Co ai thich toan ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Co ai thich Toan cho minh hay cho con cai, xin moi vao

http://www.cut-the-knot.org

Rat hay

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), July 10, 2004

Answers

dung' nhu quang~ cao'

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 10, 2004.

em rất thích toán , nhưng em học toán rất í ẹ , anh có thể giúp em ko ?

-- tran thi kim huong (tinhkhucvang14288@yahoo.com), September 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ