California Resolution SCR 72 - Vietnamese American Heritage flag

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mời bà con cô bác và các bạn vào website dưới đây điền vào thư và gửi đến những thượng nghị sỉ, dân biểu để bày tỏ sự ủng hộ cờ vàng ba sọc đỏ là cờ đại diên cho những người Việt tỵ nạn CS. Cờ này sẻ được treo lên trong những nghi lể có liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nghị quyết này sẻ là khởi đầu cho việc hợp thức hóa lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ.

Mời bà con ũng hộ.

http://www.vietnamvietnam.com/

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), July 11, 2004

Answers

ung ho

-- nguyen duc cung (cungtram@aol.com), August 04, 2004.

I am an US Citizen of Vietnam origin,I would like to see the The Vietnamese Heritage flag will be legal to flight in California whenever needed.Thank you.

-- Steven trungvo (steventrungvo@aol.com), August 06, 2004.

Moderation questions? read the FAQ