc ngoai nh ngi Vit Nam khng co giy t Balan. ng con la mt trong s cac nhn vt chinh tri-xa hi khng h dinh n cac vu b bi, tham nhung trong thi ky Cng oan oan kt ln cm quyn sau cach mang. Cui i, ng bi bnh va rut lui khoi moi sinh hoat chinh tri.

-- tuoitrevietnam (starlonely2212@yahoo.com), July 31, 2004

Answers

Response to Tại Sao Việt Nam chúng ta không xuất hiện những nhân vật nhý vậy!!!????

ttvn ơi:

lm ơn v website ny download chương trnh đnh my Unicode đi: http://www.vps.org. miễn ph v dễ xi lắm. xi ci font như của cậu th tra tấn ng. đọc tn bạo lun .

cm ơn lắm lắm

-- (hailua@vnn.net.vn), July 31, 2004.


Moderation questions? read the FAQ