mi~ na(m chung la`m tht thoat ha`ng tra(m cy cu` MY THUAN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mỗi nm thất thot hàng chục cy cầu Mỹ Thuận Cầu Mỹ Thuận Hội nghị Ban Chấp hành Hội Kiến trc sư Việt Nam ã khai mạc tại Nha Trang (Khnh Hòa) sng 23/7.

Theo bo co của kiến trc sư Nguyễn Vn Tất, khu vực kiến trc xy dựng mỗi nm sử dụng hàng trm ngàn tỉ ồng của nhà nước và tư nhn. Hằng nm, những tiêu cực trong quản l ã làm thất thot số tiền tương ương hàng chục cy cầu Mỹ Thuận. Một iều au xt nữa là hằng nm chng ta bỏ ra nhiều chục ngàn tỉ ồng, nhưng tìm một cng trình kiến trc c ẳng cấp ể ng trên Tạp ch Kiến trc khu vực chu thi lại kh khn qu thể. Vì chng ta c nhiều cng trình xy dựng nhưng thiếu tc phẩm kiến trc. Sự thất thot và lãng ph này còn lớn hơn nhiều lần sự thất thot theo nghĩa en.

bao THANHNIEN VN

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 23, 2004


Moderation questions? read the FAQ