Cu chuyện một chuyến trở về thăm qu hương

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cu chuyện một chuyến trở về thăm qu hương

Trần Ngọc Thnh

 • ường v xứ Nghệ loanh quanh
 • Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
 • Ai v xứ Nghệ th v...
 • Cu ca dao ấy cứ lun m ảnh tm tr ti, lu lắm rồi ti mới lại về qu.

  Visit Link http://www.nsvietnam.com/64cauchuyen.html !

  Moi Ban Doc

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 14, 2004

 • Answers

  Response to Câu chuyện một chuyến trở về thăm quê hương

  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

  Ai v xứ nghệ th v ( ngho chết mẹ !)

  Bọ đy cứ ở Thủ Đ Bọ mần :)

  Hehehe

  -- Việt Cường (wilson_beng@yahoo.com), July 14, 2004.


  Response to CÃu chuyện một chuyến trở về thăm quà hương  -- Dng D Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), July 15, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ