Testing

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Miền nam em dừa nhiều

Miền nam em dứa nhiều

Miền nam em xoài thơm

-- Việt Cường (wilson_beng@yahoo.com), July 12, 2004

Answers

Công bố Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

Người có tín ngưỡng, tín đồ tôn giáo được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các h́nh thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo, học tập giáo lư. Đó là nội dung của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo vừa được Chủ tịch nước công bố chiều nay.

Đây là lần đầu tiên có một văn bản dưới dạng pháp lệnh quy định cụ thể quyền tự do, tín ngưỡng đă được quy định tại Hiến pháp. Pháp lệnh có 6 chương, 41 điều, được Uỷ ban thường vụ quốc hội thông qua ngày 18/6/2004. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

Deo Me Tui may ..Ton giao tin nguong cua nguoi ta tui May lam gi co quen Cam , ma bay gio lai cho ? ..Do lu khon nan moi ro..cho de tui bay la quan cho' ban nuoc ''-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ