VIỆT NAM VÀ NGÀY MAI NHÉ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi biết đây là nơi hội ngộ giữa những người Việt Nam thuộc các tư tưởng chính trị khác nhau. Ai cũng cho là ḿnh đúng và người khác là sai. Tôi hy vọng các bạn tranh luận một cách đàng hoàng không dùng lời lẽ không hay. Bởi v́ dù sao chúng ta điều là người Việt Nam, chỉ bất đồng ư kiến ở một số điểm nào đó mà hơn nữa ở đây là chúng ta đang tranh luận về vấ đề chính trị, một vấn đề thể hiện một đẳng cấp của sự hiểu biết cũng như học vấn. Những người theo tư tưởng CỘNG SẢN (XHCN)và những người theo tư tưởng TƯ BẢN. Đối với Việt Nam th́ hiện nay CỘNG SẢN đang thống trị theo kiểu độc tài, các bạn CỘNG SẢN có chấp nhận điều đó ko vậy. Các bạn thử nghĩ xem trong lớp học mà chỉ có một học sinh đến khi tổng kết cuối năm th́ học sinh đó có phải là người chiếm được tất cả các hạng phải ko từ hạng nhất cho đến hạn bét như vậy th́ xin hỏi làm sao biết được khả năng học lực của học sinh đó và quang trọng hơn là học sinh đó sẽ không bao giờ tiến bộ được v́ không có ai để so sánh cố gắn vượt qua (nổ lực trong học tập)mà học sinh đó chỉ biết "trong lớp này chỉ có ta và ta thôi ta là nhất ta học ta làm thế nào th́ mặt ta". Qua đó có thể nói Chính trị Việt Nam hiện nay cũng tương tự như vậy. "CỘNG SẢN MUỐN NÓI G̀ TH̀ NÓI VÀ MUỐN LÀM G̀ TH̀ LÀM". Hỏi các bạn có chấp nhận được điều đó không vậy. Chúng ta b́nh luận tiếp nhé...và nên nhớ không sử dụng lời không hay. Xin cảm ơn.Các bạn có thể đưa ra những ư kiến của ḿnh để đóng góp cho Việt Nam được tự do hơn nhé.riêng tôi chỉ muốn Việt Nam có thêm nhiều đảng phái hơn để thể hiện su75 lănh đạo chính trị được công bằng hơn và có tiế bộ hơn.

-- NO NAME (doanchinhthuan2004@yahoo.com), July 17, 2004

Answers

Response to VIỆT NAM VĂ€ NGĂ€Y MAI NHÉ

***

Vietnam, a loving country was controled by SHITs

How do you think about this new Flag, it's beautiful, isn't it ? :)

-- Hochi Minh has NONAME too :) but his big DICK .... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 17, 2004.


Response to VIỆT NAM VĂ€ NGĂ€Y MAI NHÉ

lá cờ th́ đẹp nhưng nên bỏ màu đỏ đi nhé, màu đỏ thể hiện sự thống trị bằng bạo lực, có phải vậy không ? màu đỏ là màu mà CỘNG SẢN VIỆT NAM đang dùng các bạn thấy có đúng vậy không? =>"CỘNG SẢN ĐANG THỐNG TRỊ VIỆT NAM CŨNG BẰNG BẠO LỰC KHÔNG PHẢI BẰNG SỰ ỦNG HỘ, SỰ BIỂU DƯƠNG, SỰ CA NGỢI CỦA NGƯỜI DÂN NHƯ CỘNG SẢN ĐĂ TỪNG NÓI"

-- NO NAME (doanchinhthuan2004@yahoo.com), July 17, 2004.

Response to VIỆT NAM VĂ€ NGĂ€Y MAI NHÉ

Sạo wá dc NGU ơi,sạo quá,biết ǵ mà nói,Sủa bậy quá.

-- (doanchinhngu@yahoo.cho), July 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ