Hà Nội: Xap co' náo loạn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hà Nội: náo loạn Theo Trung tâm Dự báo Bộ Quốc gia Nhà nước ,

Hà Nội: dự báo trong 2 đến 3 tháng tới sẽ có một đợt náo loạn xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ.nghiêm trọng

Nếu không kéo dài như đợt náo loạn cuối tháng 6 vừa qua, song ở Bắc Bộ, hiện rất nhiều người dân có tâm lư cao nhất trong náo loạn xảy ra sẽ lên tới độ nghiêm trọng ,,đă xảy ra đợt náo loạn và ở các tỉnh Trung Bộ

Qua việc thực hiện trong thời gian qua, từ thành phố đến cấp quận, huyện cũng chỉ mới thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thay đổi mạnh hơn th́ ta có quyết tâm thực sự làm không hay vẫn để từ từ?

Cái ṿng luẩn của “cải cách” Hà Nội: náo loạn chạy theo giá cả càng kích thích thêm “cơn đói khát”

-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ