Mong rằng VN sẽ c danh sch ny

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trch từ bo Tuổi trẻ

100 người giu nhất VN?

TT - Vụ bin tập vin Paul Klebnikov của tạp ch Forbes bị st hại do đối đầu với giới ti phiệt Nga lm ti lin tưởng đến... VN.

Tạp ch ny chuyn cng bố danh sch những người giu nhất thế giới v mức độ giu c của họ (tnh bằng tỉ USD), cũng như cng bố danh sch những người giu nhất nước Nga. Nếu như ở VN cũng c một tạp ch như thế ny th chắc l rất th vị. Cng chng sẽ biết đến danh sch 100 hay 500 người giu nhất VN, sẽ biết được ti sản cũng như mức độ giu c của những người ny v những lĩnh vực m cc triệu ph, tỉ ph ny hoạt động.

Lin tưởng đến chủ trương k khai ti sản của những cn bộ cấp cao của Nh nước, chng ta thấy dường như c rất nhiều kh khăn v trở ngại, dường như chủ trương k khai ti sản ny l chưa c hiệu quả v cũng chưa c cng bố l cn bộ v giới kinh doanh của chng ta mức độ giu c như thế no.

Chỉ thỉnh thoảng c những vụ n tham nhũng, tiu cực no bị cc cơ quan php luật phanh phui th mới c cc điều tra về ti sản của cc vị quan tham ny. Điển hnh như vụ ng Lương Quốc Dũng c rất nhiều nh ở H Nội v đ bỏ ra 1 tỉ đồng để chạy n (Tuổi Trẻ 12-7-2004), hoặc l một vị quan trong ngnh dầu kh sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ mới biết được ng ta c rất nhiều nh, đất ở Vũng Tu.

Nếu chng ta c được bảng xếp hạng hằng năm của những người giu nhất VN, th đ sẽ l thng tin rất qu trong việc đấu tranh chống tham nhũng cũng như tiu cực, kể cả trong việc phng chống bun lậu, ma ty, trốn thuế... Bn cạnh đ cũng tn vinh được những người lm giu chnh đng bằng ti năng v cng sức của họ.

-- Ty (skinnyrat2002@yahoo.com), July 13, 2004

Answers

Response to Mong rằng VN sẽ có danh sách này

Theo nghin cứu hồi cuối năm 2000 của một số chuyn vin ngn hng, th ti sản của 18 tn Việt Cộng chp bu đ vơ vt được tới nay l (VC Politburos Networth, Internet Thursday December 21, 2000) :

1. L Khả Phiu, hồi ấy lm Tổng B Thư đảng CSVN 1 tỉ 170 triệu mỹ kim
2. Trần Đức Lương, Chủ tịch Nh Nước 1 tỉ 130 triệu - -
3. Phan Văn Khải, Thủ Tướng (v con trai) 1 tỉ 200 triệu - -
4. Nng Đức Mạnh, Chủ Tịch Quốc Hội (Tổng B Thư đu năm 2001) 135 triệu - -
5. Nguyễn Văn An, Chủ Tch Ban Chấp Hnh Trung Ương 143 triệu - -
6.Nguyễn Tấn Dũng, Đệ Nhất Ph Thủ Tướng 1 tỉ 480 triệu - -
7. Nguyễn Mạnh Cầm, Ph Thủ Tướng 1 tỉ 150 triệu - -
8. Nguyễn Đức Bnh, Gim Đốc Viện Quốc Gia Hồ Ch Minh 140 triệu - -
9. Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc 1 tỉ 173 triệu - -
10. Nguyễn Thị Xun Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Kiểm sot Đảng 117 triệu - -
11. Trung Tướng Phạm Văn Tr, Bộ Trưởng Quốc Phng 1 tỉ 360 triệu - - trong đ c 10 tấn vng chiến lợi phẩm đem từ Cao Min về (1979-1989)
12. Trung Tướng L Minh Hương, Bộ Trưởng Nội Vụ 156 triệu - -
13. L Xun Tng, Chủ tịch Đảng ở H Nội 116 triệu - -
14. Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Kinh Tế 1 tỉ 124 triệu - -
15. Phạm Thanh Ngn, Chnh Ủy Qun đội 12 triệu - -
16. Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Đảng Hồ Ch Minh 197 triệu - -
17. Phan Điền, Chủ tịch Đảng ở Đ Nẵng 156 triệu - -
18. Nguyễn Ph Trọng, Chủ tịch Đảng ở H Nội 140 triệu - -

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (khao_khat_cho_vn_duoc_du_do@yahoo.com), July 13, 2004.


Response to Mong rằng VN sẽ có danh sách này

Hỡi dồng bào trong nước! Hỡi Quân Dội Nhân Dân VN !!

Dã dến lúc, nhân zân VN dem những tên tỹ-fú CS mới zưới dây ra dấu tố là vừa. Tiền cũa cũa chúng dâu mà lắm thế. Nếu không fãi là tiền cũa tham nhũng, cướp cũa nhân dân mà có ?? Lúc xưa, bà con ngoài Bắc bị dưa ra dấu tố chĩ vì gia-dình - cha truyền con nối- dược vài sào ruộng/dất dễ sống thì chúng (cs) dưa ra dấu tố cho dến chết. Bây giờ, tên nào tên nấy, tiền cũa gấp cã CHỤC NGÀN lần hơn, tên ào tên ấy fây fây ra dó, chẵng ai dụng dến !!

Dã dến lúc Quân Dội Nhân Dân (QÐND)lật dỗ chúng dễ dem lại CÔNG BẰNG XÃ HỘI cho mọi người.

Matthew Trần

<<<<<>>>>>

Theo nghiên cứu hồi cuối năm 2000 của một số chuyên viên ngân hàng, thì tài sản của 18 tên Việt Cộng chóp bu đã vơ vét được tới nay là (VC Politburo‘s Networth, Internet Thursday December 21, 2000) : 1. Lê Khả Phiêu, hồi ấy làm Tổng Bí Thư đảng CSVN 1 tỉ 170 triệu mỹ kim 2. Trần Đức Lương, Chủ tịch Nhà Nước 1 tỉ 130 triệu - - 3. Phan Văn Khải, Thủ Tướng (và con trai) 1 tỉ 200 triệu - - 4. Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Quốc Hội (Tổng Bí Thư đàu năm 2001) 135 triệu - - 5. Nguyễn Văn An, Chủ Tîch Ban Chấp Hành Trung Ương 143 triệu - - 6.Nguyễn Tấn Dũng, Đệ Nhất Phó Thủ Tướng 1 tỉ 480 triệu - - 7. Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ Tướng 1 tỉ 150 triệu - - 8. Nguyễn Đức Bình, Giám Đốc Viện Quốc Gia Hồ Chí Minh 140 triệu - - 9. Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc 1 tỉ 173 triệu - - 10. Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Kiểm soát Đảng 117 triệu - - 11. Trung Tướng Phạm Văn Trà, Bộ Trưởng Quốc Phòng 1 tỉ 360 triệu - - trong đó có 10 tấn vàng chiến lợi phẩm đem từ Cao Miên về (1979-1989) 12. Trung Tướng Lê Minh Hương, Bộ Trưởng Nội Vụ 156 triệu - - 13. Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Đảng ở Hà Nội 116 triệu - - 14. Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Kinh Tế 1 tỉ 124 triệu - - 15. Phạm Thanh Ngân, Chính Ủy Quân đội 12 triệu - - 16. Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh 197 triệu - - 17. Phan Điền, Chủ tịch Đảng ở Đà Nẵng 156 triệu - - 18. Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng ở Hà Nội 140 triệu - -

-- Matthew Trần (bcdevn@yahoo.com), July 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ